Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar privasi ini terpakai di antara anda, Pengguna Laman Web ini dan TEXTINTEL FZE, pemilik dan pembekal Laman Web ini. TEXTINTEL FZE mengambil privasi maklumat anda dengan sangat serius. Dasar privasi ini terpakai kepada penggunaan mana-mana dan semua Data yang dikumpul oleh kami atau disediakan oleh anda berhubung dengan penggunaan Laman Web oleh anda

Definisi dan tafsiran

Dalam dasar privasi ini, definisi berikut digunakan:

 1. Data– secara kolektif semua maklumat yang anda serahkan kepada TEXTINTEL FZE melalui Laman Web. Takrif ini menggabungkan, jika berkenaan, definisi yang diperuntukkan dalam Undang-undang Perlindungan Data;
 2. Cookies– fail teks kecil yang diletakkan pada komputer anda oleh Laman Web ini apabila anda melawat bahagian tertentu Laman Web dan / atau apabila anda menggunakan ciri-ciri tertentu Laman Web. Butiran kuki yang digunakan oleh Laman Web ini dinyatakan dalam klausa di bawah (Cookies);
 3. Undang-undang Perlindungan Data– mana-mana undang-undang yang terpakai yang berkaitan dengan pemprosesan Data peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada Arahan 96/46/EC (Arahan Perlindungan Data) atau GDPR, dan mana-mana undang-undang, peraturan dan undang-undang sekunder negara yang melaksanakan, selagi GDPR itu berkuat kuasa di Belgium;
 4. GDPR- Peraturan Perlindungan Data Umum (EU) 2016/679;
 5. TEXTINTEL FZE, kitaAtauKami
 6. Undang-undang Cookie EU- Peraturan-Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik (Arahan EC) 2003 seperti yang dipinda oleh Peraturan-Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik (Arahan EC) (Pindaan) 2011;
 7. PenggunaAtauAnda– mana-mana pihak ketiga yang mengakses Laman Web dan tidak sama ada (i) bekerja dengan TEXTINTEL FZE dan bertindak dalam perjalanan pekerjaan mereka atau (ii) terlibat sebagai perunding atau sebaliknya menyediakan perkhidmatan kepada TEXTINTEL FZE dan mengakses Laman Web berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan tersebut; Dan
 8. Laman web– laman web yang sedang anda gunakan,https://transkriptor.com/, dan mana-mana sub-domain laman web ini melainkan dikecualikan secara nyata oleh terma dan syarat mereka sendiri.

Dalam dasar privasi ini, melainkan konteksnya memerlukan tafsiran yang berbeza:

 1. tunggal termasuk jamak dan sebaliknya;
 2. Rujukan kepada sub-klausa, klausa, jadual atau lampiran adalah kepada sub-klausa, klausa, jadual atau lampiran Dasar Privasi ini;
 3. rujukan kepada seseorang termasuk firma, syarikat, entiti kerajaan, amanah dan perkongsian;
 4. "termasuk" difahami bermaksud "termasuk tanpa batasan";
 5. rujukan kepada mana-mana peruntukan berkanun termasuk apa-apa pengubahsuaian atau pindaan daripadanya;
 6. Tajuk dan sub-tajuk tidak menjadi sebahagian daripada Dasar Privasi ini.

Skop dasar privasi ini

Dasar privasi ini hanya terpakai kepada tindakan TEXTINTEL FZE dan Pengguna berkenaan dengan Laman Web ini. Ia tidak meliputi mana-mana laman web yang boleh diakses dari Laman Web ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana pautan yang mungkin kami sediakan ke laman web media sosial.

Untuk tujuan Undang-undang Perlindungan Data yang berkenaan, TEXTINTEL FZE ialah "pengawal data". Ini bermakna bahawa TEXTINTEL FZE menentukan tujuan yang, dan cara di mana, Data anda diproses.

