Dienst

Meetingtor levert u de volgende dienst (de 'Diensten'):

  1. Opnames en transcripties van videobestanden die via onze websites zijn geüpload

Toegang

Toegang tot en gebruik van de website en de Diensten die op de website worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Diensten, het automatische transcriptieproces, het downloaden van productinformatie en veelgestelde vragen, worden op tijdelijke basis verstrekt en toegestaan en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie die op deze website staan of beschikbaar zijn via deze website of transacties die via deze website worden gesloten. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op de Voorwaarden of, indien ze niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden, alleen voor zover de inhoud of bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, zullen dergelijke specifieke voorwaarden deze Voorwaarden vervangen.

TEXTINTEL FZE garandeert niet de beschikbaarheid van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

TEXTINTEL FZE behoudt zich het recht voor om de inhoud van een deel van de website en/of een van de diensten die het op de website aanbiedt te herzien, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment en naar eigen goeddunken.

TEXTINTEL FZE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of stopzetting van enige of alle functionaliteiten van de website of Dienst om een andere reden dan elders rechtstreeks met de Gebruiker overeengekomen.

TEXTINTEL FZE is niet verplicht om de informatie op de website bij te werken. TEXTINTEL FZE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de gehele of een deel van de website of de Dienst te beëindigen met of zonder kennisgeving.

De inhoud en de Dienst van de vermelde websites (https://transkriptor.com/) zijn eigendom van Transkriptor of worden gebruikt onder licentie van derde auteursrechthebbenden, en beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders bepaald, mag de inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, worden gereproduceerd, verzonden, opnieuw uitgezonden, gepubliceerd of gedistribueerd in ongewijzigde vorm voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Transkriptor. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, voorbehouden. Alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen blijven behouden op alle reproducties.

Licentie om de website te gebruiken

U mag de website en de informatie en het materiaal daarop gebruiken om audiobestanden te uploaden, te bewerken, te delen en te exporteren op niet-exclusieve basis. Met uitzondering van audiobestanden die u persoonlijk op uw Meetingtor account hebt staan:

U mag geen materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), of materiaal van deze website reproduceren of opslaan in een openbaar of particulier elektronisch zoeksysteem;

U mag onze website of materiaal op onze website niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

U mag geen foto's, grafieken, video- of audiosequenties los van de begeleidende tekst gebruiken.

U mag geen materiaal op de website wijzigen, decompileren, bewerken of anderszins aanpassen.

Wij verlenen u een licentie voor het gebruik van alle softwaretoepassingen die op de website zijn opgenomen en voor de doeleinden die op de website beschikbaar worden gesteld. U mag die software niet vertalen, aanpassen, wijzigen, aanpassen, distribueren, decompileren of reverse-engineeren voor welk doel dan ook, er afgeleide werken van maken, toestaan dat deze wordt gecombineerd met andere software, er toegang toe verlenen of deze gebruiken om diensten aan derden te verlenen, behalve voor zover we verplicht zijn om dit toe te staan door de toepasselijke wetgeving. U mag de software niet gebruiken op een andere manier dan gespecificeerd in deze voorwaarden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uw gebruik van diensten, software, informatie en materialen die beschikbaar zijn op de website kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden waarover Meetingtor u op de hoogte zal stellen op het moment van downloaden of openen. Door dergelijke diensten, informatie en materialen te downloaden of te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze aanvullende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze aanvullende voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Diensten.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt gratis verstrekt en u erkent dat het onredelijk zou zijn om ons aansprakelijk te stellen met betrekking tot deze website en de informatie op deze website. Hoewel er zorg is besteed aan de juistheid van de informatie op deze website, aanvaardt TEXTINTEL FZE hiervoor geen verantwoordelijkheid. Alle inhoud wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". TEXTINTEL FZE wijst hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of met betrekking tot de werking van deze website of de inhoud. TEXTINTEL FZE geeft geen garanties en doet geen uitspraken over de veiligheid van deze website. U erkent dat alle verzonden informatie kan worden onderschept. TEXTINTEL FZE garandeert niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar stellen of de elektronische communicatie die door TEXTINTEL FZE wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

