Serviciu

Meetingtor vă furnizează următorul serviciu ("Serviciile"):

  1. Înregistrări și transcrieri ale fișierelor video încărcate prin intermediul site-urilor noastre web

Acces

Accesul și utilizarea site-ului web și a Serviciilor oferite pe site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita la Servicii, procesul de transcriere automată, descărcările de informații despre produse și întrebările frecvente, sunt furnizate și permise temporar și sunt supuse acestor Termeni. Termenii și condițiile specifice se pot aplica conținutului, produselor, materialelor, serviciilor sau informațiilor specifice conținute sau disponibile prin intermediul acestui site web sau tranzacțiilor încheiate prin intermediul acestui site web. Astfel de termeni specifici pot fi suplimentari Termenilor sau, în cazul în care nu sunt în concordanță cu acești Termeni, numai în măsura în care conținutul sau intenția acestor termeni specifici este incompatibilă cu acești Termeni, acești termeni specifici vor înlocui acești Termeni.

TEXTINTEL FZE nu garantează disponibilitatea site-ului web sau a oricăruia dintre serviciile oferite pe site.

TEXTINTEL FZE își rezervă dreptul de a revizui, schimba, modifica, șterge sau suspenda conținutul oricărei părți a site-ului web și/sau al oricăruia dintre serviciile pe care le furnizează pe site, fără notificare, în orice moment, la discreția sa.

TEXTINTEL FZE nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere sau întrerupere a oricăreia sau a tuturor funcționalităților site-ului sau Serviciului din orice alt motiv decât cel convenit în altă parte direct cu Utilizatorul.

TEXTINTEL FZE nu are nicio obligație de a actualiza informațiile conținute pe site. TEXTINTEL FZE își rezervă dreptul, la discreția sa, de a întrerupe accesul integral sau parțial la site sau la Serviciu, cu sau fără notificare.

Conținutul și serviciul site-urilor web enumerate (https://transkriptor.com/) sunt proprietatea Transkriptor sau utilizate sub licență de la terți titulari de drepturi de autor și sunt protejate prin drepturi de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, conținutul publicat pe acest site poate fi reprodus, transmis, redifuzat, publicat sau distribuit în formă nemodificată numai pentru uz personal necomercial sau cu acordul scris expres al Transkriptor. Sub rezerva licenței de mai jos, toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate. Toate notificările privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate vor fi păstrate pentru toate reproducerile.

Licența de utilizare a site-ului web

Puteți utiliza site-ul web și informațiile și materialele din acesta pentru a încărca fișiere audio, a le edita, a le partaja și a le exporta în mod neexclusiv. Cu excepția fișierelor audio pe care le aveți personal în contul dvs. Meetingtor:

Nu trebuie să republicați materiale de pe acest site web (inclusiv republicarea pe un alt site web) sau să reproduceți sau să stocați materiale de pe acest site web în orice sistem electronic de recuperare public sau privat;

Nu trebuie să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți, vizitați sau exploatați în alt mod site-ul nostru web sau materialele de pe site-ul nostru web în scop comercial, fără consimțământul nostru expres scris;

Nu trebuie să utilizați fotografii, grafice, secvențe video sau audio separat de orice text însoțitor.

Nu trebuie să modificați, să decompilați, să editați sau să modificați în alt mod niciun material de pe site.

Vă acordăm o licență pentru a utiliza orice aplicații software incluse pe site și numai în scopurile puse la dispoziție pe site. Nu trebuie să traduceți, să adaptați, să alterați, să modificați, să distribuiți, să decompilați sau să inversați software-ul respectiv în niciun scop, să creați lucrări derivate bazate pe acesta, să permiteți combinarea acestuia cu orice alt software, să oferiți acces la acesta sau să îl utilizați pentru a furniza servicii terților, cu excepția cazului în care suntem obligați să permitem acest lucru prin legea aplicabilă. Nu puteți utiliza software-ul decât cel specificat în acești termeni fără consimțământul nostru prealabil scris. Utilizarea de către dvs. a oricăror servicii, software, informații și materiale disponibile pe site-ul web poate fi supusă unor termeni și condiții suplimentare despre care Meetingtor vă va notifica în momentul descărcării sau accesului. Descărcarea sau utilizarea unor astfel de servicii, informații și materiale va indica acceptarea acestor termeni suplimentari. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții suplimentare, vă rugăm să nu utilizați Serviciile.

