Usluga

Meetingtor vam pruža sledeću uslugu ("Usluge":

  1. Snimci i transkripcije video fajlova otpremljenih preko naših veb-sajtova

Pristup

Pristup Veb lokaciji i korišćenje Veb lokacije i Usluge koje se nude na Veb lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na Usluge, proces automatske transkripcije, preuzimanje informacija o proizvodu i najčešća pitanja, obezbeđuju se i dozvoljavaju na privremenoj osnovi i podležu ovim Uslovima. Specifični odredbe i uslovi mogu se primeniti na određeni sadržaj, proizvode, materijale, usluge ili informacije koje se nalaze na ovoj Veb lokaciji ili dostupne putem ove Veb lokacije ili transakcije zaključene putem ove Veb lokacije. Takvi specifični termini mogu biti pored Uslova ili, gde nisu u skladu sa ovim Uslovima, samo u meri u kojoj sadržaj ili namera takvih specifičnih pojmova nisu u skladu sa ovim Uslovima, takvi specifični termini će zasuti ove Uslove.

TEXTINTEL FZE ne garantuje dostupnost web sajta niti bilo koje od ponuđenih usluga na sajtu.

TEXTINTEL FZE zadržava pravo da revidira, menja, menja, briše ili obustavlja sadržaj bilo kog dela web sajta i/ili bilo koje usluge koju pruža na veb-sajtu bez najave u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju.

TEXTINTEL FZE ne prihvata nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo koje ili sve funkcionalnosti Web lokacije ili Usluge iz bilo kog razloga osim dogovorenog na drugom mestu direktno sa Korisnikom.

TEXTINTEL FZE nema obavezu ažuriranja bilo kakvih informacija sadržanih na veb-sajtu. TEXTINTEL FZE zadržava pravo po sopstvenom nahođenju, da prekine pristup svim ili delu Veb lokacije ili Usluge sa ili bez najave.

Sadržaj i usluga navedenih Web lokacija (https://transkriptor.com/) su vlasništvo kompanije Transkriptor koristi se pod licencom vlasnika autorskih prava trećih strana i zaštićena autorskim pravima i bilo kojim drugim pravima intelektualne svojine. Osim kako je drugačije navedeno, sadržaj objavljen na ovom veb sajtu može biti reprodukovan, prenet, ponovo raspoređen, objavljen ili distribuiran u nemodifikovanom obliku samo za ličnu nekomercijalnu upotrebu ili uz izraženu pismenu saglasnost Transkriptor. U zavisnosti od licence, sva prava koja ovde nisu izričito dodeljena su rezervisana. Sva autorska i druga vlasnička obaveštenja zadržavaju se na svim reprodukcijama.

Licenca za korišćenje Veb lokacije

Tu možete da koristite Veb lokaciju i informacije i materijal za otpremanje audio datoteka, uređivanje, deljenje i izvoz na osnovu neisključenih datoteka. Sa izuzetkom audio datoteka koje imate lično na Meetingtor naloga:

Ne smete ponovo da objavljujete materijal sa ove Veb lokacije (uključujući republiku na drugoj Veb lokaciji), niti da reprodukujete ili skladištite materijal sa ove Veb lokacije u bilo kom javnom ili privatnom sistemu za preuzimanje elektronskih sistema;

Ne smete reprodukovati, duplirati, kopirati, prodavati, preprodaju, posetiti ili na drugi način eksploatisati naš veb-sajt ili materijal na našem veb sajtu u komercijalne svrhe, bez našeg izričitog pismenog pristanka;

Ne smete koristiti fotografije, grafike, video ili audio sekvence odvojeno od pratećeg teksta.

Ne smete menjati, raspadati, uređivati ili na drugi način menjati bilo koji materijal na Veb lokaciji.