Data dikumpul

Kami mungkin mengumpul Data berikut, yang termasuk Data peribadi, daripada anda:

 1. Nama;
 2. jawatan;
 3. Profesion;
 4. Maklumat hubungan seperti alamat e-mel dan nombor telefon;
 5. maklumat demografi seperti poskod, keutamaan dan minat;
 6. Alamat IP (dikumpulkan secara automatik);
 7. jenis dan versi pelayar web (dikumpulkan secara automatik);
 8. sistem pengendalian (dikumpulkan secara automatik);
 9. alamat fizikal ;
 10. data penggunaan mengenai cara anda menggunakan laman web kami;
 11. rekod surat-menyurat yang anda ada dengan kami;
 12. rakaman audio mesyuarat (Hanya mesyuarat yang pengguna telah memberikan keizinan untuk merakam)

dalam setiap kes, mengikut dasar privasi ini.

Bagaimana kami mengumpul Data

Kami mengumpul Data dengan cara berikut:

 1. data diberikan kepada kami oleh anda;
 2. data diterima daripada sumber lain; Dan
 3. Data dikumpulkan secara automatik.

Data yang diberikan kepada kami oleh anda

Textintel FZE akan mengumpul Data anda dalam beberapa cara, contohnya:

 1. apabila anda menghubungi kami melalui Laman Web, melalui telefon, pos, e-mel atau melalui apa-apa cara lain;
 2. apabila anda mendaftar dengan kami dan menubuhkan akaun untuk menerima produk/perkhidmatan kami;
 3. apabila anda melengkapkan kaji selidik yang kami gunakan untuk tujuan penyelidikan (walaupun anda tidak diwajibkan untuk memberi respons kepada mereka);
 4. apabila anda menggunakan perkhidmatan kami;

dalam setiap kes, mengikut dasar privasi ini.

Data yang diterima daripada pihak ketiga

TEXTINTEL FZE akan menerima Data tentang anda daripada pihak ketiga berikut:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Crisp;
 4. Taip;
 5. YouTube API*
 6. Google kalendar

*Pengguna yang memilih untuk memuat naik fail menggunakan integrasi muat naik YouTube bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), yang berkaitan dengan Dasar Privasi Google (http://www.google.com/policies/privacy).

Data yang dikumpul secara automatik

Setakat mana anda mengakses Laman Web, kami akan mengumpul Data anda secara automatik, sebagai contoh:

 1. kami secara automatik mengumpulkan beberapa maklumat mengenai lawatan anda ke Laman Web. Maklumat ini membantu kami membuat penambahbaikan kepada kandungan dan navigasi Laman Web, dan termasuk alamat IP anda, tarikh, masa dan kekerapan anda mengakses Laman Web dan cara anda menggunakan dan berinteraksi dengan kandungannya.
 2. kami akan mengumpul Data anda secara automatik melalui kuki, selaras dengan tetapan kuki pada penyemak imbas anda. Untuk maklumat lanjut mengenai kuki, dan bagaimana kami menggunakannya di Laman Web, lihat bahagian di bawah, menuju "Kuki".

