Tarnyba

Meetingtor jums teikia šias paslaugas (toliau – "Paslaugos"):

  1. Vaizdo įrašų failų, įkeltų per mūsų svetaines, įrašai ir transkripcijos

Prieiga

Prieiga prie svetainės ir svetainėje siūlomų Paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugas, automatinį transkripcijos procesą, produkto informacijos atsisiuntimą ir DUK, ir naudojimasis jomis yra teikiami ir leidžiami laikinai ir jiems taikomos šios Sąlygos. Konkrečios sąlygos gali būti taikomos konkrečiam turiniui, produktams, medžiagai, paslaugoms ar informacijai, esančiai šioje svetainėje ar prieinamai per ją, arba sandoriams, sudarytiems per šią svetainę. Tokios konkrečios sąlygos gali papildyti Sąlygas arba, jei jos neatitinka šių Sąlygų, tik tiek, kiek tokių konkrečių sąlygų turinys ar tikslas neatitinka šių Sąlygų, tokios konkrečios sąlygos pakeičia šias Sąlygas.

TEXTINTEL FZE negarantuoja svetainės ar bet kurios iš joje siūlomų paslaugų prieinamumo.

TEXTINTEL FZE pasilieka teisę savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo peržiūrėti, keisti, modifikuoti, ištrinti ar sustabdyti bet kurios svetainės dalies ir (arba) bet kurios paslaugos, kurią ji teikia svetainėje, turinį.

TEXTINTEL FZE neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokį bet kokių ar visų svetainės ar Paslaugos funkcijų pertrūkį ar nutraukimą dėl bet kokios kitos priežasties, išskyrus tai, dėl ko susitarta kitur tiesiogiai su Vartotoju.

TEXTINTEL FZE neprivalo atnaujinti jokios svetainėje esančios informacijos. TEXTINTEL FZE pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti prieigą prie visos ar dalies svetainės ar Paslaugos su įspėjimu ar be jo.

Išvardytų interneto svetainių turinys ir paslaugos (https://transkriptor.com/), yra Transkriptor nuosavybė arba naudojama pagal trečiųjų šalių autorių teisių savininkų licenciją ir saugoma autorių teisių ir bet kokių kitų intelektinės nuosavybės teisių. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, šioje svetainėje paskelbtas turinys gali būti atgaminamas, perduodamas, retransliuojamas, skelbiamas ar platinamas nepakeista forma tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui arba gavus raštišką Transkriptor sutikimą. Atsižvelgiant į toliau pateiktą licenciją, visos teisės, kurios čia nėra aiškiai suteiktos, yra saugomos. Visi pranešimai apie autorių teises ir kitas nuosavybės teises saugomi visose kopijose.

Licencija naudotis svetaine

Galite naudoti svetainę ir joje esančią informaciją bei medžiagą norėdami įkelti garso failus, juos redaguoti, bendrinti ir eksportuoti neišskirtiniu pagrindu. Išskyrus garso failus, kuriuos asmeniškai turite savo Meetingtor paskyroje:

Negalite perpublikuoti medžiagos iš šios svetainės (įskaitant pakartotinį paskelbimą kitoje svetainėje), atgaminti ar saugoti medžiagos iš šios svetainės jokioje viešoje ar privačioje elektroninėje paieškos sistemoje;

Negalite atgaminti, kopijuoti, kopijuoti, parduoti, perparduoti, lankytis ar kitaip naudoti mūsų svetainės ar mūsų svetainėje esančios medžiagos komerciniais tikslais be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo;

Negalite naudoti jokių nuotraukų, grafikos, vaizdo ar garso įrašų sekų atskirai nuo pridedamo teksto.

Jūs negalite keisti, dekompiliuoti, redaguoti ar kitaip modifikuoti jokios medžiagos svetainėje.

Mes suteikiame jums licenciją naudoti bet kokias programinės įrangos programas, įtrauktas į svetainę ir tik tais tikslais, kurie pateikiami tik svetainėje. Jūs negalite versti, pritaikyti, keisti, modifikuoti, platinti, dekompiliuoti ar taikyti apgrąžos inžinerijos tos programinės įrangos jokiais tikslais, kurti jos pagrindu kurti išvestinių darbų, leisti ją derinti su bet kokia kita programine įranga, suteikti prieigą prie jos ar naudoti ją paslaugoms trečiosioms šalims teikti, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai. Jūs negalite naudoti programinės įrangos kitaip, nei nurodyta šiose sąlygose, be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo. Jūsų naudojimuisi bet kokiomis svetainėje esančiomis paslaugomis, programine įranga, informacija ir medžiaga gali būti taikomos papildomos sąlygos, apie kurias Meetingtor jums praneš atsisiųsdami ar pasiekdami informaciją. Atsisiųsdami ar naudodamiesi tokiomis paslaugomis, informacija ir medžiaga parodysite, kad sutinkate su šiomis papildomomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis papildomomis sąlygomis, prašome nesinaudoti Paslaugomis.

