Служба

Meetingtor ви ја обезбедува следнава услуга (услугите):

  1. Снимки и транскрипции на видео фајлови качени преку нашите веб-сајтови

Пристап

Пристапот до и користењето на веб-сајтот и Услугите кои се нудат на веб-страницата вклучувајќи, но не само на Услугите, процесот на автоматска транскрипција, преземањата на информации за производот и честопати, се обезбедени и дозволени на привремена основа и се предмет на овие Услови. Специфичните услови и услови можат да се однесуваат на одредени содржини, производи, материјали, услуги или информации кои се содржани на или достапни преку оваа веб-страница или трансакции заклучно со оваа веб-страница. Ваквите специфични услови можат да бидат во прилог на Условите или, каде што не се во согласност со овие Услови, само до степен до кој содржината или намерата на ваквите специфични услови не се во согласност со овие Услови, таквите специфични услови ќе ги надминат овие Услови.

TEXTINTEL FZE не гарантира достапност на веб-страницата или било која од услугите кои се нудат на веб-страницата.

TEXTINTEL FZE го задржува правото да ја ревидира, менува, менува, избришува или суспендира содржината на било кој дел од веб-страницата и/или било која од услугите што ги обезбедува на веб-страницата без да забележи во било кое време во својата единствена дискреција.

TEXTINTEL FZE не прифаќа никаква одговорност или одговорност за било какво прекинување или прекин на било која или сите функционалности на веб-страницата или Услугата од било која причина освен договорена на друго место директно со Корисникот.

TEXTINTEL FZE нема обврска да ги ажурира информациите содржани на веб-страницата. TEXTINTEL FZE го задржува правото по своја сопствена дискреција, да го прекине пристапот до сите или дел од веб-страницата или Услугата со или без известување.

Содржината и Сервисот на веб-сајтовите наведени (https://transkriptor.com/) се сопственост на Transkriptor или користени под лиценца од сопственици на авторски права на трети страни, и заштитени со авторски права и било какви други права на интелектуална сопственост. Освен како што е предвидено поинаку, содржината објавена на оваа веб-страница може да се репродуцира, пренесува, пренесува, објавува или дистрибуира во немодифицирана форма само за лична некомерцијална употреба или со изразена писмена согласност од Transkriptor. Според дозволата подолу, сите права кои не се јасно дадени тука се резервирани. Сите авторски права и други сопственички известувања се задржуваат на сите репродукции.

Лиценца за користење веб-сајт

Може да го користите веб-сајтот и информациите и материјалите таму за да ги качите аудио датотеките, да ги уредувате, споделувате и извезувате на неексклузивна основа. Со исклучок на аудио фајловите кои ги имате лично на вашата Meetingtor сметка:

Не смеете да го објавувате материјалот од овој веб-сајт (вклучувајќи ја републикацијата на друг веб-сајт), или да размножувате или складирате материјали од оваа веб-страница во било кој јавен или приватен електронски систем за враќање;

Не смеете да репродуцирате, дуплирате, копирате, продавате, препродавате, посетите, или на друг начин да ја искористите нашата веб-страница или материјал на нашата веб-страница за комерцијална цел, без наша експресна писмена согласност;

Не смеете да користите никакви фотографии, графики, видео или аудио секвенци одделно од било кој придружен текст.

Не смеете да менувате, декомплирате, уредувате или на друг начин да модифицирате било каков материјал на веб-страницата.

Ви доделуваме лиценца за користење на било какви софтверски апликации вклучени во веб-сајтот и за целите кои се достапни само на веб-страницата. Не смеете да преведувате, адаптирате, менувате, менувате, дистрибуирате, декомпилирате или обратен инженер кој софтвер за било која цел, создавате било какви деривативни дела врз основа на него, дозволувате да се комбинира со било кој друг софтвер, да обезбеди пристап до него или да го користи за да обезбеди услуги на трети лица, освен до степен до кој ние сме должни да го дозволиме ова со важечкиот закон. Не смеете да го користите софтверот освен како што е наведено во овие услови без нашата претходна писмена согласност. Вашето користење на било какви услуги, софтвер, информации и материјали достапни на веб-страницата може да биде предмет на дополнителни правила и услови за тоа кои Meetingtor ќе ве известат во моментот на преземање или пристап. Вашето преземање или користење на такви услуги, информации и материјали ќе укаже на вашето прифаќање на тие дополнителни услови. Ако не се согласувате со овие дополнителни услови, ве молиме не ги користете Услугите.