Limitări ale răspunderii

Informațiile de pe acest site web sunt furnizate gratuit și recunoașteți că ar fi nerezonabil să ne considerați responsabili în ceea ce privește acest site web și informațiile de pe acest site web. Deși s-a avut grijă să se asigure acuratețea informațiilor de pe acest site web, TEXTINTEL FZE nu își asumă nicio responsabilitate. Tot conținutul este furnizat "ca atare" și "conform disponibilității". TEXTINTEL FZE declină în mod expres prin prezenta orice declarații sau garanții de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, garanții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcare sau cu privire la funcționarea acestui site web sau a conținutului. TEXTINTEL FZE nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la securitatea acestui site web. Recunoașteți că orice informație trimisă poate fi interceptată. TEXTINTEL FZE nu garantează că site-ul web sau serverele care pun la dispoziție acest site web sau comunicările electronice trimise de TEXTINTEL FZE nu conțin viruși sau alte elemente dăunătoare.

În niciun caz TEXTINTEL FZE nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, indirecte, pe cale de consecință, punitive, speciale sau incidentale (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea afacerii, contractului, veniturilor, datelor, informațiilor sau întreruperea activității) care rezultă din, rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site web sau conținutul, chiar dacă TEXTINTEL FZE a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune. Orice acțiune introdusă împotriva TEXTINTEL FZE referitoare la sau în legătură cu acest site web trebuie inițiată și notificată în scris către TEXTINTEL FZE în termen de un (1) an de la data la care a apărut cauza acțiunii. Nimic din această declinare a responsabilității nu va exclude sau limita răspunderea noastră pentru fraudă, pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau pentru orice altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația aplicabilă.

Nu puteți crea un link către nicio pagină a acestui site fără consimțământul nostru prealabil scris. Dacă creați un link către o pagină a acestui site web, faceți acest lucru pe propriul risc, iar excluderile și limitările stabilite în acești Termeni se vor aplica utilizatorului care utilizează acest site web prin conectarea la acesta.

Din când în când, site-ul web poate include, de asemenea, link-uri către alte site-uri terțe care nu sunt sub controlul TEXTINTEL FZE. Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze informații suplimentare și nu sunt destinate să însemne că TEXTINTEL FZE susține astfel de site-uri web și / sau conținutul lor sau este în orice fel afiliat cu site-ul web legat. TEXTINTEL FZE nu are nicio responsabilitate pentru conținutul site-ului web legat. Este responsabilitatea dvs. să verificați termenii și condițiile oricărui alt site web pe care îl puteți vizita. Alte link-uri furnizate de site-ul web sau de resurse nu sunt investigate, verificate, monitorizate sau aprobate de TEXTINTEL FZE și sunt utilizate pe propriul risc.

Supunere

Garantați că orice informații, imagini, comentarii sau date de orice natură pe care le trimiteți pe site, prin e-mail sau în alt mod, nu sunt defăimătoare sau ofensatoare, neadevărate, ofensatoare din punct de vedere rasial sau o incitare la ură rasială sau altfel care încalcă dreptul unei persoane la confidențialitate sau drepturile omului sau care pot fi acționate în justiție în orice jurisdicție. În cazul în care trimiteți astfel de materiale pe site, TEXTINTEL FZE își rezervă dreptul de a le elimina fără referire la dvs. și de a coopera cu orice investigație a autorităților sau ordin judecătoresc referitor la acesta, oricare și toate consecințele care pot rezulta direct sau indirect vor fi în întregime responsabilitatea dvs., nu responsabilitatea TEXTINTEL FZE. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați TEXTINTEL FZE de orice acțiune sau consecințe care pot apărea în astfel de circumstanțe, inclusiv orice pretenții ale terților. De asemenea, garantați că orice date ale oricărei terțe părți furnizate de dvs., fie prin trimiterea de mesaje la adresele noastre de e-mail, completarea oricăror formulare, utilizarea oricărui serviciu de chat online sau altfel, sunt furnizate de dvs. cu consimțământul deplin informat al părții relevante și sunt corecte. TEXTINTEL FZE va avea dreptul de a vă dezvălui identitatea oricărei terțe părți care susține că orice informații sau materiale furnizate, postate sau încărcate de dvs. pe site constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului lor la confidențialitate fără răspundere față de dvs.

Informații confidențiale și divulgare

În legătură cu furnizarea Serviciului, poate fi necesar sau de dorit ca dumneavoastră sau TEXTINTEL FZE să dezvăluiți celorlalte anumite informații confidențiale care nu sunt publice. În sensul acestor Termeni, "Informații confidențiale" înseamnă toate informațiile nepublice, confidențiale și proprietare referitoare la Părți, clienții lor respectivi și Serviciu, care au fost sau vor fi dezvăluite de o parte oral sau așa cum este stabilit în scris sau conținut într-o altă formă tangibilă. Partea destinatară este de acord să păstreze confidențialitatea strictă și să depună toate eforturile rezonabile pentru a menține secretul oricăror și tuturor informațiilor confidențiale dezvăluite de partea care divulgă în conformitate cu acești Termeni și nu poate dezvălui informații confidențiale fără consimțământul prealabil expres, scris al părții care divulgă, cu excepția următoarelor:

Informații care, la momentul divulgării, sunt disponibile publicului sau, ulterior, devin disponibile publicului prin publicare sau în alt mod, altfel decât prin încălcarea prezentului acord de către partea destinatară.