Atsakomybės apribojimai

Informacija šioje svetainėje pateikiama nemokamai, ir jūs pripažįstate, kad būtų neprotinga laikyti mus atsakingais už šią svetainę ir šioje svetainėje pateiktą informaciją. Nors buvo stengiamasi užtikrinti šioje svetainėje pateikiamos informacijos tikslumą, TEXTINTEL FZE neprisiima jokios atsakomybės už tai. Visas turinys pateikiamas "toks, koks yra" ir "toks, koks yra". "TEXTINTEL FZE" aiškiai atsisako bet kokių aiškiai išreikštų ar numanomų pareiškimų ar garantijų, įskaitant, be apribojimų, garantijas dėl perkamumo, tinkamumo bet kokiam konkrečiam tikslui, nepažeidimo ar dėl šios svetainės veikimo ar turinio. TEXTINTEL FZE negarantuoja ir nedaro jokių pareiškimų dėl šios svetainės saugumo. Jūs pripažįstate, kad bet kokia siunčiama informacija gali būti perimta. TEXTINTEL FZE negarantuoja, kad svetainėje ar serveriuose, kurie suteikia prieigą prie šios svetainės, ar TEXTINTEL FZE siunčiamuose elektroniniuose pranešimuose nėra virusų ar kitų kenksmingų elementų.

"TEXTINTEL FZE" jokiu atveju nebus atsakinga už jokius tiesioginius, netiesioginius, pasekminius, baudžiamuosius, specialiuosius ar atsitiktinius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais dėl verslo, sutarties, pajamų, duomenų, informacijos praradimo ar verslo sutrikdymo), atsiradusius dėl šios svetainės ar turinio naudojimo ar negalėjimo naudotis šia svetaine ar turiniu, net jei TEXTINTEL FZE buvo įspėta apie tokios žalos galimybę. Bet koks ieškinys, pareikštas TEXTINTEL FZE, susijęs su šia svetaine ar susijęs su ja, turi būti pradėtas ir apie jį turi būti pranešta raštu TEXTINTEL FZE per vienerius (1) metus nuo ieškinio pagrindo atsiradimo dienos. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme nepanaikina ir neapriboja mūsų atsakomybės už sukčiavimą, mirtį ar kūno sužalojimą, kurį sukėlė mūsų aplaidumas, arba už bet kokią kitą atsakomybę, kurios negalima atmesti ar apriboti pagal galiojančius įstatymus.

Negalite sukurti nuorodos į jokį šios svetainės puslapį be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo. Jei sukuriate nuorodą į šios svetainės puslapį, tai darote savo pačių rizika, o šiose sąlygose nustatytos išimtys ir apribojimai bus taikomi vartotojui, kuris naudojasi šia svetaine, pateikdamas nuorodą į ją.

Kartais svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines, kurių TEXTINTEL FZE nekontroliuoja. Šios nuorodos yra skirtos suteikti daugiau informacijos ir nėra skirtos parodyti, kad TEXTINTEL FZE remia tokias svetaines ir (arba) jų turinį arba yra kaip nors susijusi su susieta svetaine. TEXTINTEL FZE neatsako už susietos svetainės turinį. Jūs esate atsakingi už bet kurios kitos svetainės, kurioje galite apsilankyti, sąlygų patikrinimą. Kitos svetainėje ar šaltiniuose pateiktos nuorodos nėra tiriamos, tikrinamos, stebimos ar tvirtinamos TEXTINTEL FZE ir yra naudojamos jūsų pačių rizika.

