Perkhidmatan

Meetingtor menyediakan perkhidmatan berikut ("Perkhidmatan") kepada anda:

  1. Rakaman dan Transkripsi fail video yang dimuat naik melalui laman web kami

Akses

Akses kepada dan penggunaan laman web dan Perkhidmatan yang ditawarkan di laman web termasuk tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan, proses transkripsi automatik, muat turun maklumat produk dan Soalan Lazim, disediakan dan dibenarkan secara sementara dan tertakluk kepada Terma ini. Terma dan syarat khusus mungkin terpakai untuk kandungan, produk, bahan, perkhidmatan atau maklumat tertentu yang terkandung pada atau tersedia melalui laman web ini atau transaksi yang dibuat melalui laman web ini. Terma khusus sedemikian mungkin sebagai tambahan kepada Terma atau, jika tidak konsisten dengan Terma ini, hanya setakat kandungan atau niat terma khusus tersebut tidak konsisten dengan Terma ini, terma khusus tersebut akan menggantikan Terma ini.

TEXTINTEL FZE tidak menjamin ketersediaan laman web atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan di laman web.

Textintel FZE berhak untuk menyemak, mengubah, mengubahsuai, memadam atau menggantung kandungan mana-mana bahagian laman web dan/atau mana-mana perkhidmatan yang disediakannya di Laman Web tanpa notis pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya.

TEXTINTEL FZE tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk apa-apa gangguan atau pemberhentian mana-mana atau semua fungsi laman web atau Perkhidmatan untuk apa-apa sebab selain daripada dipersetujui di tempat lain secara langsung dengan Pengguna.

TEXTINTEL FZE tidak berkewajipan untuk mengemas kini apa-apa maklumat yang terkandung di laman web. TEXTINTEL FZE berhak mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menamatkan akses kepada semua atau sebahagian daripada laman web atau Perkhidmatan dengan atau tanpa notis.

Kandungan dan Perkhidmatan laman web yang disenaraikan (https://transkriptor.com/) adalah harta Transkriptor atau digunakan di bawah lesen daripada pemilik hak cipta pihak ketiga, dan dilindungi oleh hak cipta dan sebarang hak harta intelek lain. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebaliknya, kandungan yang diterbitkan di laman web ini boleh diterbitkan semula, dihantar, disiarkan semula, diterbitkan atau diedarkan dalam bentuk yang tidak diubah suai untuk kegunaan peribadi bukan komersial sahaja atau dengan kebenaran bertulis yang dinyatakan Transkriptor. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara. Semua hak cipta dan notis proprietari lain akan dikekalkan pada semua penghasilan semula.

Lesen untuk Menggunakan Laman Web

Anda boleh menggunakan laman web dan maklumat dan bahan di dalamnya untuk memuat naik fail audio, mengedit, berkongsi dan mengeksportnya secara tidak eksklusif. Kecuali fail audio yang anda miliki secara peribadi ke akaun Meetingtor anda:

Anda tidak boleh menerbitkan semula bahan dari laman web ini (termasuk republikasi di laman web lain), atau menghasilkan semula atau menyimpan bahan dari laman web ini dalam mana-mana sistem pengambilan elektronik awam atau swasta;

Anda tidak boleh menghasilkan semula, membuat pendua, menyalin, menjual, menjual semula, melawat, atau mengeksploitasi laman web atau bahan kami di laman web kami untuk tujuan komersial, tanpa kebenaran bertulis daripada kami;

Anda tidak boleh menggunakan sebarang gambar, grafik, video atau urutan audio secara berasingan daripada mana-mana teks yang disertakan.

Anda tidak boleh mengubah, menyusun semula, mengedit atau mengubah suai apa-apa bahan di laman web.