TEXTINTEL FZE is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, punitieve, speciale of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van zaken, contracten, inkomsten, gegevens, informatie of bedrijfsonderbreking) als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van deze website of de inhoud, zelfs als TEXTINTEL FZE op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elke actie die tegen TEXTINTEL FZE wordt ingesteld met betrekking tot of in verband met deze website moet binnen één (1) jaar na de datum waarop de reden voor de actie is ontstaan, schriftelijk worden ingesteld en aan TEXTINTEL FZE worden gemeld. Niets in deze disclaimer zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude, voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid, die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

U mag geen link maken naar een pagina van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, zijn van toepassing op de gebruiker die deze website gebruikt door ernaar te linken.

Van tijd tot tijd kan de website ook links bevatten naar andere websites van derden die niet onder de controle van TEXTINTEL FZE vallen. Deze links zijn bedoeld om verdere informatie te verstrekken en zijn niet bedoeld om aan te geven dat TEXTINTEL FZE dergelijke websites en/of de inhoud ervan onderschrijft of op enigerlei wijze verbonden is met de gelinkte website. TEXTINTEL FZE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden van elke andere website die u bezoekt te controleren. Verdere links die door de website of bronnen worden aangeboden, worden niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of onderschreven door TEXTINTEL FZE en worden op eigen risico gebruikt.

Onderwerping

U garandeert dat alle informatie, afbeeldingen, opmerkingen of gegevens van welke aard dan ook die u per e-mail of anderszins op de website plaatst, niet lasterlijk of beledigend, onwaar, racistisch beledigend of aanzetten tot rassenhaat of anderszins in strijd zijn met het recht van een persoon op privacy of mensenrechten of in enig rechtsgebied wettelijk kunnen worden vervolgd. In het geval dat u dergelijk materiaal op de website plaatst, behoudt TEXTINTEL FZE zich het recht voor om het zonder verwijzing naar u te verwijderen en mee te werken aan een onderzoek door de autoriteiten of een gerechtelijk bevel met betrekking tot het product, alle gevolgen die direct of indirect kunnen volgen, zijn volledig uw verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van TEXTINTEL FZE. U gaat ermee akkoord TEXTINTEL FZE schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle acties of gevolgen die zich in dergelijke omstandigheden kunnen voordoen, met inbegrip van claims van derden. U garandeert verder dat alle gegevens van een derde partij die door u worden verstrekt, hetzij door berichten naar onze e-mailadressen te sturen, formulieren in te vullen, een online chatservice te gebruiken of anderszins, door u worden verstrekt met de volledige geïnformeerde toestemming van de relevante partij en juist zijn. TEXTINTEL FZE heeft het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat informatie of materiaal dat door u op de website wordt verstrekt, geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy zonder aansprakelijkheid jegens u.

Vertrouwelijke informatie en openbaarmaking

In verband met het leveren van de Dienst kan het noodzakelijk of wenselijk zijn dat u of TEXTINTEL FZE bepaalde niet-openbare Vertrouwelijke Informatie aan de ander bekendmaakt. Voor de toepassing van deze Voorwaarden betekent 'Vertrouwelijke Informatie' alle niet-openbare, vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie met betrekking tot de Partijen, hun respectievelijke klanten en de Dienst, die door een Partij mondeling of schriftelijk is of zal worden bekendgemaakt of in een andere tastbare vorm is of zal worden opgenomen. De ontvangende Partij stemt er hierbij mee in om alle redelijke inspanningen te bewaren en alle redelijke inspanningen te leveren om de geheimhouding te handhaven van alle Vertrouwelijke informatie die door de bekendmakende Partij onder deze Voorwaarden wordt bekendgemaakt en mag Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande toestemming van de bekendmakende Partij, met uitzondering van het volgende:

Informatie die op het moment van openbaarmaking beschikbaar is voor het publiek, of daarna beschikbaar komt voor het publiek door publicatie of anderszins, anders dan door schending van deze Overeenkomst door de ontvangende Partij.

