Услуга

Meetingtor Ви предоставя следната услуга ("Услугите"):

  1. Записи и транскрипции на видео файлове, качени чрез нашите уебсайтове

Достъп

Достъпът до и използването на уебсайта и Услугите, предлагани на уебсайта, включително, но не само, Услугите, автоматичния процес на транскрибиране, изтеглянето на информация за продуктите и често задаваните въпроси, се предоставят и разрешават временно и са предмет на настоящите Условия. Специфични правила и условия могат да се прилагат за конкретно съдържание, продукти, материали, услуги или информация, съдържащи се на или достъпни чрез този сайт или сделки, сключени чрез този сайт. Такива конкретни условия могат да бъдат в допълнение към Условията или, когато не са в съответствие с тези Условия, само до степента, до която съдържанието или намерението на такива конкретни условия е несъвместимо с настоящите Условия, такива конкретни условия ще заменят тези Условия.

TEXTINTEL FZE не гарантира наличността на уебсайта или на която и да е от услугите, предлагани на уебсайта.

TEXTINTEL FZE си запазва правото да ревизира, променя, модифицира, изтрива или спира съдържанието на всяка част от уебсайта и / или всяка от услугите, които предоставя на уебсайта, без предизвестие по всяко време по свое усмотрение.

TEXTINTEL FZE не поема никаква отговорност за прекъсване или прекратяване на някоя или всички функционалности на уебсайта или Услугата по каквато и да е причина, различна от договорената другаде директно с Потребителя.

TEXTINTEL FZE не е задължен да актуализира каквато и да е информация, съдържаща се в уебсайта. TEXTINTEL FZE си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа до целия или част от уебсайта или Услугата с или без предизвестие.

Съдържанието и Услугата на изброените уебсайтове (https://transkriptor.com/) са собственост на Transkriptor или се използват по лиценз на трети лица собственици на авторски права и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост. Освен ако не е предвидено друго, съдържанието, публикувано на този уебсайт, може да бъде възпроизвеждано, предавано, преизлъчвано, публикувано или разпространявано в непроменена форма само за лична нетърговска употреба или с изричното писмено съгласие на Transkriptor. При спазване на лиценза по-долу, всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Всички авторски права и други бележки за собственост се запазват при всички репродукции.

Лиценз за използване на уебсайта

Можете да използвате уебсайта и информацията и материалите в него, за да качвате аудио файлове, да ги редактирате, споделяте и експортирате на неизключителна основа. С изключение на аудио файловете, които имате лично в Meetingtor си акаунт:

Не трябва да публикувате повторно материали от този уебсайт (включително препубликуване на друг уебсайт) или да възпроизвеждате или съхранявате материали от този уебсайт в каквато и да е публична или частна електронна система за извличане;

Не трябва да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, посещавате или по друг начин да използвате нашия уебсайт или материали на нашия уебсайт за търговска цел, без нашето изрично писмено съгласие;

Не трябва да използвате снимки, графики, видео или аудио последователности отделно от придружаващия текст.

Не трябва да променяте, декомпилирате, редактирате или по друг начин да променяте който и да е материал на уебсайта.

Ние Ви предоставяме лиценз за използване на всички софтуерни приложения, включени в уебсайта, и само за целите, предоставени на уебсайта. Вие не трябва да превеждате, адаптирате, променяте, модифицирате, разпространявате, декомпилирате или извършвате обратно инженерство на този софтуер за каквито и да било цели, да създавате производни произведения, базирани на него, да разрешавате той да бъде комбиниран с друг софтуер, да предоставяте достъп до него или да го използвате за предоставяне на услуги на трети страни, освен до степента, до която сме задължени да разрешим това от приложимото законодателство. Нямате право да използвате софтуера, освен както е посочено в тези условия, без нашето предварително писмено съгласие. Използването от Ваша страна на услуги, софтуер, информация и материали, налични на уебсайта, може да бъде предмет на допълнителни условия, за които Meetingtor ще Ви уведоми по време на изтеглянето или достъпа. Изтеглянето или използването на такива услуги, информация и материали ще означава, че приемате тези допълнителни условия. Ако не сте съгласни с тези допълнителни условия, моля, не използвайте Услугите.

