Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en TEXTINTEL FZE, de eigenaar en aanbieder van deze website. TEXTINTEL FZE neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de website

Definities en interpretatie

In dit privacybeleid wordt verstaan onder:

 1. Gegevens– alle informatie die u via de Website aan TEXTINTEL FZE verstrekt. Deze definitie omvat, indien van toepassing, de definities in de wetgeving inzake gegevensbescherming;
 2. Cookies– een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde onderdelen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule (Cookies);
 3. Wetgeving inzake gegevensbescherming– alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Richtlijn 96/46/EG (Richtlijn Gegevensbescherming) of de GDPR, en alle nationale uitvoeringswetten, reglementen en afgeleide wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in België;
 4. GDPR– de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679;
 5. TEXTINTEL FZE, weofons
 6. EU-cookiewet– de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, zoals gewijzigd bij de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;
 7. Gebruikerofjij– een derde partij die toegang heeft tot de website en niet (i) in dienst is van TEXTINTEL FZE en handelt in de uitoefening van hun dienstverband of (ii) wordt ingeschakeld als consultant of anderszins diensten verleent aan TEXTINTEL FZE en toegang heeft tot de website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; en
 8. Website– de website die u op dat moment gebruikt,https://transkriptor.com/, en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

 1. het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;
 2. verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;
 3. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
 4. Onder "met inbegrip van" wordt verstaan "met inbegrip van, zonder beperking";
 5. verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat ook elke wijziging of aanpassing ervan;
 6. De koppen en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van TEXTINTEL FZE en gebruikers met betrekking tot deze website. Het strekt zich niet uit tot websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, links die we kunnen bieden naar sociale-mediawebsites.

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is TEXTINTEL FZE de "verwerkingsverantwoordelijke". Dit betekent dat TEXTINTEL FZE bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Verzamelde gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

 1. naam;
 2. functietitel;
 3. beroep;
 4. contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
 5. demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 6. IP-adres (automatisch verzameld);
 7. type en versie van de webbrowser (automatisch verzameld);
 8. besturingssysteem (automatisch verzameld);
 9. fysiek adres ;
 10. gebruiksgegevens over hoe u onze website gebruikt;
 11. Registratie van correspondentie die u met ons heeft;
 12. audio-opnamen van vergaderingen (alleen vergaderingen waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven voor opname)

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 1. gegevens worden door u aan ons verstrekt;
 2. gegevens worden ontvangen uit andere bronnen; en
 3. Gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

TEXTINTEL FZE verzamelt uw gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld:

 1. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, telefonisch, per post, per e-mail of op een andere manier;
 2. wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen;
 3. wanneer u enquêtes invult die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (hoewel u niet verplicht bent om hierop te reageren);
 4. wanneer u gebruik maakt van onze diensten;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die van derden worden ontvangen

TEXTINTEL FZE ontvangt gegevens over u van de volgende derden:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Knapperig;
 4. Lettertype;
 5. YouTube API*
 6. Google kalenders

*Gebruikers die ervoor kiezen om bestanden te uploaden met behulp van de YouTube upload-integratie, gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de YouTube Servicevoorwaarden (https://www.youtube.com/t/terms), die verband houden met het privacybeleid van Google (http://www.google.com/policies/privacy).

Gegevens die automatisch worden verzameld

Voor zover u de website bezoekt, verzamelen wij uw gegevens automatisch, bijvoorbeeld:

 1. we verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om de inhoud en navigatie van de website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, tijden en frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud ervan gebruikt en ermee omgaat.
 2. we verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken op de website, zie het onderstaande gedeelte, getiteld "Cookies".

Ons gebruik van gegevens

 1. Een of meer van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons nodig zijn om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. In het bijzonder kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
  1. interne administratie;
  2. verbetering van onze producten/diensten;
  3. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u van belang kan zijn;
  4. contact voor marktonderzoeksdoeleinden, dit kan worden gedaan via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken;
 2. We kunnen uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden gebruiken als we dit nodig achten voor onze legitieme belangen. Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het hoofdstuk "Uw rechten" hieronder).
 3. Voor het leveren van direct marketing aan u via e-mail hebben we uw toestemming nodig, hetzij via een opt-in of soft-opt-in:
  1. Soft opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder contact met ons hebt gehad (u neemt bijvoorbeeld contact met ons op om ons om meer informatie over een bepaald product/dienst te vragen en we brengen vergelijkbare producten/diensten op de markt). Onder "soft opt-in"-toestemming nemen we uw toestemming als gegeven, tenzij u zich afmeldt.
  2. voor andere vormen van e-marketing zijn we verplicht om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen; Dat wil zeggen, u moet positieve en positieve actie ondernemen wanneer u toestemming geeft, bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken dat we zullen verstrekken.
  3. Als u niet tevreden bent over onze benadering van marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u wilt weten hoe u uw toestemming kunt intrekken, raadpleegt u het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.
 4. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de wettelijke basis voor deze verwerking de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het ondernemen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
 5. We gebruiken de gegevens die we verzamelen, inclusief informatie over vergaderingen zoals de naam van de vergadering, de link naar de vergadering, de datum en het tijdstip, voor de volgende doeleinden:

   

  1. Om u onze diensten te verlenen en onze contractuele verplichtingen na te komen.
  2. Om onze producten en diensten te verbeteren en uit te breiden, waaronder het optimaliseren van de planning en het beheer van vergaderingen.