Pateikimo

Jūs garantuojate, kad bet kokia informacija, vaizdai, komentarai ar bet kokio pobūdžio duomenys, kuriuos pateikiate svetainėje el. paštu ar kitu būdu, nėra šmeižikiški ar įžeidžiantys, neteisingi, rasiškai įžeidžiantys, kurstantys rasinę neapykantą ar kitaip pažeidžiantys asmens teisę į privatumą ar žmogaus teises ar bet kurios jurisdikcijos įstatymai, dėl kurių galima imtis veiksmų. Tuo atveju, jei jūs pateiksite tokią medžiagą svetainėje, TEXTINTEL FZE pasilieka teisę ją pašalinti be nuorodos į jus ir bendradarbiauti atliekant bet kokį valdžios institucijų tyrimą ar teismo nutartį, susijusią su ja, bet kokios ir visos pasekmės, kurios gali tiesiogiai ar netiesiogiai kilti, bus visiškai jūsų atsakomybė, o ne TEXTINTEL FZE atsakomybė. Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti TEXTINTEL FZE nuo bet kokių veiksmų ar pasekmių, kurios gali kilti tokiomis aplinkybėmis, įskaitant bet kokias trečiųjų šalių pretenzijas. Jūs taip pat garantuojate, kad bet kokius jūsų pateiktus bet kurios trečiosios šalies duomenis, nesvarbu, ar siunčiate žinutes mūsų el. pašto adresais, pildote bet kokias formas, naudojatės bet kokia internetine pokalbių paslauga ar kitaip, pateikiate jūs, gavę išsamų informuotą atitinkamos šalies sutikimą ir jie yra tikslūs. TEXTINTEL FZE turi teisę atskleisti Jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri teigia, kad bet kokia informacija ar medžiaga, kurią Jūs pateikėte, paskelbėte ar įkėlėte į svetainę, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises arba jų teisę į privatumą be atsakomybės Jums.

Konfidenciali informacija ir atskleidimas

Ryšium su Paslaugos teikimu, jums arba TEXTINTEL FZE gali būti būtina arba pageidautina atskleisti kitam asmeniui tam tikrą neviešą Konfidencialią informaciją. Šiose Sąlygose "Konfidenciali informacija" reiškia visą neviešą, konfidencialią ir nuosavybės teise priklausančią informaciją, susijusią su Šalimis, jų atitinkamais klientais ir Paslauga, kurią Šalis atskleidė ar atskleis žodžiu arba kaip išdėstyta raštu ar pateikta kita apčiuopiama forma. Gaunančioji Šalis sutinka griežtai laikytis konfidencialumo ir dėti visas pagrįstas pastangas, kad išlaikytų bet kokios ir visos Konfidencialios informacijos, kurią atskleidžianti Šalis atskleidė pagal šias Sąlygas, slaptumą ir negali atskleisti Konfidencialios informacijos be aiškaus rašytinio išankstinio informaciją atskleidžiančios Šalies sutikimo, išskyrus:

Informacija, kuri atskleidimo metu yra viešai prieinama arba vėliau tampa prieinama visuomenei ją paskelbiant ar kitu būdu, išskyrus atvejus, kai gaunančioji Šalis pažeidžia šį Susitarimą.

Informacija, kurią gaunančioji Šalis gali nustatyti iš anksto, jiems jau buvo žinoma arba turėjo informacijos atskleidimo metu ir nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai gauta iš informaciją atskleidžiančios Šalies.

Informacija, kurią gaunančioji Šalis gauna iš trečiosios šalies; tačiau su sąlyga, kad minėta trečioji šalis tokios informacijos tiesiogiai ar netiesiogiai negavo iš informaciją atskleidžiančios šalies, laikydamasi konfidencialumo įsipareigojimo informaciją atskleidžiančios šalies atžvilgiu.

Informaciją, kurią gaunančioji Šalis gali nustatyti, nepriklausomai parengė jų darbuotojai ar rangovai, kurie neturėjo kontakto su Konfidencialia informacija ir nežinojo apie jos turinį.

Gaunančioji Šalis gali atskleisti Konfidencialią informaciją, jei tai padaryti yra įpareigojusi teismas, administracinė agentūra ar kitas kompetentingos jurisdikcijos teismas, tačiau su sąlyga, kad tokiu atveju gaunančioji Šalis, gavusi pranešimą, kad gali būti reikalaujama atskleisti informaciją, nedelsdama faksimiliniu ir naktiniu paštu pateikia rašytinį pranešimą teikiančiajai Šaliai, kad teikiančioji Šalis galėtų kreiptis į minėtą teismą dėl apsaugos įsakymo ar kitos teisių gynimo priemonės. Bet kuriuo atveju gaunančioji Šalis atskleidžia tik tą Konfidencialios informacijos dalį, kurią, jos advokato nuomone, teisiškai reikalaujama atskleisti, ir deda pagrįstas pastangas siekdama užtikrinti, kad bet kokią taip atskleistą informaciją minėtas teismas laikytų konfidencialia, priimdamas nutartis dėl apsaugos priemonių, užantspauduotus dokumentus ir kitomis tinkamomis priemonėmis.