Dodeljujemo vam dozvolu za korišćenje svih softverskih aplikacija uključenih u Veb lokaciju i samo u svrhe koje su dostupne samo na Veb lokaciji. Ne smete da prevodite, prilagođavate, menjate, menjate, distribuirate, dekompilujete ili obrćete inženjera taj softver u bilo koje svrhe, kreirate bilo kakve izvedene radove na osnovu njega, dozvolite da se kombinuje sa bilo kojim drugim softverom, obezbedite mu pristup ili ga koristite za pružanje usluga trećim licima osim u meri u kojoj to zahtevamo da dozvolimo važećim zakonom. Ne smete koristiti softver koji nije naveden u ovim uslovima bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Vaše korišćenje svih usluga, softvera, informacija i materijala dostupnih na Veb lokaciji može biti podložno dodatnim odredbama i uslovima o kojima će vas Meetingtor obavestiti u trenutku preuzimanja ili pristupa. Vaše preuzimanje ili korišćenje takvih usluga, informacija i materijala ukazaće na vaše prihvatanje tih dodatnih uslova. Ako se ne slažete sa ovim dodatnim odredbama i uslovima, nemojte koristiti Usluge.

Ograničenja odgovornosti

Informacije na ovom sajtu su besplatne, a vi potvrđujete da bi bilo nerazumno da nas smatrate odgovornim u pogledu ovog veb sajta i informacija na ovom veb sajtu. Iako je preduzeta nega kako bi se osigurala tačnost informacija na ovom veb sajtu, TEXTINTEL FZE stoga ne preuzima nikakvu odgovornost. Sav sadržaj je obezbeđen "onakao onako kako jeste" i "dostupan". TEXTINTEL FZE se ovim izričito odriče bilo kakvih zastupnika ili garancija bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane, uključujući bez ograničenja garancije o prodaji, podesnost za bilo koju određenu svrhu, nenašavršavanje ili rad ovog veb-sajta ili sadržaja. TEXTINTEL FZE ne garantuje niti pravi bilo kakve zastupnike u bezbednosti ove Web lokacije. Potvrđujete da sve poslate informacije mogu biti presretnute. TEXTINTEL FZE ne garantuje da su web sajt ili serveri koji ovu Web lokaciju čine dostupnom ili elektronskim komunikacijama koje šalje TEXTINTEL FZE oslobođeni virusa ili bilo kog drugog štetnog elementa.

Ni u kom slučaju TEKSTINTEL FZE neće biti odgovorn za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu, kaznenu, posebnu ili slučajnu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak poslovanja, ugovor, prihode, podatke, informacije ili poslovni prekid) nastalu usled, nastale iz ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnosti korišćenja ovog veb-sajta ili sadržaja, čak i ako je TEXTINTEL FZE obavešten o Svaka radnja koja se preduzme protiv TEXTINTEL FZE koja se odnosi na ili u vezi sa ovom Web lokacijom mora biti započeta i obaveštena na TEXTINTEL FZE u pisanoj formi u roku od jedne (1) godine nakon datuma kada se pojavio povod za radnju. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće isključiti ili ograničiti našu odgovornost za prevaru, za smrt ili ličnu povredu prouzrokovanu našim nemarom, ili za bilo koju drugu odgovornost, koja se ne može isključiti ili ograničiti važećim zakonom.

Ne smete kreirati vezu ka bilo kojoj stranici ovog veb sajta bez naše prethodne pismene saglasnosti. Ako kreirate vezu ka stranici ove Web lokacije, to činite na sopstvenu odgovornost, a isključenja i ograničenja postavljena u ovim Uslovima primenjivaće se na korisnika koji koristi ovu Veb lokaciju tako što će se povezati sa njim.

S vremena na vreme Veb lokacija može da sadrži i veze ka drugim veb lokacijama trećih strana koje nisu pod kontrolom textINTEL FZE. Ovi linkovi su namenjeni da pruže dodatne informacije i nisu namenjeni da oslane da TEXTINTEL FZE odobrava takve Veb lokacije i/ili njihov sadržaj ili je na bilo koji način povezan sa povezanom Web lokacijom. TEXTINTEL FZE nema odgovornost za sadržaj povezane Web lokacije. Vaša je odgovornost da proverite odredbe i uslove bilo koje druge Web lokacije koju možete posetiti. Dodatne veze koje obezbeđuje Veb lokacija ili resursi se ne istražuju, proveravaju, nadgledaju ili odobravaju od strane TEXTINTEL FZE i koriste se na sopstvenu odgovornost.