Penggunaan Data oleh kami

 1. Mana-mana atau semua Data di atas mungkin diperlukan oleh kami dari semasa ke semasa untuk memberikan anda perkhidmatan dan pengalaman terbaik semasa menggunakan Laman Web kami. Khususnya, Data boleh digunakan oleh kami atas sebab-sebab berikut:
  1. penyimpanan rekod dalaman;
  2. penambahbaikan produk / perkhidmatan kami;
  3. penghantaran melalui e-mel bahan pemasaran yang mungkin menarik minat anda;
  4. hubungi untuk tujuan penyelidikan pasaran yang boleh dilakukan menggunakan e-mel, telefon, faks atau mel. Maklumat tersebut boleh digunakan untuk menyesuaikan atau mengemas kini Laman Web;
 2. Kami mungkin menggunakan Data anda untuk tujuan di atas jika kami rasa perlu berbuat demikian untuk kepentingan sah kami. Jika anda tidak berpuas hati dengan ini, anda mempunyai hak untuk membantah dalam keadaan tertentu (lihat bahagian yang diketuai "Hak anda" di bawah).
 3. Untuk penghantaran pemasaran langsung kepada anda melalui e-mel, kami memerlukan persetujuan anda, sama ada melalui ikut serta atau memilih masuk:
  1. Soft opt-in consent ialah jenis persetujuan tertentu yang terpakai apabila anda pernah berhubung dengan kami (contohnya, anda menghubungi kami untuk meminta butiran lanjut tentang produk/perkhidmatan tertentu dan kami memasarkan produk/perkhidmatan yang serupa). Di bawah persetujuan "ikut serta lembut", kami akan mengambil persetujuan anda seperti yang diberikan melainkan anda menarik diri.
  2. untuk jenis e-pemasaran lain, kami dikehendaki mendapatkan persetujuan anda yang jelas; Iaitu, anda perlu mengambil tindakan positif dan afirmatif apabila bersetuju dengan, sebagai contoh, menyemak kotak semak yang akan kami sediakan.
  3. Jika anda tidak berpuas hati dengan pendekatan kami terhadap pemasaran, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan pada bila-bila masa. Untuk mengetahui cara menarik balik persetujuan anda, lihat bahagian yang diketuai "Hak anda" di bawah.
 4. Apabila anda mendaftar dengan kami dan menubuhkan akaun untuk menerima perkhidmatan kami, asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah pelaksanaan kontrak antara anda dan kami dan / atau mengambil langkah-langkah, atas permintaan anda, untuk memasuki kontrak sedemikian.
 5. Kami menggunakan Data yang kami kumpulkan, termasuk maklumat mesyuarat seperti nama mesyuarat, pautan mesyuarat, tarikh dan masa, untuk tujuan berikut:

   

  1. Untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan kami dan memenuhi kewajipan kontrak kami.
  2. Untuk memperbaiki dan meningkatkan produk dan perkhidmatan kami, termasuk mengoptimumkan penjadualan dan pengurusan mesyuarat.

Dengan siapa kami berkongsi Data

 1. Kami mungkin berkongsi Data anda dengan kumpulan orang berikut atas sebab-sebab berikut:
  1. pekerja, ejen dan / atau penasihat profesional kami - Untuk membolehkan kami melibatkan diri dalam pemasaran langsung (seperti surat berita atau e-mel pemasaran untuk produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh kami yang kami percaya akan menarik minat anda).;
  2. pembekal pembayaran pihak ketiga yang memproses pembayaran yang dibuat melalui Laman Web - untuk membolehkan penyedia pembayaran pihak ketiga memproses pembayaran dan bayaran balik pengguna;
 2. Integrasi dengan Platform Pihak Ketiga:
  Apabila anda menghubungkan platform pihak ketiga seperti Google Kalendar dan Apple iCal ke Perkhidmatan kami, anda memberi kami kebenaran untuk memindahkan maklumat dan data tertentu anda, termasuk nama dan e-mel anda, kepada perkhidmatan pihak ketiga ini bagi pihak anda. Ini dilakukan untuk membolehkan integrasi lancar dan meningkatkan pengalaman pengguna anda.

dalam setiap kes, mengikut dasar privasi ini.

Memastikan Data selamat

 1. Kami akan menggunakan langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk melindungi Data anda, contohnya:
  1. Akses ke akaun anda dikawal oleh kata laluan dan nama pengguna yang unik kepada anda.
  2. kami menyimpan Data anda pada pelayan yang selamat.
 2. Langkah-langkah teknikal dan organisasi termasuk langkah-langkah untuk menangani sebarang pelanggaran data yang disyaki. Jika, anda, mengesyaki sebarang penyalahgunaan atau kehilangan atau akses yang tidak dibenarkan kepada Data anda, sila beritahu kami dengan segera dengan menghubungi kami melalui alamat e-mel ini: support@transkriptor.com
 3. Jika anda mahukan maklumat terperinci daripada Get Safe Online tentang cara melindungi maklumat anda dan komputer serta peranti anda daripada penipuan, kecurian identiti, virus dan banyak masalah dalam talian yang lain, sila lawatiwww.getsafeonline.org.

Pengekalan data

 1. Melainkan tempoh penyimpanan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang, kami hanya akan menyimpan Data anda pada sistem kami untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam dasar privasi ini atau sehingga anda meminta Data dipadamkan.
 2. Walaupun kami memadamkan Data anda, ia mungkin berterusan pada media sandaran atau arkib untuk tujuan undang-undang, cukai atau kawal selia.