Ограничувања на одговорноста

Информациите на овој веб-сајт се обезбедени бесплатно, и признавате дека би било неразумно да сме одговорни во однос на оваа веб-страница и информациите на оваа веб-страница. Иако се внимава да се обезбеди точноста на информациите на оваа веб-страница, TEXTINTEL FZE не превзема одговорност затоа. Сите содржини се обезбедени "како што е" и "како што е достапно". TEXTINTEL FZE со ова изразува откажување од било какви претставништва или гаранции од било каков вид, експресни или подразбирања, вклучувајќи без ограничување на гаранцијата за трговска способност, кондиција за било која одредена цел, ненарушување или за работењето на оваа веб-страница или содржината. TEXTINTEL FZE не дава налог или не прави никакви претстави за безбедноста на оваа веб-страница. Признавате дека било која испратена информација може да биде пресретната. TEXTINTEL FZE не наложува дека веб-страницата или серверите кои ја прават оваа веб-страница достапна или електронски комуникации испратени од TEXTINTEL FZE се ослободени од вируси или било кои други штетни елементи.

Во никој случај TEXTINTEL FZE нема да биде одговорен за било кој директен, индиректни, последователни, казниви, специјални или инцидентни штети (вклучувајќи, без ограничување, штета за губење на бизнис, договор, приходи, податоци, информации или деловен прекин) кои произлегуваат од или во врска со користење, или неспособност за користење на овој веб-сајт или содржината, дури и ако TEXTINTEL FZE е советувана за можноста за таква штета. Секоја постапка покрената против TEXTINTEL FZE која се однесува на или во врска со овој веб-сајт мора да биде започната и писмено известувана за TEXTINTEL FZE во рок од една (1) година по датумот кога причината за дејствување се појави. Ништо во овој откажување нема да ја исклучи или ограничи нашата одговорност за измама, за смрт или лична повреда предизвикана од нашата небрежност, или за било која друга одговорност, која не може да биде исклучена или ограничена според важечкиот закон.

Не смеете да креирате линк до било која страница на оваа веб-страница без нашата претходна писмена согласност. Ако направите линк до страница на оваа веб-страница го правите тоа на сопствен ризик и исклучоците и ограничувањата наведени во овие Услови ќе важат за Корисникот користејќи ја оваа веб-страница преку поврзување со него.

Од време на време веб-страницата може да вклучува и линкови до други веб-сајтови на трети страни кои не се под контрола на TEXTINTEL FZE. Овие линкови имаат за цел да обезбедат понатамошни информации и немаат за цел да означат дека TEXTINTEL FZE ги ододржува ваквите веб-сајтови и/или нивната содржина или на било кој начин е поврзана со поврзаната веб-страница. TEXTINTEL FZE нема одговорност за содржината на поврзаниот веб-сајт. Ваша одговорност е да ги проверите условите и условите на било која друга веб-страница која можете да ја посетите. Понатамошните врски обезбедени од страна на веб-страницата или ресурсите не се истражуваат, потврдуваат, надгледуваат или ододржуваат од TEXTINTEL FZE и се користат на ваш ризик.

Поднесување

Вие наложувате дека секоја информација, слики, коментари или податоци од било која природа која ја поднесувате на веб-страницата, по електронска пошта или на друг начин, не е клеветничка или навредлива, невистина, расно навредлива или поттикнување на расна омраза или на друг начин во кршење на правото на приватност или човекови права или дејствување во право во која било јурисдикција. Во случај да поднесете ваков материјал на веб-страницата, TEXTINTEL FZE го задржува правото да го отстрани без референца за вас и да соработува со било каква истрага од страна на властите или судската наредба поврзана со неа, сите и сите последици кои можат директно или индиректно да следат ќе бидат целосно ваша одговорност не одговорност на TEXTINTEL FZE. Вие се согласувате да го оштетите и држите TEXTINTEL FZE штетно од било каква акција или последици кои можат да се појавуваат во такви околности, вклучувајќи ги и сите тврдења на трети страни. Понатаму наложувате дека било какви податоци на било која трета страна обезбедени од вас, без разлика дали со испраќање пораки на нашите електронски адреси, пополнување на било какви форми, користење на било која онлајн чат услуга или на друг начин, е обезбедено од вас со целосна информирана согласност на соодветната страна и е точна. TEXTINTEL FZE има право да го открие вашиот идентитет на било која трета страна која тврди дека секоја информација или материјал обезбедени, објавени или качени од вас на веб-страницата претставува прекршување на нивните права на интелектуална сопственост или на нивното право на приватност без одговорност за вас.

Доверливи информации и откривање

Во врска со обезбедувањето на Услугата, може да биде потребно или пожелно за Вас или TEXTINTEL FZE да ги обелодените на другите одредени не-јавни Доверливи информации. За целите на овие Услови, "Доверливи информации" значат сите не-јавни, доверливи и сопственички информации кои се однесуваат на страните, нивните соодветни клиенти и Услугата, која е или ќе биде откриена од страна на страна усно или како што е напишано во писмена форма или содржано во некоја друга опиплива форма. Примачката се согласува да држи строга доверба и да ги користи сите разумни напори за одржување на тајноста на било која и сите Доверливи информации обелоденети од страна на обелоденувачката страна според овие Услови и не може да обелодени Доверливи информации без експресната, писмена претходна согласност на обелоденувачката страна, со исклучок на следново:

Информации кои, во моментот на обелоденување, се достапни за јавноста, или потоа стануваат достапни за јавноста со објавување или поинаку, освен со прекршување на овој Договор од страна на примачката.

