Služba

Meetingtor vám poskytuje nasledujúcu službu (ďalej len "služby"):

  1. Nahrávky a prepisy video súborov nahraných prostredníctvom našich webových stránok

Prístup

Prístup a používanie webovej stránky a služieb ponúkaných na webovej stránke vrátane, ale nie výlučne, služieb, procesu automatického prepisu, sťahovania informácií o produkte a častých otázok, sú poskytované a povolené dočasne a podliehajú týmto podmienkam. Osobitné podmienky sa môžu vzťahovať na konkrétny obsah, produkty, materiály, služby alebo informácie obsiahnuté alebo dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky alebo transakcie uzavreté prostredníctvom tejto webovej stránky. Takéto špecifické podmienky môžu dopĺňať tieto podmienky alebo, ak nie sú v súlade s týmito podmienkami, iba v rozsahu, v akom obsah alebo zámer takýchto konkrétnych podmienok nie je v súlade s týmito podmienkami, takéto špecifické podmienky nahradia tieto podmienky.

Spoločnosť TEXTINTEL FZE nezaručuje dostupnosť webových stránok ani žiadnej zo služieb ponúkaných na webových stránkach.

TEXTINTEL FZE si vyhradzuje právo revidovať, zmeniť, upraviť, vymazať alebo pozastaviť obsah akejkoľvek časti webovej stránky a / alebo ktorejkoľvek zo služieb, ktoré poskytuje na webových stránkach, bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

TEXTINTEL FZE nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo prerušenie niektorých alebo všetkých funkcií webovej stránky alebo služby z akéhokoľvek iného dôvodu, než je dohodnuté inde priamo s používateľom.

Spoločnosť TEXTINTEL FZE nie je povinná aktualizovať žiadne informácie obsiahnuté na webových stránkach. TEXTINTEL FZE si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť prístup k celej alebo časti webovej stránky alebo služby s oznámením alebo bez neho.

Obsah a služby uvedených webových stránok (https://transkriptor.com/) sú vlastníctvom Transkriptor alebo sa používajú na základe licencie od vlastníkov autorských práv tretích strán a sú chránené autorským právom a akýmikoľvek inými právami duševného vlastníctva. Ak nie je stanovené inak, obsah zverejnený na tejto webovej stránke môže byť reprodukovaný, prenášaný, opätovne vysielaný, publikovaný alebo distribuovaný v nezmenenej forme iba na osobné nekomerčné použitie alebo s výslovným písomným súhlasom Transkriptor. S výhradou nižšie uvedenej licencie sú všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, vyhradené. Všetky oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach sa uchovávajú na všetkých reprodukciách.

Licencia na používanie webovej stránky

Webovú stránku a informácie a materiály na nej môžete použiť na nahrávanie zvukových súborov, úpravu, zdieľanie a export na nevýhradnom základe. S výnimkou zvukových súborov, ktoré máte osobne vo svojom účte Meetingtor:

Nesmiete opätovne publikovať materiál z tejto webovej stránky (vrátane opätovného zverejnenia na inej webovej stránke) alebo reprodukovať alebo ukladať materiál z tejto webovej stránky v žiadnom verejnom alebo súkromnom elektronickom systéme vyhľadávania;

Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať alebo inak využívať naše webové stránky alebo materiály na našich webových stránkach na komerčné účely;

Nesmiete používať žiadne fotografie, grafiku, video alebo audio sekvencie oddelene od sprievodného textu.

Nesmiete meniť, dekompilovať, upravovať alebo inak upravovať žiadny materiál na webových stránkach.