Prosleđivanje

Garantujete da sve informacije, slike, komentar ili podaci bilo koje prirode koje prosledite na veb lokaciju, putem e-pošte ili na drugi način, nisu klevetnički ili uvredljivi, neistiniti, rasno uvredljivi ili podsticanje na rasnu mržnju ili na drugi način kršenje prava pojedinca na privatnost ili ljudska prava ili delovanje u zakonu u bilo kojoj nadležnosti. U slučaju da takav materijal dostavite na sajtu, TEXTINTEL FZE zadržava pravo da ga ukloni bez upućivanja na vas i sarađuje sa bilo kakvom istragom organa ili sudskim nalogom koji se odnosi na njega, sve i sve posledice koje mogu direktno ili indirektno uslediti biće u potpunosti vaša odgovornost a ne odgovornost TEXTINTEL FZE. Pristajete da obeštetite i držite TEKSTINTEL FZE bezopasnim od bilo kakvih radnji ili posledica koje mogu nastati u takvim okolnostima, uključujući sve tvrdnje trećih lica. Dalje garantujete da sve podatke bilo kog trećeg lika koje ste dostavili, bilo slanjem poruka na naše email adrese, popunjavanjem bilo kog formulara, korišćenjem bilo koje usluge online ćaskanja ili na neki drugi način, vi dajete uz potpunu informisanu saglasnost relevantne strane i tačna je. TEXTINTEL FZE ima pravo da otkrije vaš identitet svakom trećem licima koje tvrdi da sve informacije ili materijal koji ste vi dostavili, postavili ili otpremili na Veb lokaciju predstavlja kršenje njihovih prava intelektualne svojine ili njihovog prava na privatnost bez odgovornosti prema vama.

Poverljive informacije i otkrivanje

U vezi sa pružanjem Usluge, možda će biti neophodno ili poželjno da vi ili TEXTINTEL FZE otkrijete druge određene poverljive informacije koje nisu javne. Za potrebe ovih Uslova, 'Poverljive informacije' znače sve informacije koje nisu javne, poverljive i vlasničke u vezi sa stranama, njihovim klijentima i Uslugom, koje su bile ili će biti obelodanjene od strane Stranke oralno ili kao što je određeno u pisanoj formi ili sadržane u nekom drugom opipljivom obliku. Primajući stranka ovim se slaže da ima strogo poverenje i da iskoristi sve razumne napore da održi tajnost bilo koje i svih poverljivih informacija koje je obelodanila stranka pod ovim Uslovima i ne sme da otkrije Poverljive informacije bez izričite, pismene prethodne saglasnosti stranke koja otkriva, sa izuzetkom sledećeg:

Informacije koje su, u vreme objavljivanja, dostupne javnosti ili nakon toga postaju dostupne javnosti putem publikacije ili na drugi način, osim kršenjem ovog Ugovora od strane stranke koja prima.

Informacije koje stranka prijema može da utvrdi po prethodnom zapisu već su im bile poznate ili su bile u njihovom posedu u vreme otkrivanja i nisu stečene, direktno ili indirektno, od stranke koja je obelodanila.

Informacije koje dobijeno od trećeg proizvođača; međutim, da takve informacije nije dobila od strane rečeno treće strane, direktno ili indirektno, od obelodenja Stranke pod obavezom poverljivosti prema obelodušačkoj Stranci.

Informacije koje stranka za prijem može da utvrdi nezavisno su razvili njihovi zaposleni ili izvođači radova koji nisu imali kontakt sa njima i nisu bili upoznati sa sadržajem Poverljivih informacija.

Prijemna strana može otkriti poverljive informacije ako je primorana da to učini od strane suda, administrativne agencije ili drugog tribunala nadležne nadležnosti, pod uslovom, međutim, da u takvom slučaju stranka koja prima će, odmah po dobijanju obaveštenja da je obelodanjivanje možda potrebno, dati pismeno obaveštenje faksimilom i preko noći dostaviti Partiji kako bi stranka koja pruža zahtev za zaštitu ili drugi pravni lek U svakom slučaju, prijemna strana će obelodaniti samo taj deo Poverljivih informacija koji je, po mišljenju njihovog pravnog savetnika, zakonski obavezan da bude obelodanjen i koji će uložiti razumne napore da osigura da sve takve informacije koje su tako obelodanjene budu saglasne poverljivim tretmanom od strane suda ili tribunala putem zaštitnih naloga, podnošenja zahteva pod pečatom i drugim odgovarajućim sredstvima.