Kami memberi anda lesen untuk menggunakan mana-mana aplikasi perisian yang termasuk dalam laman web dan untuk tujuan yang disediakan di laman web sahaja. Anda tidak boleh menterjemah, menyesuaikan, mengubah, mengubah suai, mengedar, menyusun semula atau menterbalikkan kejuruteraan perisian itu untuk sebarang tujuan, mencipta sebarang kerja terbitan berdasarkannya, membenarkannya digabungkan dengan mana-mana perisian lain, menyediakan akses kepadanya atau menggunakannya untuk menyediakan perkhidmatan kepada pihak ketiga kecuali setakat yang kami dikehendaki membenarkannya oleh undang-undang yang berkenaan. Anda tidak boleh menggunakan perisian selain daripada yang dinyatakan dalam terma ini tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Penggunaan mana-mana perkhidmatan, perisian, maklumat dan bahan yang terdapat di laman web mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang mana Meetingtor akan memberitahu anda pada masa memuat turun atau mengakses. Muat turun atau penggunaan perkhidmatan, maklumat dan bahan sedemikian akan menunjukkan penerimaan anda terhadap syarat tambahan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat tambahan ini, sila jangan gunakan Perkhidmatan ini.

Had Liabiliti

Maklumat di laman web ini disediakan secara percuma, dan anda mengakui bahawa adalah tidak munasabah untuk membuat kami bertanggungjawab berkenaan dengan laman web ini dan maklumat di laman web ini. Walaupun penjagaan telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web ini, TEXTINTEL FZE tidak bertanggungjawab oleh itu. Semua kandungan disediakan "sebagaimana adanya" dan "seperti yang tersedia." TEXTINTEL FZE dengan ini dengan jelas menafikan sebarang perwakilan atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, termasuk tanpa had jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, atau mengenai operasi laman web ini atau kandungan. TEXTINTEL FZE tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai keselamatan laman web ini. Anda mengakui apa-apa maklumat yang dihantar mungkin dipintas. TEXTINTEL FZE tidak menjamin bahawa laman web atau pelayan yang menjadikan laman web ini tersedia atau komunikasi elektronik yang dihantar oleh TEXTINTEL FZE bebas daripada virus atau unsur berbahaya yang lain.

Dalam apa jua keadaan, TEXTINTEL FZE tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, turutan, punitif, khas atau sampingan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan perniagaan, kontrak, hasil, data, maklumat atau gangguan perniagaan) akibat daripada, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini atau kandungan, walaupun TEXTINTEL FZE telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Sebarang tindakan yang dikenakan terhadap TEXTINTEL FZE yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan laman web ini mesti dimulakan dan dimaklumkan kepada TEXTINTEL FZE secara bertulis dalam tempoh satu (1) tahun selepas tarikh timbulnya tindakan tersebut. Tiada apa-apa dalam penafian ini yang mengecualikan atau mengehadkan liabiliti kami untuk penipuan, kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami, atau untuk sebarang liabiliti lain, yang tidak boleh dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang yang terpakai.

Anda tidak boleh membuat pautan ke mana-mana halaman laman web ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami. Jika anda membuat pautan ke halaman laman web ini, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan pengecualian dan batasan yang dinyatakan dalam Terma ini akan dikenakan kepada Pengguna yang menggunakan laman web ini dengan memautkannya.

Dari semasa ke semasa laman web juga mungkin termasuk pautan ke laman web pihak ketiga lain yang tidak berada di bawah kawalan TEXTINTEL FZE. Pautan ini bertujuan untuk memberikan maklumat lanjut dan tidak bertujuan untuk menandakan bahawa TEXTINTEL FZE menyokong laman web tersebut dan / atau kandungannya atau dalam apa jua cara yang bergabung dengan laman web yang dipautkan. TEXTINTEL FZE tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak terma dan syarat mana-mana laman web lain yang mungkin anda lawati. Pautan lanjut yang disediakan oleh laman web atau sumber tidak disiasat, disahkan, dipantau, atau disahkan oleh TEXTINTEL FZE dan digunakan atas risiko anda sendiri.