Udeľujeme vám licenciu na používanie akýchkoľvek softvérových aplikácií zahrnutých na webových stránkach a iba na účely sprístupnené na webových stránkach. Tento softvér nesmiete prekladať, prispôsobovať, meniť, upravovať, distribuovať, dekompilovať ani spätne analyzovať na žiadny účel, vytvárať na ňom odvodené diela, povoľovať jeho kombinovanie s akýmkoľvek iným softvérom, poskytovať k nemu prístup ani ho používať na poskytovanie služieb tretím stranám s výnimkou rozsahu, v akom to povoľujú platné zákony. Softvér nesmiete používať inak, ako je uvedené v týchto podmienkach, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Vaše používanie akýchkoľvek služieb, softvéru, informácií a materiálov dostupných na webových stránkach môže podliehať dodatočným zmluvným podmienkam, o ktorých vás Meetingtor upozorní v čase stiahnutia alebo prístupu. Vaše stiahnutie alebo používanie takýchto služieb, informácií a materiálov bude znamenať, že súhlasíte s týmito dodatočnými podmienkami. Ak s týmito dodatočnými zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, služby nepoužívajte.

Obmedzenia zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke sú poskytované bezplatne a beriete na vedomie, že by bolo neprimerané brať nás na zodpovednosť v súvislosti s touto webovou stránkou a informáciami na tejto webovej stránke. Hoci bola venovaná pozornosť zabezpečeniu presnosti informácií na tejto webovej stránke, TEXTINTEL FZE za to nepreberá žiadnu zodpovednosť. Všetok obsah sa poskytuje "tak, ako je" a "ako je k dispozícii". TEXTINTEL FZE sa týmto výslovne zrieka akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implicitných, vrátane, bez obmedzenia, záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel, neporušenia alebo pokiaľ ide o prevádzku tejto webovej stránky alebo obsahu. TEXTINTEL FZE nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa bezpečnosti tejto webovej stránky. Beriete na vedomie, že všetky odoslané informácie môžu byť zachytené. TEXTINTEL FZE nezaručuje, že webová stránka alebo servery, ktoré sprístupňujú túto webovú stránku, alebo elektronická komunikácia odoslaná spoločnosťou TEXTINTEL FZE neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky.

Spoločnosť TEXTINTEL FZE v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, následné, trestné, špeciálne alebo náhodné škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu podnikania, zmluvy, príjmov, údajov, informácií alebo prerušenia podnikania) vyplývajúce z, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním alebo neschopnosťou používať túto webovú stránku alebo obsah, aj keď spoločnosť TEXTINTEL FZE bola upozornená na možnosť takýchto škôd. Akákoľvek žaloba podaná proti spoločnosti TEXTINTEL FZE, ktorá sa týka alebo súvisí s touto webovou stránkou, musí byť začatá a oznámená spoločnosti TEXTINTEL FZE písomne do jedného (1) roka odo dňa, kedy vznikol dôvod žaloby. Nič v tomto vylúčení zodpovednosti nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za podvod, smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo za akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov.

Nesmiete vytvoriť odkaz na žiadnu stránku tejto webovej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Ak vytvoríte odkaz na stránku tejto webovej stránky, robíte tak na vlastné riziko a vylúčenia a obmedzenia uvedené v týchto podmienkach sa budú vzťahovať na používateľa, ktorý používa túto webovú stránku prepojením na ňu.

Z času na čas môže webová stránka obsahovať aj odkazy na iné webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti TEXTINTEL FZE. Tieto odkazy sú určené na poskytnutie ďalších informácií a nie sú určené na to, aby znamenali, že spoločnosť TEXTINTEL FZE schvaľuje takéto webové stránky a / alebo ich obsah alebo je akýmkoľvek spôsobom spojená s prepojenou webovou stránkou. TEXTINTEL FZE nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať zmluvné podmienky akejkoľvek inej webovej stránky, ktorú môžete navštíviť. Ďalšie odkazy poskytované webovou stránkou alebo zdrojmi nie sú skúmané, overované, monitorované alebo schválené spoločnosťou TEXTINTEL FZE a používajú sa na vlastné riziko.