Informatie waarvan de ontvangende Partij kan aantonen dat deze al bij haar bekend was of in haar bezit was op het moment van openbaarmaking en niet direct of indirect is verkregen van de bekendmakende Partij.

Informatie die de ontvangende Partij verkrijgt van een derde partij; met dien verstande echter dat deze informatie niet direct of indirect door genoemde derde is verkregen van de bekendmakende partij op grond van een geheimhoudingsplicht jegens de bekendmakende partij.

Informatie die de ontvangende Partij kan vaststellen, is onafhankelijk ontwikkeld door hun werknemers of contractanten die geen contact hadden met en niet op de hoogte waren van de inhoud van de Vertrouwelijke Informatie.

De ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie openbaar maken indien zij daartoe wordt gedwongen door een rechtbank, administratieve instantie of ander bevoegde tribunaal, met dien verstande echter dat in dat geval de ontvangende Partij, onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving dat openbaarmaking vereist kan zijn, de verstrekkende Partij hiervan schriftelijk per fax en per post in kennis stelt, zodat de verstrekkende Partij bij genoemde rechtbank of instantie om een conservatoir bevel of een ander rechtsmiddel kan verzoeken. In ieder geval zal de ontvangende Partij alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaar maken dat, naar het oordeel van haar raadsman, wettelijk verplicht is om openbaar te worden gemaakt en zal zij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt, door deze rechtbank of rechtbank vertrouwelijk wordt behandeld door middel van beschermende bevelen, verzegelde deponeringen en andere passende middelen.

De ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan in verband met de Dienst of om nieuwe diensten te verbeteren of te ontwikkelen. De ontvangende Partij zal Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken aan haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners of geassocieerde bedrijven, die allemaal gebonden zijn aan voorwaarden die niet minder bezwarend zijn dan deze Voorwaarden.

De ontvangende Partij zal alle redelijke maatregelen nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de maatregelen die zijn genomen om hun eigen informatie, gegevens of andere materiële of immateriële eigendommen die zij als eigendom of vertrouwelijk beschouwen, te beschermen, om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke informatie niet openbaar wordt gemaakt of gedupliceerd voor gebruik door derden, en zal alle redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat haar bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten (indien van toepassing) die toegang hebben tot de Vertrouwelijke informatie om Vertrouwelijke informatie openbaar te maken of ongeoorloofd te gebruiken, of om handelingen of nalatigheden te plegen die kunnen leiden tot een schending van deze Voorwaarden.

Op schriftelijk verzoek van de bekendmakende Partij zal de ontvangende Partij onmiddellijk alle materialen en documenten, evenals alle gegevens of andere media (met inbegrip van computergegevens en elektronische informatie), samen met eventuele kopieën daarvan, aan de bekendmakende Partij teruggeven of deze Vertrouwelijke Informatie vernietigen en op verzoek van de bekendmakende Partij een certificaat van vernietiging verstrekken

TEXTINTEL FZE verwerkt informatie over bezoekers van de website en ontvangen informatie in overeenstemming met de Verklaring. Door de website te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle gebruikersgegevens die u verstrekt juist zijn.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van onze website is beperkt. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, te beperken. Als we u een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken om u toegang te geven tot afgeschermde delen van onze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord. We kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen goeddunken uitschakelen als u een van de beleidsregels of voorwaarden voor uw gebruik van onze website of enige andere contractuele verplichting die u aan ons verschuldigd bent, schendt.

Volledige overeenkomst

Deze site-informatie vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie

Deze site-informatie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Turkse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot deze kennisgeving zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Turkse rechtbanken

Restitutie beleid

In gevallen waarin u niet tevreden bent met de kwaliteit van de transcriptie of onze diensten, zullen wij uw volledige laatste abonnementsgeld terugbetalen als u ons hiervan binnen (7) kalenderdagen na de datum van betaling op de hoogte stelt. Elke gebruiker kan slechts één keer een terugbetaling aanvragen.

Contact met ons opnemen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen (support@transkriptor.com) met betrekking tot elke kwestie met betrekking tot deze Voorwaarden of de Verklaring.