Storitev

Meetingtor vam ponuja naslednjo storitev (»storitve«):

  1. Posnetki in prepisi video datotek, naloženih preko naših spletnih strani

Dostop

Dostop do in uporaba spletnega mesta in storitev, ki so na voljo na spletnem mestu, vključno z, vendar ne omejeno na, storitvami, postopkom samodejnega prepisa, prenosi informacij o izdelkih in pogostimi vprašanji, sta zagotovljena in dovoljena začasno in zanju veljajo ti pogoji. Posebni pogoji in določila lahko veljajo za določeno vsebino, izdelke, materiale, storitve ali informacije, ki so vsebovane ali na voljo prek tega spletnega mesta, ali transakcije, sklenjene prek tega spletnega mesta. Takšni posebni pogoji so lahko dodatek k pogojem ali, če niso skladni s temi pogoji, le če vsebina ali namen teh posebnih pogojev ni skladen s temi pogoji, bodo takšni posebni pogoji nadomestili te pogoje.

TEXTINTEL FZE ne jamči za razpoložljivost spletne strani ali katere koli storitve, ki je na voljo na spletni strani.

TEXTINTEL FZE si pridržuje pravico, da po lastni presoji popravi, spremeni, spremeni, izbriše ali začasno ustavi vsebino katerega koli dela spletne strani in/ali katere koli storitve, ki jo ponuja na spletni strani, brez predhodnega obvestila.

TEXTINTEL FZE ne prevzema nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršno koli prekinitev ali prekinitev katere koli ali vseh funkcionalnosti spletne strani ali storitve iz katerega koli razloga, razen če je drugače dogovorjeno drugje neposredno z uporabnikom.

TEXTINTEL FZE ni dolžan posodabljati nobenih informacij na spletni strani. TEXTINTEL FZE si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekine dostop do celotne spletne strani ali storitve ali njenega dela z obvestilom ali brez njega.

Vsebina in storitev navedenih spletnih strani (https://transkriptor.com/) so last Transkriptor ali se uporabljajo na podlagi licence lastnikov avtorskih pravic tretjih oseb in so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Če ni drugače določeno, se lahko vsebine, objavljene na tej spletni strani, reproducirajo, prenašajo, ponovno oddajajo, objavljajo ali distribuirajo v nespremenjeni obliki samo za osebno, nekomercialno uporabo ali z izrecnim pisnim soglasjem Transkriptor. Ob upoštevanju spodnje licence so pridržane vse pravice, ki tukaj niso izrecno podeljene. Vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugi lastnini se ohranijo na vseh reprodukcijah.

Licenca za uporabo spletnega mesta

Spletno mesto ter informacije in gradiva na njem lahko uporabljate za nalaganje zvočnih datotek, njihovo urejanje, deljenje in izvoz na neizključni osnovi. Z izjemo zvočnih datotek, ki jih imate osebno v Meetingtor računu:

Ne smete ponovno objavljati gradiva s tega spletnega mesta (vključno s ponovno objavo na drugem spletnem mestu) ali reproducirati ali shranjevati gradiva s tega spletnega mesta v katerem koli javnem ali zasebnem elektronskem sistemu za iskanje;

Brez našega izrecnega pisnega soglasja ne smete reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati, obiskovati ali kako drugače izkoriščati naše spletne strani ali gradiva na naši spletni strani v komercialne namene;

Fotografij, grafik, video ali avdio sekvenc ne smete uporabljati ločeno od spremnega besedila.

Ne smete spreminjati, povratno prevajati, urejati ali kako drugače spreminjati nobenega gradiva na spletnem mestu.

