Dievkalpojums

Meetingtor jums sniedz šādu pakalpojumu ("Pakalpojumi"):

  1. Mūsu tīmekļa vietnēs augšupielādēto video failu ieraksti un transkripcijas

Piekļuve

Piekļuve tīmekļa vietnei un tīmekļa vietnē piedāvātajiem Pakalpojumiem un to izmantošana, tostarp, bet ne tikai, Pakalpojumi, automātiskais transkripcijas process, produktu informācijas lejupielāde un bieži uzdotie jautājumi, tiek nodrošināti un atļauti uz laiku, un uz tiem attiecas šie Noteikumi. Īpaši noteikumi un nosacījumi var attiekties uz konkrētu saturu, produktiem, materiāliem, pakalpojumiem vai informāciju, kas atrodas vai ir pieejama šajā tīmekļa vietnē, vai darījumiem, kas noslēgti, izmantojot šo tīmekļa vietni. Šādi specifiski noteikumi var būt papildus Noteikumiem vai, ja tie ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tikai tiktāl, ciktāl šādu konkrētu noteikumu saturs vai nolūks ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, šādi īpašie noteikumi aizstās šos Noteikumus.

TEXTINTEL FZE negarantē tīmekļa vietnes vai kāda no tajā piedāvātajiem pakalpojumiem pieejamību.

TEXTINTEL FZE patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt, mainīt, modificēt, dzēst vai apturēt jebkuras tīmekļa vietnes daļas un/vai jebkura tās sniegtā pakalpojuma saturu tīmekļa vietnē.

TEXTINTEL FZE neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkuras vai visu tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma funkciju pārtraukšanu vai pārtraukšanu jebkāda iemesla dēļ, izņemot gadījumus, par kuriem citur ir panākta tieša vienošanās ar Lietotāju.

TEXTINTEL FZE nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju, kas atrodas tīmekļa vietnē. TEXTINTEL FZE patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt piekļuvi visai tīmekļa vietnei vai Pakalpojumam vai tā daļai ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzskaitīto tīmekļa vietņu saturs un pakalpojums (https://transkriptor.com/), ir trešo personu autortiesību īpašnieku īpašums, kas pieder Transkriptor vai tiek izmantots saskaņā ar licenci, un ir aizsargāts ar autortiesībām un jebkādām citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Ja vien nav noteikts citādi, šajā tīmekļa vietnē publicēto saturu var reproducēt, pārsūtīt, retranslēt, publicēt vai izplatīt nemodificētā veidā tikai personiskai nekomerciālai lietošanai vai ar Transkriptor skaidri izteiktu rakstisku piekrišanu. Saskaņā ar zemāk norādīto licenci visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, tiek paturētas. Visi autortiesību un citi īpašumtiesību paziņojumi tiek saglabāti uz visām reprodukcijām.

Tīmekļa vietnes lietošanas licence

Jūs varat izmantot tīmekļa vietni un tajā esošo informāciju un materiālus, lai augšupielādētu audio failus, rediģētu, kopīgotu un eksportētu tos neekskluzīvi. Izņemot audio failus, kas jums personīgi ir jūsu Meetingtor kontā:

Jūs nedrīkstat pārpublicēt materiālus no šīs tīmekļa vietnes (tostarp pārpublicēt citā tīmekļa vietnē) vai reproducēt vai uzglabāt materiālus no šīs tīmekļa vietnes nevienā publiskā vai privātā elektroniskā izguves sistēmā;

Jūs nedrīkstat reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot, apmeklēt vai citādi izmantot mūsu tīmekļa vietni vai materiālus mūsu tīmekļa vietnē komerciāliem mērķiem bez mūsu skaidras rakstiskas piekrišanas;

Jūs nedrīkstat izmantot fotogrāfijas, grafikas, video vai audio sekvences atsevišķi no pievienotā teksta.

Jūs nedrīkstat mainīt, dekompilēt, rediģēt vai citādi modificēt nevienu tīmekļa vietnes materiālu.