Podanie

Ručíte za to, že akékoľvek informácie, obrázky, komentáre alebo údaje akejkoľvek povahy, ktoré odošlete na webovú stránku, e-mailom alebo inak, nie sú hanlivé alebo urážlivé, nepravdivé, rasovo urážlivé alebo podnecujúce k rasovej nenávisti alebo inak v rozpore s právom jednotlivca na súkromie alebo ľudské práva alebo žalovateľné podľa zákona v akejkoľvek jurisdikcii. V prípade, že takýto materiál odošlete na webovú stránku, spoločnosť TEXTINTEL FZE si vyhradzuje právo odstrániť ho bez odkazu na vás a spolupracovať pri akomkoľvek vyšetrovaní úradmi alebo súdnom príkaze, ktorý sa ho týka, akékoľvek a všetky dôsledky, ktoré môžu priamo alebo nepriamo nasledovať, budú výlučne vašou zodpovednosťou, nie zodpovednosťou spoločnosti TEXTINTEL FZE. Súhlasíte s tým, že odškodníte a zbavíte TEXTINTEL FZE zodpovednosti za akékoľvek konanie alebo dôsledky, ktoré môžu vzniknúť za takýchto okolností, vrátane akýchkoľvek nárokov tretích strán. Ďalej zaručujete, že akékoľvek údaje akejkoľvek tretej strany, ktoré ste poskytli, či už zasielaním správ na naše e-mailové adresy, vyplnením akýchkoľvek formulárov, použitím akejkoľvek online chatovacej služby alebo inak, poskytnete s úplným informovaným súhlasom príslušnej strany a sú presné. Spoločnosť TEXTINTEL FZE má právo zverejniť vašu totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré ste poskytli, zverejnili alebo nahrali na webovú stránku, predstavujú porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie bez zodpovednosti voči vám.

Dôverné informácie a zverejňovanie

V súvislosti s poskytovaním Služby môže byť potrebné alebo žiaduce, aby ste vy alebo spoločnosť TEXTINTEL FZE zverejnili ostatným určité neverejné Dôverné informácie. Na účely týchto podmienok "dôverné informácie" znamenajú všetky neverejné, dôverné a chránené informácie týkajúce sa strán, ich príslušných klientov a služby, ktoré boli alebo budú zverejnené zmluvnou stranou ústne alebo písomne alebo obsiahnuté v inej hmotnej forme. Prijímajúca strana týmto súhlasí s tým, že bude zachovávať prísnu dôvernosť a vynaloží všetko primerané úsilie na zachovanie utajenia akýchkoľvek a všetkých dôverných informácií zverejnených zverejňujúcou stranou podľa týchto podmienok a nesmie zverejniť dôverné informácie bez výslovného písomného predchádzajúceho súhlasu sprístupňujúcej strany, s výnimkou nasledujúcich:

Informácie, ktoré sú v čase zverejnenia prístupné verejnosti alebo sa neskôr stanú verejne dostupnými uverejnením alebo inak, inak ako porušením tejto dohody prijímajúcou stranou.

Informácie, ktoré môže prijímajúca strana zistiť na základe predchádzajúceho záznamu, jej už boli známe alebo ich mali v čase zverejnenia a neboli získané priamo ani nepriamo od zverejňujúcej strany.

informácie, ktoré prijímajúca strana získa od tretej strany; avšak za predpokladu, že uvedená tretia strana takéto informácie nezískala priamo alebo nepriamo od zverejňujúcej strany na základe povinnosti mlčanlivosti voči zverejňujúcej strane.

Informácie, ktoré môže prijímajúca strana zistiť, boli vypracované nezávisle jej zamestnancami alebo zmluvnými partnermi, ktorí nemali žiadny kontakt s obsahom dôverných informácií a neboli si vedomí obsahu dôverných informácií.

Prijímajúca strana môže zverejniť dôverné informácie, ak ju k tomu vyzve súd, správny orgán alebo iný tribunál príslušnej jurisdikcie, avšak za predpokladu, že v takom prípade prijímajúca strana okamžite po prijatí oznámenia, že zverejnenie môže byť požadované, podá písomné oznámenie faxom a nočnou poštou poskytujúcej strane, aby poskytujúca strana mohla požiadať uvedený súd alebo tribunál o ochranný príkaz alebo iný opravný prostriedok. V každom prípade prijímajúca strana zverejní iba tú časť dôverných informácií, ktorej zverejnenie sa podľa názoru jej právneho zástupcu zo zákona vyžaduje, a vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila, že s takýmito zverejnenými informáciami bude uvedený súd alebo tribunál zaobchádzať dôverne prostredníctvom ochranných príkazov, zapečatených podaní a iných vhodných prostriedkov.