Podeljujemo vam licenco za uporabo vseh programskih aplikacij, vključenih v spletno mesto in za namene, ki so na voljo samo na spletnem mestu. Te programske opreme ne smete prevajati, prilagajati, spreminjati, spreminjati, distribuirati, povratno prevajati ali izvajati obratnega inženirstva za kakršen koli namen, ustvarjati izpeljanih del, ki temeljijo na njej, dovoliti njeno združevanje z drugo programsko opremo, omogočati dostopa do nje ali jo uporabljati za zagotavljanje storitev tretjim osebam, razen v obsegu, ki ga od nas zahteva upoštevna zakonodaja. Brez našega predhodnega pisnega soglasja programske opreme ne smete uporabljati drugače, kot je določeno v teh pogojih. Za vašo uporabo storitev, programske opreme, informacij in gradiv, ki so na voljo na spletnem mestu, lahko veljajo dodatni pogoji in določila, o katerih vas bo Meetingtor obvestil ob prenosu ali dostopu. Vaš prenos ali uporaba teh storitev, informacij in gradiv pomeni, da se strinjate s temi dodatnimi pogoji. Če se s temi dodatnimi pogoji in določili ne strinjate, ne uporabljajte storitev.

Omejitve odgovornosti

Informacije na tej spletni strani so na voljo brezplačno in potrjujete, da bi bilo nerazumno, če bi nas šteli za odgovorne v zvezi s to spletno stranjo in informacijami na tej spletni strani. Čeprav je bilo poskrbljeno za točnost informacij na tej spletni strani, TEXTINTEL FZE za to ne prevzema nobene odgovornosti. Vsa vsebina je na voljo »kakršna je« in »kot je na voljo«. TEXTINTEL FZE s tem izrecno zavrača kakršne koli predstavitve ali jamstva kakršne koli vrste, izrecne ali implicitne, vključno z jamstvi o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, nekršitvi ali glede delovanja te spletne strani ali vsebine. TEXTINTEL FZE ne jamči in ne daje nobenih zagotovil glede varnosti te spletne strani. Potrjujete, da so lahko poslane informacije prestrežene. TEXTINTEL FZE ne jamči, da so spletna stran ali strežniki, ki omogočajo dostop do te spletne strani ali elektronske komunikacije, ki jih pošilja TEXTINTEL FZE, brez virusov ali drugih škodljivih elementov.

V nobenem primeru TEXTINTEL FZE ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, posledično, kazensko, posebno ali naključno škodo (vključno z, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube posla, pogodbe, prihodkov, podatkov, informacij ali prekinitev poslovanja), ki izhaja iz ali je v povezavi z uporabo ali nezmožnostjo uporabe te spletne strani ali vsebine, tudi če je bil TEXTINTEL FZE obveščen o možnosti takšne škode. Vsaka tožba, vložena proti podjetju TEXTINTEL FZE, ki se nanaša na to spletno stran ali je v povezavi z njo, mora biti vložena in pisno sporočena podjetju TEXTINTEL FZE v roku enega (1) leta od datuma, ko je nastal razlog za tožbo. Nič v tej izjavi o omejitvi odgovornosti ne izključuje ali omejuje naše odgovornosti za goljufijo, smrt ali telesne poškodbe, ki jih povzroči naša malomarnost, ali za katero koli drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

Povezave do katere koli strani tega spletnega mesta ne smete ustvariti brez našega predhodnega pisnega soglasja. Če ustvarite povezavo do strani tega spletnega mesta, to storite na lastno odgovornost, izključitve in omejitve, določene v teh pogojih, pa bodo veljale za uporabnika, ki uporablja to spletno mesto, tako da se povežete nanj.

Občasno lahko spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom podjetja TEXTINTEL FZE. Te povezave so namenjene zagotavljanju dodatnih informacij in niso namenjene označevanju, da TEXTINTEL FZE podpira takšne spletne strani in/ali njihovo vsebino ali je na kakršen koli način povezan s povezano spletno stranjo. TEXTINTEL FZE ne odgovarja za vsebino povezane spletne strani. Vaša odgovornost je, da preverite pogoje in določila katere koli druge spletne strani, ki jo lahko obiščete. Nadaljnje povezave, ki jih ponuja spletna stran ali viri, niso raziskane, preverjene, spremljane ali podprte s strani TEXTINTEL FZE in se uporabljajo na lastno odgovornost.