Ограничения на отговорността

Информацията на този уебсайт се предоставя безплатно и вие приемате, че би било неразумно да ни държите отговорни по отношение на този уебсайт и информацията на този уебсайт. Въпреки че са положени грижи за осигуряване на точността на информацията на този уебсайт, TEXTINTEL FZE не поема отговорност за това. Цялото съдържание се предоставя "както е" и "както е налично". С настоящото TEXTINTEL FZE изрично се отказва от всякакви декларации или гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушение или по отношение на работата на този уебсайт или съдържанието. TEXTINTEL FZE не гарантира и не прави никакви изявления по отношение на сигурността на този уебсайт. Вие приемате, че всяка изпратена информация може да бъде прихваната. TEXTINTEL FZE не гарантира, че уебсайтът или сървърите, които правят този уебсайт достъпен или електронните съобщения, изпратени от TEXTINTEL FZE, не съдържат вируси или други вредни елементи.

В никакъв случай TEXTINTEL FZE не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последващи, наказателни, специални или случайни щети (включително, без ограничение, щети за загуба на бизнес, договор, приходи, данни, информация или прекъсване на дейността), произтичащи от, произтичащи от или във връзка с използването или невъзможността за използване на този уебсайт или съдържанието, дори ако TEXTINTEL FZE е бил уведомен за възможността от такива щети. Всяко действие, заведено срещу TEXTINTEL FZE, отнасящо се до или във връзка с този уебсайт, трябва да бъде започнато и съобщено писмено на TEXTINTEL FZE в рамките на една (1) година след датата на възникване на причината за действието. Нищо в този отказ от отговорност не изключва или ограничава нашата отговорност за измама, за смърт или телесна повреда, причинена от наша небрежност, или за каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Не можете да създавате връзка към която и да е страница от този уебсайт без нашето предварително писмено съгласие. Ако създадете връзка към страница от този уебсайт, правите това на свой собствен риск и изключенията и ограниченията, посочени в настоящите Условия, ще се прилагат за Потребителя, използващ този уебсайт, като се свърже с него.

От време на време уебсайтът може да включва и връзки към уебсайтове на други трети страни, които не са под контрола на ВИТЕХ ЕООД. Тези връзки са предназначени да предоставят допълнителна информация и не са предназначени да означават, че TEXTINTEL FZE подкрепя такива уебсайтове и / или тяхното съдържание или по някакъв начин е свързан със свързания уебсайт. TEXTINTEL FZE не носи отговорност за съдържанието на свързания уебсайт. Ваша отговорност е да проверите правилата и условията на всеки друг уебсайт, който можете да посетите. Допълнителни връзки, предоставени от уебсайта или ресурсите, не се разследват, проверяват, наблюдават или одобряват от TEXTINTEL FZE и се използват на Ваш собствен риск.

Подаване

Вие гарантирате, че всяка информация, изображения, коментари или данни от всякакъв характер, които изпращате на уебсайта, по имейл или по друг начин, не са клеветнически или обидни, неверни, расово обидни или подбуждащи към расова или по друг начин в нарушение на правото на индивида на неприкосновеност на личния живот или правата на човека или подсъдни по закон във всяка юрисдикция. В случай, че изпратите такъв материал на уебсайта, TEXTINTEL FZE си запазва правото да го премахне без позоваване на вас и да сътрудничи на всяко разследване от страна на властите или съдебно разпореждане, свързано с него, всички последствия, които могат пряко или косвено да последват, ще бъдат изцяло ваша отговорност, а не отговорност на TEXTINTEL FZE. Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате TEXTINTEL FZE от всякакви действия или последици, които могат да възникнат при такива обстоятелства, включително всякакви претенции от трети страни. Освен това гарантирате, че всички данни на трета страна, предоставени от Вас, независимо дали чрез изпращане на съобщения до нашите имейл адреси, попълване на формуляри, използване на онлайн чат услуга или по друг начин, се предоставят от Вас с пълното информирано съгласие на съответната страна и са точни. TEXTINTEL FZE има право да разкрие Вашата самоличност на всяка трета страна, която твърди, че всяка информация или материали, предоставени, публикувани или качени от Вас на уебсайта, представляват нарушение на техните права на интелектуална собственост или на правото им на неприкосновеност на личния живот, без да носят отговорност пред Вас.

Поверителна информация и разкриване

Във връзка с предоставянето на Услугата, може да е необходимо или желателно Вие или TEXTINTEL FZE да разкриете на другата определена непублична поверителна информация. За целите на настоящите Условия "Поверителна информация" означава цялата непублична, поверителна и фирмена информация, свързана със Страните, съответните им клиенти и Услугата, която е била или ще бъде разкрита от дадена Страна устно или както е посочено в писмена форма или се съдържа в друга материална форма. С настоящото Получаващата страна се съгласява да държи строго поверителна и да полага всички разумни усилия за запазване на тайната на всяка и цялата Поверителна информация, разкрита от Оповестяващата страна съгласно настоящите Условия, и не може да разкрива Поверителна информация без изричното писмено предварително съгласие на Оповестяващата страна, с изключение на следното:

Информация, която в момента на разкриването е достъпна за обществеността или след това става достъпна за обществеността чрез публикуване или по друг начин, освен при нарушаване на настоящото споразумение от получаващата страна.