Mēs piešķiram jums licenci izmantot visas tīmekļa vietnē iekļautās programmatūras lietojumprogrammas un tikai tīmekļa vietnē pieejamajiem mērķiem. Jūs nedrīkstat tulkot, pielāgot, mainīt, modificēt, izplatīt, dekompilēt vai dekonstruēt šo programmatūru nekādiem mērķiem, radīt uz tās pamata atvasinātus darbus, atļaut to apvienot ar jebkuru citu programmatūru, nodrošināt tai piekļuvi vai izmantot to, lai sniegtu pakalpojumus trešajām personām, izņemot tiktāl, ciktāl mums to atļauj piemērojamie tiesību akti. Jūs nedrīkstat izmantot programmatūru citādi, kā norādīts šajos noteikumos, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Uz jebkuru tīmekļa vietnē pieejamo pakalpojumu, programmatūras, informācijas un materiālu izmantošanu var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi, par kuriem Meetingtor jums paziņosim lejupielādes vai piekļuves laikā. Lejupielādējot vai izmantojot šādus pakalpojumus, informāciju un materiālus, jūs norādīsiet, ka piekrītat šiem papildu noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumus.

Atbildības ierobežojumi

Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek sniegta bez maksas, un jūs atzīstat, ka būtu nepamatoti saukt mūs pie atbildības par šo tīmekļa vietni un informāciju šajā tīmekļa vietnē. Lai gan ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu informācijas precizitāti šajā tīmekļa vietnē, TEXTINTEL FZE neuzņemas par to nekādu atbildību. Viss saturs tiek nodrošināts "tāds, kāds tas ir" un "tāds, kāds tas ir pieejams". Ar šo TEXTINTEL FZE skaidri atsakās no jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem vai garantijām, tostarp bez ierobežojuma garantijām par piemērotību pārdošanai, atbilstību jebkuram konkrētam mērķim, tiesību nepārkāpšanu vai attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes darbību vai saturu. TEXTINTEL FZE negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus par šīs tīmekļa vietnes drošību. Jūs atzīstat, ka jebkura nosūtītā informācija var tikt pārtverta. TEXTINTEL FZE negarantē, ka tīmekļa vietnē vai serveros, kas padara šo tīmekļa vietni pieejamu, vai TEXTINTEL FZE nosūtītajā elektroniskajā komunikācijā nav vīrusu vai citu kaitīgu elementu.

TEXTINTEL FZE nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, izrietošiem, soda, īpašiem vai nejaušiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, par zaudējumiem uzņēmējdarbības, līguma, ieņēmumu, datu, informācijas vai uzņēmējdarbības pārtraukuma dēļ), kas radušies šīs tīmekļa vietnes vai satura izmantošanas vai nespējas to izmantot rezultātā vai saistībā ar to, pat ja TEXTINTEL FZE ir ticis informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Jebkura pret TEXTINTEL FZE celta prasība, kas attiecas uz šo tīmekļa vietni vai saistībā ar to, ir jāuzsāk un rakstiski jāpaziņo TEXTINTEL FZE viena (1) gada laikā pēc dienas, kad radies pamats prasības celšanai. Nekas šajā atrunā neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par krāpšanu, nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu nolaidība, vai par jebkuru citu atbildību, kuru nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz jebkuru šīs tīmekļa vietnes lapu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Ja jūs izveidojat saiti uz šīs vietnes lapu, jūs to darāt uz savu risku, un šajos Noteikumos izklāstītie izņēmumi un ierobežojumi attieksies uz Lietotāju, kurš izmanto šo vietni, izveidojot saiti uz to.

Laiku pa laikam tīmekļa vietnē var būt iekļautas arī saites uz citām trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuras nav TEXTINTEL FZE kontrolē. Šīs saites ir paredzētas papildu informācijas sniegšanai, un tās nav paredzētas, lai norādītu, ka TEXTINTEL FZE atbalsta šādas vietnes un/vai to saturu vai jebkādā veidā ir saistīts ar saistīto tīmekļa vietni. TEXTINTEL FZE nav atbildīgs par saistītās tīmekļa vietnes saturu. Jūsu pienākums ir pārbaudīt jebkuras citas tīmekļa vietnes noteikumus un nosacījumus, kurus varat apmeklēt. Citas saites, ko nodrošina vietne vai resursi, TEXTINTEL FZE netiek pētītas, pārbaudītas, uzraudzītas vai apstiprinātas, un tās tiek izmantotas uz jūsu pašu risku.