Prijímajúca strana nesmie používať dôverné informácie na žiadny iný účel ako v súvislosti so službou alebo na zlepšenie alebo rozvoj nových služieb. Prijímajúca strana zverejní dôverné informácie iba svojim riaditeľom, úradníkom, zamestnancom, zástupcom, poskytovateľom služieb alebo pridruženým spoločnostiam, podľa toho, čo je relevantné, pričom všetci musia byť viazaní podmienkami, ktoré nie sú menej náročné ako tieto podmienky.

Prijímajúca strana podnikne všetky primerané kroky, vrátane, ale nie výlučne, tých krokov, ktoré podnikne na ochranu svojich vlastných informácií, údajov alebo iného hmotného alebo nehmotného majetku, ktorý považuje za vlastnícky alebo dôverný, aby zabezpečila, že dôverné informácie nebudú zverejnené alebo duplikované pre potreby žiadnej tretej strany, a podnikne všetky primerané kroky, aby zabránila svojim riaditeľom, úradníkom, zamestnancom a zástupcom (podľa potreby), ktorí majú prístup k dôverným informáciám, pred zverejnením alebo neoprávneným použitím akýchkoľvek dôverných informácií alebo pred spáchaním akýchkoľvek činov alebo opomenutí, ktoré môžu viesť k porušeniu týchto podmienok.

Na písomnú žiadosť sprístupňujúcej strany prijímajúca strana bezodkladne vráti zverejňujúcej strane všetky materiály a dokumenty, ako aj všetky údaje alebo iné médiá (vrátane počítačových údajov a elektronických informácií) spolu s ich kópiami, alebo zničí uvedené dôverné informácie a na žiadosť sprístupňujúcej strany poskytne osvedčenie o zničení

TEXTINTEL FZE spracováva informácie o návštevníkoch webových stránok a informácie získané v súlade s Vyhlásením. Používaním webovej stránky súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky údaje používateľa, ktoré poskytnete, sú presné.

Obmedzený prístup

Prístup do určitých oblastí našej webovej stránky je obmedzený. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia obmedziť prístup do oblastí našej webovej stránky alebo celej našej webovej stránky. Ak vám poskytneme ID používateľa a heslo, aby sme vám umožnili prístup do obmedzených oblastí našej webovej stránky alebo iného obsahu alebo služieb, musíte zabezpečiť, aby vaše používateľské meno a heslo zostali dôverné. Preberáte zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia pod vaším používateľským menom alebo heslom. Vaše užívateľské meno a heslo môžeme deaktivovať podľa vlastného uváženia, ak porušíte ktorúkoľvek zo zásad alebo podmienok upravujúcich vaše používanie našej webovej stránky alebo akýkoľvek iný zmluvný záväzok, ktorý nám dlhujete.

Úplnosť zmluvy

Tieto informácie o stránke predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami vo vzťahu k vášmu používaniu našej webovej stránky a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky.

Právo a jurisdikcian

Tieto informácie o stránke sa budú riadiť a vykladať v súlade s tureckým právom a akékoľvek spory týkajúce sa tohto oznámenia podliehajú výlučnej jurisdikcii tureckých súdov

Pravidlá vrátenia peňazí

V prípadoch, keď nie ste spokojní s kvalitou prepisu alebo našimi službami, vrátime vám celý poplatok za posledné predplatné, ak nám to oznámite do (7) kalendárnych dní od dátumu platby. Každý používateľ môže požiadať o vrátenie peňazí iba raz.

Ako nás kontaktovať

Neváhajte nás kontaktovať (support@transkriptor.com) ohľadom akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa týchto podmienok alebo vyhlásenia.