Информацията, която получаващата страна може да установи чрез предварителен запис, вече им е била известна или е била в тяхно притежание към момента на разкриването и не е била придобита, пряко или косвено, от оповестяващата страна.

Информация, която получаващата страна получава от трета страна; при условие обаче, че такава информация не е получена от посочената трета страна, пряко или косвено, от оповестяващата страна по задължение за поверителност спрямо оповестяващата страна.

Информацията, която получаващата страна може да установи, е разработена независимо от техни служители или изпълнители, които не са имали контакт и не са били запознати със съдържанието на Поверителната информация.

Получаващата страна може да разкрие Поверителна информация, ако е принудена да направи това от съд, административна агенция или друг трибунал с компетентна юрисдикция, при условие обаче, че в такъв случай получаващата страна, веднага след получаване на уведомление, че може да се изисква разкриване, изпрати писмено уведомление по факс и овърнайт до предоставящата страна, така че предоставящата страна да може да поиска обезпечителна заповед или друго средство за защита от споменатия съд или трибунал. Във всеки случай получаващата страна разкрива само тази част от Поверителната информация, която по мнението на нейния правен съветник е законово задължена да бъде разкрита, и ще положи разумни усилия, за да гарантира, че всяка такава информация, разкрита по този начин, ще бъде третирана поверително от посочения съд или трибунал чрез защитни заповеди, документи под печат и други подходящи средства.

Получаващата страна няма да използва Поверителната информация за други цели, освен във връзка с Услугата или за подобряване или разработване на нови услуги. Получаващата страна ще разкрива Поверителна информация само на своите директори, длъжностни лица, служители, агенти, доставчици на услуги или свързани дружества, както е приложимо, всички от които трябва да бъдат обвързани с условия, не по-малко обременяващи от настоящите Условия.

Получаващата страна предприема всички разумни стъпки, включително, но не само, тези стъпки, предприети за защита на собствената си информация, данни или друга материална или нематериална собственост, която те считат за собственост или поверителна, за да гарантира, че поверителната информация не се разкрива или дублира за използване от трета страна, и предприема всички разумни стъпки, за да попречи на техните директори, длъжностни лица, служители и агенти (както е приложимо), които имат достъп до Поверителната информация от разкриване или неразрешено използване на Поверителна информация или от извършване на действия или бездействия, които могат да доведат до нарушаване на настоящите Условия.

По писмено искане на оповестяващата страна получаващата страна незабавно връща на оповестяващата страна всички материали и документи, както и всички данни или други носители (включително компютърни данни и електронна информация), заедно с всички техни копия, или унищожава посочената Поверителна информация и по искане на оповестяващата страна предоставя удостоверение за унищожаване

TEXTINTEL FZE обработва информация за посетителите на уебсайта и информация, получена в съответствие с Декларацията. Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички потребителски данни, които предоставяте, са точни.

Ограничен достъп

Достъпът до определени области на нашия уебсайт е ограничен. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до области на нашия уебсайт, или дори до целия ни уебсайт, по наша преценка. Ако ви предоставим потребителско име и парола, за да ви дадем възможност за достъп до зоните с ограничен достъп на нашия уебсайт или друго съдържание или услуги, трябва да се уверите, че вашето потребителско име и парола се пазят в тайна. Вие поемате отговорност за всички дейности, които се случват с вашето потребителско име или парола. Ние можем да деактивираме вашето потребителско име и парола по наше усмотрение, ако нарушите някоя от политиките или условията, регулиращи използването на нашия уебсайт или друго договорно задължение, което дължите на нас.

Цялото споразумение

Тази информация от сайта представлява цялото споразумение между вас и нас във връзка с използването на нашия уебсайт и замества всички предишни споразумения по отношение на използването на този уебсайт.

Право и юрисдикция

Тази информация за сайта ще се урежда и тълкува в съответствие с турското законодателство и всички спорове, свързани с това известие, подлежат на изключителната юрисдикция на турските съдилища

Политика за възстановяване на суми

В случаите, когато не сте доволни от качеството на транскрипцията или нашите услуги, ние ще възстановим пълната Ви последна абонаментна такса, ако ни уведомите в рамките на (7) календарни дни след датата на плащане. Всеки потребител може да поиска възстановяване само веднъж.

Свържете се с нас

Моля, не се колебайте да се свържете с (support@transkriptor.com) относно всеки въпрос, свързан с настоящите Условия или Декларацията.