Hak anda

 1. Anda mempunyai hak berikut berhubung dengan Data anda:
  1. Hak untuk mengakses– hak untuk meminta (i) salinan maklumat yang kami simpan mengenai anda pada bila-bila masa, atau (ii) yang kami ubah suai, kemas kini atau padamkan maklumat tersebut. Jika kami memberi anda akses kepada maklumat yang kami simpan tentang anda, kami tidak akan mengenakan bayaran kepada anda untuk ini, melainkan permintaan anda "nyata tidak berasas atau berlebihan." Sekiranya kami dibenarkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian, kami boleh menolak permintaan anda. Jika kami menolak permintaan anda, kami akan memberitahu anda sebab-sebab mengapa.
  2. Hak untuk membetulkan– hak untuk membetulkan Data anda jika ia tidak tepat atau tidak lengkap.
  3. Hak untuk memadam– hak untuk meminta kami memadam atau mengeluarkan Data anda daripada sistem kami.
  4. Hak untuk menyekat penggunaan Data anda oleh kami– hak untuk "menyekat" kami daripada menggunakan Data anda atau mengehadkan cara kami boleh menggunakannya.
  5. Hak untuk kemudahalihan data– hak untuk meminta kami memindahkan, menyalin atau memindahkan Data anda.
  6. Hak untuk membantah– hak untuk membantah penggunaan Data anda oleh kami termasuk di mana kami menggunakannya untuk kepentingan sah kami.
 2. Untuk membuat pertanyaan, melaksanakan mana-mana hak anda yang dinyatakan di atas, atau menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan Data anda (di mana persetujuan adalah asas undang-undang kami untuk memproses Data anda), sila hubungi kami melalui alamat e-mel ini: support@transkriptor.com
 3. Jika anda tidak berpuas hati dengan cara aduan yang anda buat berhubung dengan Data anda dikendalikan oleh kami, anda mungkin boleh merujuk aduan anda kepada pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan. Bagi Ireland, ini adalah Suruhanjaya Perlindungan Data (DPC). Maklumat hubungan DPC boleh didapati di laman web mereka dihttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Adalah penting bahawa Data yang kami simpan tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami jika Data anda berubah dalam tempoh kami memegangnya.

Pautan ke laman web lain

Laman Web ini boleh, dari semasa ke semasa, menyediakan pautan ke laman web lain. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web ini. Dasar privasi ini tidak meliputi penggunaan laman web tersebut oleh anda. Anda dinasihatkan untuk membaca dasar privasi atau pernyataan laman web lain sebelum menggunakannya.

Perubahan pemilikan dan kawalan perniagaan

 1. Textintel FZE boleh, dari semasa ke semasa, mengembangkan atau mengurangkan perniagaan kami dan ini mungkin melibatkan penjualan dan / atau pemindahan kawalan semua atau sebahagian daripada TEXTINTEL FZE. Data yang disediakan oleh Pengguna akan, di mana ia berkaitan dengan mana-mana bahagian perniagaan kami yang dipindahkan, dipindahkan bersama-sama dengan bahagian itu dan pemilik baru atau pihak yang baru mengawal akan, di bawah terma dasar privasi ini, dibenarkan untuk menggunakan Data untuk tujuan yang asalnya dibekalkan kepada kami.
 2. Kami juga boleh mendedahkan Data kepada bakal pembeli perniagaan kami atau mana-mana bahagiannya.
 3. Dalam keadaan di atas, kami akan mengambil langkah-langkah dengan tujuan untuk memastikan privasi anda dilindungi.