Stranka prijema neće koristiti poverljive informacije u bilo koje druge svrhe osim u vezi sa Uslugom ili za poboljšanje ili razvoj novih usluga. Stranka prijema će samo otkriti poverljive informacije svojim direktorima, službenicima, zaposlenima, agentima, pružaocima usluga ili povezanim kompanijama, kao što je primenljivo, a sve to treba da bude vezano uslovima koji nisu ništa manje teški od ovih Uslova.

Prijemna strana će preduzeti sve razumne korake, uključujući, ali ne ograničavajući se na, te korake preduzete da zaštiti sopstvene informacije, podatke ili drugu opipljivu ili nematerijalnu imovinu koju smatraju vlasničkom ili poverljivom, kako bi se osiguralo da poverljive informacije ne budu saopštene ili duplirane za korišćenje bilo kog trećeg lima, i da će preduzeti sve razumne korake da spreče svoje direktore, službenika, zaposlenih i agenata (kao što je primenljivo) koji imaju pristup Poverljivim informacijama od otkrivanja ili neovlašćenog korišćenja bilo kakvih poverljivih informacija ili od izvršenja bilo kakvih radnji ili propusta koji mogu rezultirati kršenjem ovih Uslova.

Na pisani zahtev stranke koja se odaziva, stranka koja prima novac će odmah vratiti partiji otkrivanje svih materijala i dokumenata, kao i bilo kojim podacima ili drugim medijima (uključujući podatke o računaru i elektronske informacije), zajedno sa svim kopijama ili uništiti navedene poverljive informacije i na zahtev stranke koja je otkrivena, obezbediti potvrdu o uništenju

TEXTINTEL FZE obrađuje informacije o posetiocima web sajta i informacije primljene u skladu sa Izjavom. Korišćenjem Web lokacije pristajete na takvu obradu i garantujete da su svi korisnički podaci koje navedete tačni.

Ograničeni pristup

Pristup određenim oblastima našeg veb sajta je ograničen. Zadržavamo pravo da ograničimo pristup oblastima našeg veb sajta, ili zaista celom našem veb sajtu, po našem nahođenju. Ako vam obezbedimo korisnički ID i lozinku da bismo vam omogućili pristup zabranjenim oblastima naše Veb lokacije ili drugog sadržaja ili Usluga, morate se uveriti da su vaš korisnički ID i lozinka poverljivi. Prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim korisničkim ID-om ili lozinkom. Možemo onemogućiti vaš korisnički ID i lozinku po sopstvenom nahođenju, ako prekršite bilo koju od smernica ili uslova koji regulišu vaše korišćenje našeg veb sajta ili bilo koju drugu ugovornu obavezu koju nam dugujete.

Ceo ugovor

Ove informacije o sajtu predstavljaju celokupan dogovor između vas i nas u vezi sa vašim korišćenjem našeg web sajta, i nadmašuje sve prethodne dogovore u pogledu vašeg korišćenja ovog web sajta.

Zakon i nadležnost

Ovim informacijama o lokaciji upravljaće i protumačene u skladu sa turskim zakonom, a svi sporovi u vezi sa ovim obaveštenjem podležu isključivoj nadležnosti turskih sudova

Smernice za povraćaj novca

U slučajevima kada niste zadovoljni kvalitetom transkripcije ili naših usluga, refundiraćemo vašu punu poslednju pretplatnu naknadu ako nas obavestite u roku od (7) kalendarskih dana nakon datuma plaćanja. Svaki korisnik može da zatraži povraćaj novca samo jednom.

Kontaktirajte nas

Molimo vas da se ne ustručavate da nas kontaktirate (support@transkriptor.com) u vezi sa bilo kojom stvari koja se odnosi na ove Uslove ili Izjavu.