Predložitev

Jamčite, da kakršne koli informacije, slike, komentarji ali podatki kakršne koli narave, ki jih pošljete na spletno mesto, po e-pošti ali kako drugače, niso obrekljivi ali žaljivi, neresnični, rasno žaljivi ali spodbujajo rasno sovraštvo ali kako drugače kršijo posameznikovo pravico do zasebnosti ali človekovih pravic ali jih je mogoče pravno preganjati v kateri koli sodni pristojnosti. V primeru, da pošljete takšno gradivo na spletni strani, si TEXTINTEL FZE pridržuje pravico, da ga odstrani brez sklicevanja na vas in sodeluje pri kakršni koli preiskavi organov ali sodni nalog, ki se nanaša nanj, vse posledice, ki lahko neposredno ali posredno sledijo, bodo v celoti vaša odgovornost in ne odgovornost TEXTINTEL FZE. Strinjate se, da boste podjetju TEXTINTEL FZE povrnili škodo in ga odvezali odgovornosti za kakršnokoli dejanje ali posledice, ki bi lahko nastale v takšnih okoliščinah, vključno z zahtevki tretjih oseb. Poleg tega jamčite, da vse podatke katere koli tretje osebe, ki ste jih posredovali, bodisi s pošiljanjem sporočil na naše e-poštne naslove, izpolnjevanjem obrazcev, uporabo katere koli storitve spletnega klepeta ali kako drugače, posredujete s popolnim informiranim soglasjem ustrezne stranke in so točni. TEXTINTEL FZE ima pravico razkriti vašo identiteto kateri koli tretji osebi, ki trdi, da katerakoli informacija ali gradivo, ki ste ga posredovali, objavili ali naložili na spletno stran, predstavlja kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine ali njihove pravice do zasebnosti brez odgovornosti do vas.

Zaupne informacije in razkritje

V zvezi z zagotavljanjem storitve je lahko potrebno ali zaželeno, da vi ali TEXTINTEL FZE razkrijete drugim določene nejavne zaupne informacije. Za namene teh pogojev "zaupne informacije" pomenijo vse nejavne, zaupne in lastniške informacije, ki se nanašajo na Stranke, njune stranke in Storitev, ki jih je ali jih bo Stranka razkrila ustno ali kot je določeno v pisni obliki ali vsebovane v kakšni drugi oprijemljivi obliki. Pogodbenica prejemnica se strinja, da bo strogo zaupna in si bo po najboljših močeh prizadevala ohraniti tajnost vseh zaupnih informacij, ki jih razkrije pogodbenica, od katere se razkritje razkrije, v skladu s temi pogoji in ne sme razkriti zaupnih informacij brez izrecnega, pisnega predhodnega soglasja pogodbenice, ki razkriva informacije, z izjemo naslednjega:

Informacije, ki so v času razkritja na voljo javnosti ali potem postanejo dostopne javnosti z objavo ali kako drugače, razen če pogodbenica prejemnica krši ta sporazum.

Informacije, ki jih pogodbenica prejemnica lahko pridobi v predhodnem zapisniku, so bile v času razkritja že znane ali so jih imele in niso bile pridobljene, neposredno ali posredno, od pogodbenice, od katere se zahteva razkritje.

informacije, ki jih pogodbenica prejemnica pridobi od tretje osebe; vendar pod pogojem, da navedena tretja oseba takih informacij ni pridobila neposredno ali posredno od pogodbenice, od katere se zahteva razkritje, na podlagi obveznosti zaupnosti do pogodbenice, od katere se zahteva razkritje.

Informacije, ki jih pogodbenica prejemnica lahko vzpostavi, so neodvisno razvili njeni zaposleni ali pogodbeni izvajalci, ki niso imeli stika z vsebino zaupnih informacij in zanjo niso vedeli.

Pogodbenica prejemnica lahko razkrije zaupne informacije, če jo k temu prisili sodišče, upravna agencija ali drugo pristojno sodišče, vendar pod pogojem, da v takem primeru pogodbenica prejemnica takoj po prejemu obvestila, da se razkritje lahko zahteva, pogodbenico, ki jih je posredovala, pisno obvesti pogodbenico, ki jih je zagotovila, po telefaksu in pošti čez noč, tako da lahko pogodbenica, ki jih je zagotovila, od navedenega sodišča zahteva odredbo o zaščiti ali drugo pravno sredstvo. V vsakem primeru pogodbenica prejemnica razkrije samo tisti del zaupnih informacij, za katerega se po mnenju njunega pravnega svetovalca zakonsko zahteva, da se razkrije, in si bo razumno prizadevala zagotoviti, da bo tako razkrite informacije navedeno sodišče obravnavalo zaupno z odredbami o zaščiti, zapečatenimi vlogami in drugimi ustreznimi sredstvi.