Информацијата која примачката може да ја воспостави со претходна евиденција веќе им била позната или била во нивна сопственост во моментот на обелоденување и не била стекната, директно или индиректно, од разоткривачката страна.

Информации кои примачката ги добива од трета страна; Сепак, обезбеди дека таквите информации не се добиени од страна на речената трета страна, директно или индиректно, од обелоденувачката страна под обврска за доверливост кон обелоденувачката страна.

Информацијата која примачката може да ја воспостави била независно развиена од страна на нивните вработени или изведувачи кои немале контакт со и не знаеле за содржината на Доверливите информации.

Примачката може да обелодени Доверливи информации ако биде принудена да го стори тоа од страна на судот, Административната власт или друг трибунал на компетентна компетентност, при предвиденото, при все това, че в таков случај приемната страна, веднага след като се извести, че може да се налага разгласување, дава писмено писмо с факсимиле и оноќна пошта на осигурилата страна, така че осигурилата страна да може да иска обезпечителна заповед или друго средство за средство за обезпечително средство от споменатите суд или правораздавателен орган. Во секој случај, примачката страна ќе го обелодени само тој дел од Доверливите информации кои, според нивниот правен совет, се законски задолжени да бидат обелоденети и ќе вршат разумни напори за да се осигура дека секоја таква информација што ќе биде откриена ќе биде доверливо третирана од страна на споменатиот суд или трибунал преку заштитни наредби, поднесување под печат и други соодветни средства.

Примачката нема да ја користи Доверливата информација за која било друга цел освен во врска со Услугата или за подобрување или развивање на нови услуги. Примачката ќе ги обелодени доверливите информации само на нивните директори, офицери, вработени, агенти, провајдери на услуги или придружни претпријатија, како што е применливо сите од нив да бидат обврзани со услови не помалку обременливи од овие Услови.

Примачката ги презема сите разумни чекори, вклучувајќи, но не само, оние чекори преземени за заштита на нивните сопствени информации, податоци или друг опиплив или нематеријален имот кои тие ги сметаат за сопственички или доверливи, за да се осигура дека Доверливите информации нема да бидат обелоденети или дуплирани за користење на било која трета страна, и ќе ги преземе сите разумни чекори за спречување на нивните директори, офицери, вработени и агенти (како што е применливо) кои имаат пристап до Доверливите информации од откривање или користење на било која доверлива информација, или од извршување на било какви дејства или пропусти кои можат да резултираат со прекршување на овие Услови.

По писмено барање на разоткривачката страна, примачката брзо ќе ги врати на страната која ги обелоденува сите материјали и документи, како и сите податоци или други медиуми (вклучувајќи ги и компјутерските податоци и електронските информации), заедно со сите копии од истите, или ќе ги уништи речените Доверливи информации и по барање на разоткривачката страна, ќе обезбеди сертификат за уништување.

TEXTINTEL FZE обработува информации за посетителите на веб-страницата и информациите добиени во согласност со Изјавата. Користејќи го веб-сајтот, вие се согласувате со таква обработка и нарачувате дека сите корисници податоци кои ги обезбедувате се точни.

Ограничен пристап

Пристапот до одредени области на нашата веб-страница е ограничен. Ние го задржуваме правото да го ограничиме пристапот до областите на нашата веб-страница, или навистина целата наша веб-страница, по наша дискреција. Ако ви обезбедиме кориснички идентификација и лозинка за да ви овозможиме пристап до ограничени области од нашата веб-страница или друга содржина или Услуги, мора да се осигурате дека вашиот кориснички идентификација и лозинка се чуваат доверливи. Ја прифаќате одговорноста за сите активности кои се случуваат под вашиот кориснички идентификација или лозинка. Ние можеме да ја оневозможиме вашата корисничка идентификација и лозинка по наша дискреција, ако прекршите некоја од политиките или условите кои го регулираат вашето користење на нашата веб-страница или било која друга договорна обврска која ни ја должите.

Целиот договор

Оваа информација за сајтот го сочинува целиот договор помеѓу вас и нас во однос на вашата употреба на нашата веб-страница, и ги надмина сите претходни договори во однос на вашата употреба на оваа веб-страница.

Закон и јурисдикција

Овие информации за локацијата ќе бидат регулирани и конструирани во согласност со турскиот закон, а сите спорови во врска со ова известување се предмет на ексклузивната надлежност на турските судови

Политика за враќање на парите

Во случаите кога не сте задоволни од квалитетот на транскрипцијата или нашите услуги, ќе ја вратиме вашата целосна последна претплата ако не известите во рок од (7) календарски денови по датумот на плаќање. Секој корисник може да побара враќање само еднаш.

Контактирајќи со нас

Ве молиме не се двоумете да контактирате (support@transkriptor.com) во врска со било какви прашања кои се однесуваат на овие Услови или Изјавата.