Gaunančioji Šalis nenaudoja Konfidencialios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus susijusius su Paslauga arba siekiant tobulinti ar kurti naujas paslaugas. Gaunančioji Šalis atskleis Konfidencialią informaciją tik savo direktoriams, pareigūnams, darbuotojams, agentams, paslaugų teikėjams ar susijusioms įmonėms, jei taikoma, kurios visos turi būti saistomos sąlygų, kurios yra ne mažiau apsunkinančios nei šios Sąlygos.

Gaunančioji Šalis imasi visų pagrįstų veiksmų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) veiksmus, kurių imtasi siekiant apsaugoti savo informaciją, duomenis ar kitą materialųjį ar nematerialųjį turtą, kurį ji laiko nuosavybės teise priklausančiu ar konfidencialiu, siekdama užtikrinti, kad Konfidenciali informacija nebūtų atskleista ar dubliuojama jokios trečiosios šalies naudojimui, ir imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią jų direktoriams, pareigūnams, darbuotojams ir agentams (jei taikoma), kurie turi prieigą prie Konfidencialios informacijos, nuo bet kokios Konfidencialios informacijos atskleidimo ar neteisėto naudojimo arba nuo bet kokių veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali būti pažeistos šios Sąlygos.

Informaciją atskleidžiančios Šalies rašytiniu prašymu gaunančioji Šalis nedelsdama grąžina atskleidžiančiai Šaliai visą medžiagą ir dokumentus, taip pat bet kokius duomenis ar kitas laikmenas (įskaitant kompiuterinius duomenis ir elektroninę informaciją) kartu su visomis jų kopijomis arba sunaikina minėtą Konfidencialią informaciją ir atskleidžiančios Šalies prašymu pateikia sunaikinimo pažymėjimą

TEXTINTEL FZE apdoroja informaciją apie svetainės lankytojus ir informaciją, gautą pagal Pareiškimą. Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su tokiu tvarkymu ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti vartotojo duomenys yra tikslūs.

Ribota prieiga

Prieiga prie tam tikrų mūsų svetainės sričių yra ribojama. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra apriboti prieigą prie mūsų svetainės sričių ar iš tikrųjų visos svetainės. Jei suteikiame jums vartotojo ID ir slaptažodį, kad galėtumėte patekti į apribotas mūsų svetainės ar kito turinio ar Paslaugų sritis, turite užtikrinti, kad jūsų vartotojo ID ir slaptažodis būtų konfidencialūs. Jūs prisiimate atsakomybę už visą veiklą, vykdomą naudojant jūsų vartotojo ID arba slaptažodį. Mes galime išjungti jūsų vartotojo ID ir slaptažodį savo nuožiūra, jei pažeisite bet kurią politiką ar sąlygas, reglamentuojančias jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, ar bet kokius kitus sutartinius įsipareigojimus, kuriuos esate mums skolingi.

Visa sutartis

Ši svetainės informacija sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą, susijusį su jūsų naudojimusi mūsų svetaine, ir pakeičia visas ankstesnes sutartis dėl jūsų naudojimosi šia svetaine.

Teisė ir jurisdikcijan

Ši svetainės informacija bus reglamentuojama ir aiškinama pagal Turkijos įstatymus, o bet kokie ginčai, susiję su šiuo pranešimu, priklauso išimtinei Turkijos teismų jurisdikcijai

Grąžinimo politika

Tais atvejais, kai nesate patenkinti transkripcijos ar mūsų paslaugų kokybe, grąžinsime visą jūsų paskutinį prenumeratos mokestį, jei pranešite mums per (7) kalendorines dienas nuo mokėjimo dienos. Kiekvienas naudotojas lėšų grąžinimo užklausą gali pateikti tik vieną kartą.

Susisiekite su mumis

Nedvejodami susisiekite su mumis (support@transkriptor.com) bet kokiu klausimu, susijusiu su šiomis Sąlygomis ar Pareiškimu.