Iesniegšanas

Jūs garantējat, ka jebkāda veida informācija, attēli, komentāri vai dati, ko jūs iesniedzat tīmekļa vietnē pa e-pastu vai citādi, nav apmelojoši vai aizvainojoši, nepatiesi, rasistiski aizskaroši vai rasu naida kurināšana, vai kā citādi pārkāpj personas tiesības uz privātumu vai cilvēktiesības, vai arī tie ir apstrīdami saskaņā ar likumu jebkurā jurisdikcijā. Gadījumā, ja jūs iesniedzat šādu materiālu tīmekļa vietnē, TEXTINTEL FZE patur tiesības to izņemt bez atsauces uz jums un sadarboties ar jebkuru iestāžu veiktu izmeklēšanu vai tiesas rīkojumu, kas attiecas uz to, jebkuras un visas sekas, kas var tieši vai netieši sekot, būs pilnībā jūsu atbildība, nevis TEXTINTEL FZE atbildība. Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt TEXTINTEL FZE no jebkādām darbībām vai sekām, kas var rasties šādos apstākļos, ieskaitot jebkādas trešo personu prasības. Jūs arī garantējat, ka jebkādus jūsu sniegtos jebkuras trešās puses datus, nosūtot ziņojumus uz mūsu e-pasta adresēm, aizpildot jebkādas veidlapas, izmantojot tiešsaistes tērzēšanas pakalpojumu vai citādi, jūs sniedzat ar attiecīgās puses pilnīgu informētu piekrišanu un tie ir precīzi. TEXTINTEL FZE ir tiesības atklāt jūsu identitāti jebkurai trešajai pusei, kas apgalvo, ka jebkura informācija vai materiāls, ko jūs sniedzat, ievietojat vai augšupielādējat tīmekļa vietnē, ir viņu intelektuālā īpašuma tiesību vai tiesību uz privātumu pārkāpums bez saistībām pret jums.

Konfidenciāla informācija un izpaušana

Saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu jums vai TEXTINTEL FZE var būt nepieciešams vai vēlams atklāt otrai noteiktai nepubliskai konfidenciālai informācijai. Šajos Noteikumos "Konfidenciāla informācija" ir visa nepublisko, konfidenciālā un ar īpašumtiesībām aizsargātā informācija, kas attiecas uz Pusēm, to attiecīgajiem klientiem un Pakalpojumu un ko Puse ir izpaudusi vai izpaudīs mutiski vai kā tas ir noteikts rakstiski, vai ietverta kādā citā taustāmā formā. Saņēmēja Puse ar šo piekrīt ievērot stingru konfidencialitāti un pielikt visas saprātīgās pūles, lai saglabātu slepenību jebkurai un visai Konfidenciālai informācijai, ko izpaudēja Puse saskaņā ar šiem Noteikumiem, un tā nedrīkst izpaust Konfidenciālu informāciju bez skaidri izteiktas, rakstiskas iepriekšējas izpaudējas Puses piekrišanas, izņemot:

Informācija, kas izpaušanas brīdī ir pieejama sabiedrībai vai pēc tam kļūst pieejama sabiedrībai, publicējot vai citādi, izņemot gadījumus, kad saņēmēja Puse pārkāpj šo nolīgumu.

Informācija, ko saņēmēja Puse var noteikt, iepriekš reģistrējot, tai jau bija zināma vai bija tās rīcībā izpaušanas brīdī un netika tieši vai netieši iegūta no izpaudējas Puses.

informācija, ko saņēmēja Puse iegūst no trešās personas; tomēr ar noteikumu, ka minētā trešā persona nav tieši vai netieši ieguvusi šādu informāciju no izpaudējas Puses saskaņā ar konfidencialitātes saistībām pret izpaudēju Pusi.

Informāciju, ko saņēmēja Puse var izveidot, neatkarīgi izstrādāja to darbinieki vai darbuzņēmēji, kuriem nebija kontakta ar Konfidenciālās informācijas saturu un kuri par to nebija informēti.

Saņēmēja Puse var izpaust Konfidenciālu informāciju, ja to pieprasa tiesa, administratīva aģentūra vai cits kompetentas jurisdikcijas tribunāls, tomēr ar nosacījumu, ka šādā gadījumā saņēmēja Puse tūlīt pēc paziņojuma saņemšanas par to, ka izpaušana var tikt pieprasīta, ar faksimilu un nakts pastu sniedz rakstisku paziņojumu sniedzējai Pusei, lai informācijas sniedzēja Puse varētu lūgt aizsardzības rīkojumu vai citu tiesiskās aizsardzības līdzekli no minētās tiesas vai tribunāla. Jebkurā gadījumā saņēmēja Puse izpauž tikai to Konfidenciālās informācijas daļu, kas, pēc tās juridiskā konsultanta domām, ir likumīgi jāatklāj, un pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka minētā tiesa vai tribunāls jebkuru šādu izpaustu informāciju uzskata par konfidenciālu, izmantojot aizsardzības rīkojumus, iesniegumus ar zīmogu un citus piemērotus līdzekļus.