Cookies

 1. Laman Web ini boleh meletakkan dan mengakses Kuki tertentu pada komputer anda. Textintel FZE menggunakan Kuki untuk meningkatkan pengalaman anda menggunakan Laman Web dan untuk meningkatkan pelbagai perkhidmatan kami. Textintel FZE telah memilih Kuki ini dengan teliti dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa privasi anda dilindungi dan dihormati pada setiap masa.
 2. Laman Web ini boleh meletakkan Kuki berikut: Berikut adalah senarai kuki yang kami gunakan. Kami telah cuba memastikan ini lengkap dan terkini, tetapi jika anda fikir kami telah terlepas kuki atau terdapat sebarang percanggahan, sila beritahu kami.
  1. Kuki yang sangat diperlukan - Ini adalah kuki yang diperlukan untuk operasi laman web kami. Ia termasuk, sebagai contoh, kuki yang membolehkan anda log masuk ke kawasan selamat laman web kami, menggunakan troli membeli-belah atau menggunakan perkhidmatan e-pengebilan.
  2. Kuki analisis / prestasi - Mereka membolehkan kami mengenali dan mengira bilangan pelawat dan melihat bagaimana pelawat bergerak di sekitar laman web kami apabila mereka menggunakannya. Ini membantu kami memperbaiki cara laman web kami berfungsi, contohnya, dengan memastikan pengguna mencari apa yang mereka cari dengan mudah.
  3. Kuki fungsi - Ini digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web kami. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyambut anda dengan nama dan mengingati pilihan anda (contohnya, pilihan bahasa atau rantau anda).
 1. Anda boleh mendapatkan senarai Kuki yang kami gunakan dalam Jadual Kuki.
 2. Anda boleh memilih untuk mendayakan atau menyahdayakan Kuki dalam pelayar internet anda. Secara lalai, kebanyakan pelayar internet menerima Kuki tetapi ini boleh diubah. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk menu bantuan dalam pelayar internet anda.
 3. Anda boleh memilih untuk memadam Kuki pada bila-bila masa; namun anda mungkin kehilangan apa-apa maklumat yang membolehkan anda mengakses Laman Web dengan lebih cepat dan cekap termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tetapan pemperibadian.
 4. Adalah disyorkan agar anda memastikan bahawa penyemak imbas internet anda terkini dan anda merujuk bantuan dan panduan yang disediakan oleh pemaju penyemak imbas internet anda jika anda tidak pasti tentang menyesuaikan tetapan privasi anda.
 5. Untuk maklumat lanjut secara amnya mengenai kuki, termasuk cara melumpuhkannya, sila rujuk aboutcookies.org. Anda juga akan mendapat butiran tentang cara memadam kuki dari komputer anda.
Penafian
 
 1. Penggunaan dan pemindahan TEXTINTEL FZE ke mana-mana aplikasi maklumat lain yang diterima daripada API Google akan mematuhi Dasar Data Pengguna Perkhidmatan Google API, termasuk keperluan Penggunaan Terhad.

Umum

 1. Anda tidak boleh memindahkan mana-mana hak anda di bawah dasar privasi ini kepada mana-mana orang lain. Kami boleh memindahkan hak kami di bawah dasar privasi ini di mana kami secara munasabah percaya hak anda tidak akan terjejas.
 2. Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa yang kompeten mendapati bahawa mana-mana peruntukan dasar privasi ini (atau sebahagian daripada mana-mana peruntukan) adalah tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau peruntukan sebahagian akan, setakat yang diperlukan, dianggap dipadamkan, dan kesahan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain dasar privasi ini tidak akan terjejas.
 3. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya, tiada kelewatan, tindakan atau peninggalan oleh pihak dalam melaksanakan apa-apa hak atau remedi akan dianggap sebagai penepian itu, atau apa-apa remedi lain.

Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun

 1. Laman web ini tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Kami tidak dengan sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Jika anda berumur di bawah 16 tahun, sila jangan menggunakan perkhidmatan kami atau memberikan apa-apa maklumat kepada kami melalui Laman Web. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul atau menerima maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya kami mungkin mempunyai sebarang maklumat daripada atau tentang kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, sila hubungi kami di support@transkriptor.com

Perubahan kepada dasar privasi ini

 1. Textintel FZE berhak mengubah dasar privasi ini sebagaimana yang kami anggap perlu dari semasa ke semasa atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebarang perubahan akan segera dipaparkan di Laman Web dan anda dianggap telah menerima terma dasar privasi pada penggunaan pertama Laman Web berikutan perubahan tersebut.

Anda boleh menghubungi TEXTINTEL FZE melalui e-mel di support@transkriptor.com