Pogodbenica prejemnica zaupnih informacij ne bo uporabljala za noben drug namen kot v povezavi s storitvijo ali za izboljšanje ali razvoj novih storitev. Pogodbenica prejemnica bo razkrila zaupne informacije samo svojim direktorjem, uradnikom, zaposlenim, zastopnikom, ponudnikom storitev ali povezanim podjetjem, kot je ustrezno, ki jih zavezujejo pogoji, ki niso nič manj zahtevni od teh pogojev.

Pogodbenica prejemnica sprejme vse razumne ukrepe, vključno, vendar ne omejeno na, ukrepe, sprejete za zaščito svojih informacij, podatkov ali drugega materialnega ali nematerialnega premoženja, za katerega meni, da je lastniško ali zaupno, za zagotovitev, da se zaupne informacije ne razkrijejo ali podvajajo za uporabo kateri koli tretji osebi, in sprejme vse razumne ukrepe, da prepreči svojim direktorjem, uradniki, zaposleni in zastopniki (kot je primerno), ki imajo dostop do zaupnih informacij zaradi razkritja ali nepooblaščene uporabe zaupnih informacij ali od kakršnih koli dejanj ali opustitev, ki bi lahko povzročili kršitev teh pogojev.

Na pisno zahtevo pogodbenice, od katere se razkritje razkriva, pogodbenica prejemnica nemudoma vrne vse materiale in dokumente, pa tudi vse podatke ali druge medije (vključno z računalniškimi podatki in elektronskimi informacijami), skupaj z njihovimi kopijami, ali uniči navedene zaupne informacije in na zahtevo pogodbenice, ki razkriva informacije, predloži potrdilo o uničenju

TEXTINTEL FZE obdeluje podatke o obiskovalcih spletne strani in informacije, prejete v skladu z izjavo. Z uporabo spletnega mesta soglašate s takšno obdelavo in jamčite, da so vsi uporabniški podatki, ki jih posredujete, točni.

Omejen dostop

Dostop do določenih delov naše spletne strani je omejen. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji omejimo dostop do delov naše spletne strani ali celo celotne spletne strani. Če vam posredujemo uporabniško ime in geslo, da vam omogočimo dostop do omejenih območij našega spletnega mesta ali drugih vsebin ali storitev, morate zagotoviti, da vaš uporabniški ID in geslo ostaneta zaupna. Sprejemate odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod vašim uporabniškim imenom ali geslom. Vaš ID uporabnika in geslo lahko onemogočimo po lastni presoji, če kršite katero koli politiko ali pogoje, ki urejajo vašo uporabo naše spletne strani, ali katero koli drugo pogodbeno obveznost, ki nam jo dolgujete.

Celotna pogodba

Te informacije o spletnem mestu predstavljajo celoten sporazum med vami in nami v zvezi z vašo uporabo našega spletnega mesta in nadomeščajo vse prejšnje sporazume v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta.

Pravo in sodna pristojnost

Te informacije o spletnem mestu bodo urejene in sestavljene v skladu s turško zakonodajo, vsi spori v zvezi s tem obvestilom pa so v izključni pristojnosti turških sodišč

Politika vračila kupnine

V primerih, ko niste zadovoljni s kakovostjo prepisa ali naših storitev, vam bomo povrnili celotno zadnjo naročnino, če nas obvestite v (7) koledarskih dneh po datumu plačila. Vsak uporabnik lahko zahteva vračilo kupnine samo enkrat.

Stik z nami

Prosimo, ne oklevajte in stopite v stik z nami (support@transkriptor.com) v zvezi s katero koli zadevo v zvezi s temi pogoji ali izjavo.