Penyerahan

Anda menjamin bahawa apa-apa maklumat, imej, komen atau data dalam apa jua bentuk yang anda serahkan kepada laman web, melalui e-mel atau sebaliknya, tidak memfitnah atau menyinggung perasaan, tidak benar, menyinggung perasaan perkauman atau hasutan terhadap kebencian kaum atau sebaliknya melanggar hak privasi atau hak asasi manusia atau boleh diambil tindakan dalam undang-undang dalam mana-mana bidang kuasa. Sekiranya anda menyerahkan bahan tersebut di laman web, TEXTINTEL FZE berhak untuk membuangnya tanpa merujuk kepada anda dan bekerjasama dengan apa-apa penyiasatan oleh pihak berkuasa atau perintah mahkamah yang berkaitan dengannya, apa-apa dan semua akibat yang mungkin secara langsung atau tidak langsung mengikuti akan menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya bukan tanggungjawab TEXTINTEL FZE. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Textintel FZE tidak berbahaya daripada sebarang tindakan atau akibat yang mungkin timbul dalam keadaan sedemikian, termasuk sebarang tuntutan oleh pihak ketiga. Anda selanjutnya menjamin bahawa apa-apa data mana-mana pihak ketiga yang disediakan oleh anda, sama ada dengan menghantar mesej ke alamat e-mel kami, mengisi apa-apa borang, menggunakan mana-mana perkhidmatan sembang dalam talian atau sebaliknya, disediakan oleh anda dengan persetujuan penuh pihak yang berkaitan dan tepat. Textintel FZE mempunyai hak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa apa-apa maklumat atau bahan yang diberikan, disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke laman web ini merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka atau hak mereka untuk privasi tanpa liabiliti kepada anda.

Maklumat Sulit dan Pendedahan

Sehubungan dengan menyediakan Perkhidmatan, mungkin perlu atau wajar bagi anda atau Textintel FZE untuk mendedahkan kepada Maklumat Sulit bukan awam yang lain. Untuk tujuan Terma ini, 'Maklumat Sulit' bermaksud semua maklumat bukan awam, sulit dan proprietari yang berkaitan dengan Pihak, pelanggan masing-masing dan Perkhidmatan, yang telah atau akan didedahkan oleh Pihak secara lisan atau seperti yang dinyatakan secara bertulis atau terkandung dalam bentuk ketara yang lain. Pihak penerima dengan ini bersetuju untuk memegang dengan penuh keyakinan dan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk mengekalkan kerahsiaan mana-mana dan semua Maklumat Sulit yang didedahkan oleh Pihak yang mendedahkan di bawah Terma ini dan tidak boleh mendedahkan Maklumat Sulit tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Pihak yang mendedahkan, kecuali yang berikut:

Maklumat yang, pada masa pendedahan, tersedia kepada orang ramai, atau selepas itu tersedia kepada orang ramai melalui penerbitan atau sebaliknya, selain daripada pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak penerima.

Maklumat yang boleh ditubuhkan oleh Pihak penerima melalui rekod terdahulu telah diketahui oleh mereka atau berada dalam simpanan mereka pada masa pendedahan dan tidak diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak yang mendedahkan.

Maklumat yang diperoleh oleh Pihak penerima daripada pihak ketiga; Walau bagaimanapun, dengan syarat bahawa maklumat tersebut tidak diperoleh oleh pihak ketiga tersebut, secara langsung atau tidak langsung, daripada Pihak yang mendedahkan di bawah kewajipan kerahsiaan terhadap Pihak yang mendedahkan.

Maklumat yang boleh ditubuhkan oleh Pihak penerima dibangunkan secara bebas oleh pekerja atau kontraktor mereka yang tidak mempunyai hubungan dan tidak menyedari kandungan Maklumat Sulit.