Informațiile pe care partea care le primește le poate stabili prin înregistrări anterioare îi erau deja cunoscute sau se aflau în posesia sa la momentul divulgării și nu au fost obținute, direct sau indirect, de la partea care a divulgat informațiile.

Informații pe care partea destinatară le obține de la o terță parte; cu toate acestea, cu condiția ca aceste informații să nu fi fost obținute de respectiva parte terță, direct sau indirect, de la partea care divulgă informațiile, în temeiul unei obligații de confidențialitate față de partea care divulgă.

Informațiile pe care partea destinatară le poate stabili au fost dezvoltate independent de angajații sau contractanții săi care nu au avut niciun contact și nu au avut cunoștință de conținutul informațiilor confidențiale.

Partea care primește informațiile poate divulga informații confidențiale dacă este obligată să facă acest lucru de către o instanță, agenție administrativă sau alt tribunal de jurisdicție competentă, cu condiția totuși ca, în acest caz, partea care primește informațiile, imediat după primirea notificării că divulgarea poate fi solicitată, să notifice în scris prin fax și poștă peste noapte părții care furnizează informațiile, astfel încât partea care le furnizează să poată solicita un ordin de protecție sau o altă cale de atac de la instanța sau tribunalul menționat. În orice caz, partea care primește informațiile va dezvălui numai acea parte a informațiilor confidențiale care, în opinia consilierului său juridic, este obligată din punct de vedere legal să fie divulgată și va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că orice astfel de informații astfel divulgate vor beneficia de un tratament confidențial de către instanța sau tribunalul menționat prin ordine de protecție, depuneri sub sigiliu și alte mijloace adecvate.

Partea destinatară nu va utiliza informațiile confidențiale în niciun alt scop decât în legătură cu serviciul sau pentru a îmbunătăți sau dezvolta noi servicii. Partea destinatară va dezvălui numai informații confidențiale directorilor, ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor de servicii sau companiilor asociate, după caz, toate acestea urmând să respecte termeni nu mai puțin împovărători decât acești Termeni.

Partea destinatară va lua toate măsurile rezonabile, inclusiv, dar fără a se limita la, acele măsuri luate pentru a-și proteja propriile informații, date sau alte bunuri corporale sau necorporale pe care le consideră proprietate sau confidențiale, pentru a se asigura că informațiile confidențiale nu sunt divulgate sau duplicate pentru uzul niciunei terțe părți și va lua toate măsurile rezonabile pentru a împiedica directorii lor, ofițeri, angajați și agenți (după caz) care au acces la informațiile confidențiale de la divulgarea sau utilizarea neautorizată a oricăror informații confidențiale sau de la comiterea oricăror acte sau omisiuni care pot duce la încălcarea acestor Termeni.

La cererea scrisă a părții care divulgă, partea care primește informațiile returnează prompt părții care divulgă toate materialele și documentele, precum și orice date sau alte suporturi (inclusiv date informatice și informații electronice), împreună cu orice copii ale acestora, sau distruge informațiile confidențiale menționate și, la cererea părții care divulgă, furnizează un certificat de distrugere

TEXTINTEL FZE procesează informații despre vizitatorii site-ului web și informații primite în conformitate cu Declarația. Prin utilizarea site-ului web, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele de utilizator pe care le furnizați sunt corecte.

Acces restricționat

Accesul la anumite zone ale site-ului nostru este restricționat. Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la zone ale site-ului nostru web sau chiar la întregul nostru site web, la discreția noastră. Dacă vă furnizăm un ID de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați zone restricționate ale site-ului nostru web sau alt conținut sau Servicii, trebuie să vă asigurați că ID-ul de utilizator și parola sunt păstrate confidențiale. Acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc sub ID-ul de utilizator sau parola. Putem dezactiva ID-ul dvs. de utilizator și parola la discreția noastră, dacă încălcați oricare dintre politicile sau termenii care reglementează utilizarea site-ului nostru web sau orice altă obligație contractuală pe care ne-o datorați.

Întregul acord

Aceste informații despre site constituie întregul acord între dvs. și noi în legătură cu utilizarea site-ului nostru web și înlocuiește toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea acestui site web.

Drept și jurisdicție

Aceste informații de pe site vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația turcă, iar orice litigii legate de această notificare vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor turcești

Politica de rambursare

În cazurile în care nu sunteți mulțumit de calitatea transcrierii sau de serviciile noastre, vă vom rambursa întreaga taxă de abonament dacă ne anunțați în termen de (7) zile calendaristice de la data plății. Fiecare utilizator poate solicita o rambursare o singură dată.

Cum ne puteți contacta

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați (support@transkriptor.com) cu privire la orice problemă legată de acești Termeni sau de Declarație.