Met wie we gegevens delen

 1. We kunnen uw gegevens delen met de volgende groepen mensen om de volgende redenen:
  1. onze werknemers, agenten en/of professionele adviseurs – Om ons in staat te stellen deel te nemen aan direct marketing (zoals nieuwsbrieven of marketing-e-mails voor producten en diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn).;
  2. externe betalingsproviders die betalingen verwerken die via de website zijn gedaan – om externe betalingsproviders in staat te stellen betalingen en terugbetalingen van gebruikers te verwerken;
 2. Integratie met platforms van derden:
  Wanneer u platforms van derden, zoals Google Agenda en Apple iCal, koppelt aan onze Diensten, geeft u ons toestemming om de door u opgegeven informatie en gegevens, waaronder uw naam en e-mailadres, namens u over te dragen aan deze Diensten van derden. Dit wordt gedaan om naadloze integratie mogelijk te maken en uw gebruikerservaring te verbeteren.

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

 1. We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:
  1. De toegang tot uw account wordt beheerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor u.
  2. wij bewaren uw gegevens op beveiligde servers.
 2. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om elk vermoeden van een datalek aan te pakken. Als u misbruik of verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: support@transkriptor.com
 3. Als u gedetailleerde informatie van Get Safe Online wilt over hoe u uw gegevens en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, gaat u naarwww.getsafeonline.org.

Bewaring van gegevens

 1. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren wij uw gegevens in onze systemen alleen voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.
 2. Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen deze blijven staan op back-up- of archiveringsmedia voor juridische, fiscale of regelgevende doeleinden.

Uw rechten

 1. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
  1. Recht op inzage– het recht om (i) kopieën te vragen van de informatie die we over u hebben op elk gewenst moment, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang geven tot de informatie die we over u hebben, zullen we u hiervoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Waar het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u de redenen hiervoor meedelen.
  2. Recht op rectificatie– het recht om uw Gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  3. Recht op vergetelheid– het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen of te verwijderen uit onze systemen.
  4. Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken– het recht om ons te "blokkeren" van het gebruik van uw gegevens of om de manier waarop we deze kunnen gebruiken te beperken.
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens– het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen.
  6. Recht van bezwaar– het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, ook wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
 2. Om vragen te stellen, een van uw hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (wanneer toestemming onze wettelijke basis is voor de verwerking van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: support@transkriptor.com
 3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Ierland is dit de Data Protection Commission (DPC). De contactgegevens van de DPC zijn te vinden op hun website ophttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens wijzigen gedurende de periode waarvoor we ze bewaren.

Links naar andere websites

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of de verklaring van andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Wijzigingen in eigendom en zeggenschap van het bedrijf

 1. TEXTINTEL FZE kan van tijd tot tijd onze activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de controle over het geheel of een deel van TEXTINTEL FZE inhouden. Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, zullen, indien relevant voor een deel van ons bedrijf dat op deze manier wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming hebben om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt.
 2. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.
 3. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Cookies

 1. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. TEXTINTEL FZE maakt gebruik van cookies om uw ervaring met het gebruik van de website te verbeteren en om ons dienstenaanbod te verbeteren. TEXTINTEL FZE heeft deze cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
 2. Deze website kan de volgende cookies plaatsen: Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat dit volledig en up-to-date is, maar als u denkt dat we een cookie hebben gemist of als er een discrepantie is, laat het ons dan weten.
  1. Strikt noodzakelijke cookies – Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje te gebruiken of gebruik te maken van e-factureringsdiensten.
  2. Analytische/prestatiecookies – Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
  3. Functionele cookies – Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).
 1. U kunt een lijst met cookies die we gebruiken vinden in het cookieschema.
 2. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser.
 3. U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.
 4. Het wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker weet of u uw privacy-instellingen moet aanpassen.
 5. Voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar aboutcookies.org. U vindt er ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.
Disclaimer
 
 1. Het gebruik en de overdracht van informatie van Google API's door TEXTINTEL FZE naar een andere app zal voldoen aan Google API Beleid voor gebruikersgegevens van de Services, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

Algemeen

 1. U mag uw rechten op grond van dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.
 2. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid van een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

Kinderen onder de 16 jaar

 1. De Website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, maak dan geen gebruik van onze diensten en verstrek ons geen informatie via de website. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via support@transkriptor.com

Wijzigingen in dit privacybeleid

 1. TEXTINTEL FZE behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen als we dat van tijd tot tijd nodig achten of als dit wettelijk vereist is. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk op de website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

U kunt per e-mail contact opnemen met TEXTINTEL FZE op support@transkriptor.com