Saņēmēja Puse neizmanto Konfidenciālo informāciju nekādiem citiem mērķiem, izņemot saistībā ar Pakalpojumu vai lai uzlabotu vai attīstītu jaunus pakalpojumus. Saņēmēja Puse izpaudīs Konfidenciālo informāciju tikai saviem direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem vai asociētajiem uzņēmumiem, ja piemērojams, un tiem visiem ir saistoši noteikumi, kas nav mazāk apgrūtinoši kā šie Noteikumi.

Saņēmēja Puse veic visus saprātīgos pasākumus, tostarp, bet ne tikai, tos pasākumus, kas veikti, lai aizsargātu savu informāciju, datus vai citu materiālu vai nemateriālu īpašumu, ko tā uzskata par patentētu vai konfidenciālu, lai nodrošinātu, ka Konfidenciālā informācija netiek izpausta vai dublēta jebkuras trešās puses lietošanai, un veic visus saprātīgos pasākumus, lai novērstu to direktorus, amatpersonas, darbinieki un aģenti (ja piemērojams), kuriem ir piekļuve Konfidenciālajai informācijai, nedrīkst izpaust vai neatļauti izmantot jebkādu Konfidenciālu informāciju vai veikt jebkādas darbības vai bezdarbību, kas var izraisīt šo Noteikumu pārkāpumu.

Pēc izpaudējas Puses rakstiska pieprasījuma saņēmēja Puse nekavējoties atdod izpaudējai Pusei visus materiālus un dokumentus, kā arī visus datus vai citus datu nesējus (tostarp elektroniskos datus un elektronisko informāciju) kopā ar to kopijām vai iznīcina minēto Konfidenciālo informāciju un pēc izpaudējas Puses pieprasījuma izsniedz iznīcināšanas sertifikātu

TEXTINTEL FZE apstrādā informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētājiem un informāciju, kas saņemta saskaņā ar Paziņojumu. Izmantojot vietni, jūs piekrītat šādai apstrādei un garantējat, ka visi jūsu sniegtie lietotāja dati ir precīzi.

Ierobežota piekļuve

Piekļuve noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām ir ierobežota. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot piekļuvi mūsu tīmekļa vietnes sadaļām vai pat visai mūsu tīmekļa vietnei. Ja mēs jums nodrošinām lietotāja ID un paroli, lai ļautu jums piekļūt mūsu tīmekļa vietnes ierobežotajām zonām vai citam saturam vai Pakalpojumiem, jums ir jānodrošina jūsu lietotāja ID un paroles konfidencialitāte. Jūs uzņematies atbildību par visām darbībām, kas notiek ar jūsu lietotāja ID vai paroli. Mēs varam atspējot jūsu lietotāja ID un paroli pēc saviem ieskatiem, ja jūs pārkāpjat kādu no politikām vai noteikumiem, kas regulē mūsu vietnes izmantošanu, vai jebkuras citas līgumsaistības, kuras esat mums parādā.

Viss līgums

Šī vietnes informācija veido visu vienošanos starp jums un mums attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes izmantošanu.

Likums un jurisdikcijan

Šī vietnes informācija tiks regulēta un interpretēta saskaņā ar Turcijas likumiem, un visi strīdi, kas saistīti ar šo paziņojumu, ir pakļauti Turcijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai

Atmaksas politika

Gadījumos, kad neesat apmierināts ar transkripcijas vai mūsu pakalpojumu kvalitāti, mēs atmaksāsim pilnu jūsu pēdējo abonēšanas maksu, ja paziņosiet mums (7) kalendāro dienu laikā pēc maksājuma datuma. Katrs lietotājs var pieprasīt atmaksu tikai vienu reizi.

Sazināšanās ar mums

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums (support@transkriptor.com) par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar šiem Noteikumiem vai Paziņojumu.