Pihak penerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit jika dipaksa untuk berbuat demikian oleh mahkamah, agensi pentadbiran atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, dengan syarat bahawa dalam hal sedemikian Pihak penerima hendaklah, sebaik sahaja menerima notis bahawa pendedahan mungkin diperlukan, memberi notis bertulis melalui faksimili dan surat semalaman kepada Pihak yang menyediakan supaya Pihak yang menyediakan boleh mendapatkan perintah perlindungan atau remedi lain dari mahkamah atau tribunal tersebut. Dalam apa jua keadaan, Pihak yang menerima hendaklah mendedahkan hanya bahagian Maklumat Sulit yang, pada pendapat penasihat undang-undang mereka, dikehendaki oleh undang-undang untuk didedahkan dan akan menjalankan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa apa-apa maklumat yang didedahkan akan diberikan layanan sulit oleh mahkamah atau tribunal tersebut melalui perintah perlindungan, pemfailan di bawah meterai dan cara lain yang sesuai.

Pihak Penerima tidak boleh menggunakan Maklumat Sulit untuk apa-apa tujuan selain daripada yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk memperbaiki atau membangunkan perkhidmatan baru. Pihak yang menerima hanya akan mendedahkan Maklumat Sulit kepada pengarah, pegawai, pekerja, ejen, pembekal perkhidmatan atau syarikat bersekutu mereka, yang mana semuanya terikat dengan terma yang tidak kurang berat daripada Terma ini.

Pihak Penerima akan mengambil semua langkah yang munasabah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, langkah-langkah yang diambil untuk melindungi maklumat, data atau harta ketara atau tidak ketara lain yang mereka anggap sebagai proprietari atau sulit, untuk memastikan bahawa Maklumat Sulit tidak didedahkan atau diduplikasi untuk penggunaan mana-mana pihak ketiga, dan akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk mencegah pengarah mereka, pegawai, pekerja dan ejen (jika berkenaan) yang mempunyai akses kepada Maklumat Sulit daripada mendedahkan atau menggunakan tanpa kebenaran mana-mana Maklumat Sulit, atau daripada melakukan apa-apa perbuatan atau peninggalan yang boleh mengakibatkan pelanggaran Terma ini.

Atas permintaan bertulis daripada Pihak yang mendedahkan, Pihak yang menerima hendaklah kembali dengan segera kepada Pihak yang mendedahkan semua bahan dan dokumen, serta apa-apa data atau media lain (termasuk data komputer dan maklumat elektronik), bersama-sama dengan apa-apa salinannya, atau memusnahkan Maklumat Sulit tersebut dan atas permintaan Pihak yang mendedahkan, memberikan sijil pemusnahan

TEXTINTEL FZE memproses maklumat mengenai pelawat ke laman web dan maklumat yang diterima mengikut Pernyataan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan pemprosesan tersebut dan anda menjamin bahawa semua data pengguna yang anda berikan adalah tepat.

Akses Terhad

Akses ke kawasan tertentu di laman web kami adalah terhad. Kami berhak untuk menyekat akses ke kawasan laman web kami, atau sememangnya laman web keseluruhan kami, mengikut budi bicara kami. Jika kami menyediakan ID pengguna dan kata laluan kepada anda untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web kami atau kandungan atau Perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan anda dirahsiakan. Anda menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah ID pengguna atau kata laluan anda. Kami boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda mengikut budi bicara mutlak kami, jika anda melanggar mana-mana dasar atau terma yang mengawal penggunaan laman web kami atau sebarang kewajipan kontrak lain yang anda berhutang kepada kami.

Keseluruhan Perjanjian

Maklumat laman web ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berhubung dengan penggunaan laman web kami oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Maklumat laman web ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Turki, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan notis ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Turki

Polisi Bayaran Balik

Dalam kes di mana anda tidak berpuas hati dengan kualiti transkripsi atau perkhidmatan kami, kami akan membayar balik yuran langganan terakhir anda sepenuhnya jika anda memberitahu kami dalam tempoh (7) hari kalendar selepas tarikh pembayaran. Setiap pengguna boleh meminta bayaran balik sekali sahaja.

Hubungi Kami

Sila jangan teragak-agak untuk menghubungi (support@transkriptor.com) kami mengenai apa-apa perkara yang berkaitan dengan Terma ini atau Pernyataan.