Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia medzi vami, používateľom tejto webovej stránky a spoločnosťou TEXTINTEL FZE, vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej stránky. TEXTINTEL FZE berie súkromie vašich informácií veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše používanie akýchkoľvek a všetkých údajov, ktoré sme zhromaždili alebo ktoré ste poskytli v súvislosti s vaším používaním webových stránok

Definície a interpretácia

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú nasledujúce definície:

 1. Údaje– súhrnne všetky informácie, ktoré odošlete spoločnosti TEXTINTEL FZE prostredníctvom webových stránok. Táto definícia zahŕňa, ak je to vhodné, definície uvedené v právnych predpisoch o ochrane údajov;
 2. Cookies- malý textový súbor, ktorý táto webová stránka umiestni do vášho počítača, keď navštívite určité časti webovej stránky a/alebo keď používate určité funkcie webovej stránky. Podrobnosti o súboroch cookie používaných touto webovou stránkou sú uvedené v nižšie uvedenom odseku (Cookies);
 3. Zákony o ochrane údajov– všetky uplatniteľné právne predpisy týkajúce sa spracovania osobných údajov vrátane, ale nie výlučne, smernice 96/46/ES (smernica o ochrane údajov) alebo GDPR a všetky vnútroštátne vykonávacie zákony, nariadenia a sekundárne právne predpisy, pokiaľ je GDPR v Belgicku účinné;
 4. GDPR– všeobecné nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane údajov;
 5. TEXTINTEL FZE, myalebonás
 6. Právne predpisy EÚ o súboroch cookie– nariadenia z roku 2003 o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica ES) v znení nariadenia z roku 2011 o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica ES) z roku 2011,
 7. Užívateľalebovy– akákoľvek tretia strana, ktorá pristupuje na webovú stránku a nie je buď (i) zamestnaná spoločnosťou TEXTINTEL FZE a koná v rámci svojho zamestnania, alebo (ii) zamestnaná ako konzultant alebo inak poskytuje služby spoločnosti TEXTINTEL FZE a pristupuje na webovú stránku v súvislosti s poskytovaním takýchto služieb; a
 8. Webové sídlo– webovú stránku, ktorú momentálne používate,https://transkriptor.com/a akékoľvek subdomény tejto stránky, pokiaľ to výslovne nevylučujú ich vlastné zmluvné podmienky.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ kontext nevyžaduje iný výklad:

 1. jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak;
 2. odkazy na podustanovenia, klauzuly, zoznamy alebo dodatky sú odkazy na podustanovenia, klauzuly, harmonogramy alebo dodatky týchto zásad ochrany osobných údajov;
 3. odkaz na osobu zahŕňa firmy, spoločnosti, vládne subjekty, trusty a partnerstvá;
 4. pod pojmom "vrátane" sa rozumie "vrátane, ale bez obmedzenia";
 5. odkaz na akékoľvek zákonné ustanovenie zahŕňa akúkoľvek jeho zmenu alebo doplnenie;
 6. Nadpisy a podnadpisy nie sú súčasťou týchto zásad ochrany osobných údajov.

Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na činnosti spoločnosti TEXTINTEL FZE a používateľov v súvislosti s touto webovou stránkou. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky, ktoré sú prístupné z tejto webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek odkazov, ktoré môžeme poskytnúť na webové stránky sociálnych médií.

Na účely platných zákonov o ochrane údajov je "správcom údajov" spoločnosť TEXTINTEL FZE. To znamená, že spoločnosť TEXTINTEL FZE určuje účely, na ktoré a akým spôsobom sú vaše údaje spracovávané.

Zhromaždené údaje

Môžeme od vás zhromažďovať nasledujúce údaje, ktoré zahŕňajú osobné údaje:

 1. meno;
 2. pracovné zaradenie;
 3. profesia;
 4. kontaktné informácie, ako sú e-mailové adresy a telefónne čísla;
 5. demografické informácie, ako je PSČ, preferencie a záujmy;
 6. IP adresa (automaticky zhromažďovaná);
 7. typ a verzia webového prehliadača (automaticky zhromažďované);
 8. operačný systém (automaticky zhromažďovaný);
 9. fyzická adresa;
 10. údaje o používaní o tom, ako používate našu webovú stránku;
 11. záznam o korešpondencii, ktorú s nami máte;
 12. zvukové nahrávky schôdze (iba schôdze, ktorým používateľ udelil povolenie na nahrávanie)

V každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ako zhromažďujeme údaje

Údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 1. údaje nám poskytnete vy;
 2. údaje boli získané z iných zdrojov; a
 3. Údaje sa zhromažďujú automaticky.

Údaje, ktoré nám poskytnete

TEXTINTEL FZE bude zhromažďovať vaše údaje niekoľkými spôsobmi, napríklad:

 1. keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej stránky, telefonicky, poštou, e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom;
 2. keď sa u nás zaregistrujete a vytvoríte si účet na prijímanie našich produktov/služieb;
 3. keď dokončíte prieskumy, ktoré používame na výskumné účely (hoci nie ste povinní na ne odpovedať);
 4. keď používate naše služby;

V každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Údaje získané od tretích strán

Spoločnosť TEXTINTEL FZE dostane údaje o vás od nasledujúcich tretích strán:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Chrumkavý;
 4. Typová forma;
 5. YouTube API*
 6. Google kalendáre

*Používatelia, ktorí sa rozhodnú nahrávať súbory pomocou integrácie nahrávania YouTube, súhlasia s tým, že budú viazaní zmluvnými podmienkami YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), ktoré súvisia so zásadami ochrany osobných údajov Google (http://www.google.com/policies/privacy).

Údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky

V rozsahu, v akom pristupujete na webovú stránku, budeme zhromažďovať vaše údaje automaticky, napríklad:

 1. automaticky zhromažďujeme niektoré informácie o vašej návšteve webových stránok. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať obsah a navigáciu na webových stránkach a zahŕňajú vašu IP adresu, dátum, časy a frekvenciu, s akou pristupujete na webovú stránku a spôsob, akým používate a interagujete s jej obsahom.
 2. Vaše údaje budeme zhromažďovať automaticky prostredníctvom súborov cookie v súlade s nastaveniami súborov cookie vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich používame na webových stránkach, nájdete v časti nižšie s názvom "Súbory cookie".

Naše používanie údajov

 1. Niektoré alebo všetky vyššie uvedené údaje môžeme z času na čas požadovať, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby a skúsenosti pri používaní našej webovej stránky. Konkrétne môžeme údaje používať z nasledujúcich dôvodov:
  1. vedenie interných záznamov;
  2. zlepšovanie našich produktov / služieb;
  3. prenos marketingových materiálov, ktoré by vás mohli zaujímať, e-mailom;
  4. kontakt na účely prieskumu trhu, ktorý sa môže uskutočniť prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu alebo pošty. Takéto informácie môžu byť použité na prispôsobenie alebo aktualizáciu webovej stránky;
 2. Vaše údaje môžeme použiť na vyššie uvedené účely, ak to považujeme za potrebné pre naše oprávnené záujmy. Ak s tým nie ste spokojní, máte za určitých okolností právo namietať (pozri časť s názvom "Vaše práva" nižšie).
 3. Na doručenie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu budeme potrebovať váš súhlas, či už prostredníctvom opt-in alebo soft-opt-in:
  1. Súhlas Soft Opt-In je špecifický typ súhlasu, ktorý platí, keď ste s nami predtým spolupracovali (napríklad nás kontaktujete, aby ste nás požiadali o ďalšie podrobnosti o konkrétnom produkte / službe, a my predávame podobné produkty / služby). Na základe súhlasu "mäkkého prihlásenia" budeme váš súhlas považovať za poskytnutý, pokiaľ sa neodhlásite.
  2. pre iné typy elektronického marketingu sme povinní získať váš výslovný súhlas; To znamená, že pri súhlase musíte podniknúť pozitívne a pozitívne kroky, napríklad začiarknutím políčka, ktoré vám poskytneme.
  3. Ak nie ste spokojní s naším prístupom k marketingu, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Informácie o tom, ako odvolať svoj súhlas, nájdete nižšie v časti s názvom "Vaše práva".
 4. Keď sa u nás zaregistrujete a vytvoríte si účet na prijímanie našich služieb, právnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na vašu žiadosť na uzavretie takejto zmluvy.
 5. Údaje, ktoré zhromažďujeme, vrátane informácií o schôdzi, ako je názov schôdze, odkaz na stretnutie, dátum a čas, používame na nasledujúce účely:

   

  1. Aby sme vám mohli poskytovať naše služby a plniť naše zmluvné záväzky.
  2. Na zlepšenie a vylepšenie našich produktov a služieb vrátane optimalizácie plánovania a riadenia schôdzí.

S kým zdieľame údaje

 1. Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi skupinami ľudí z nasledujúcich dôvodov:
  1. naši zamestnanci, agenti a/alebo profesionálni poradcovia – Aby sme sa mohli zapojiť do priameho marketingu (ako sú informačné bulletiny alebo marketingové e-maily pre nami poskytované produkty a služby, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať).
  2. poskytovatelia platieb tretích strán, ktorí spracovávajú platby uskutočnené prostredníctvom webovej stránky – aby umožnili poskytovateľom platieb tretích strán spracovávať platby a refundácie používateľov;
 2. Integrácia s platformami tretích strán:
  Keď prepojíte platformy tretích strán, ako sú Google Kalendár a Apple iCal, s našimi službami, udeľujete nám povolenie na prenos vašich zadaných informácií a údajov vrátane vášho mena a e-mailu do týchto služieb tretích strán vo vašom mene. Deje sa tak s cieľom umožniť bezproblémovú integráciu a zlepšiť používateľskú skúsenosť.

V každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Udržiavanie údajov v bezpečí

 1. Na ochranu vašich údajov použijeme technické a organizačné opatrenia, napríklad:
  1. Prístup k vášmu účtu je riadený heslom a menom používateľa, ktoré je pre vás jedinečné.
  2. Vaše údaje ukladáme na zabezpečených serveroch.
 2. Technické a organizačné opatrenia zahŕňajú opatrenia na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany údajov. Ak máte podozrenie na zneužitie alebo stratu alebo neoprávnený prístup k vašim údajom, okamžite nás informujte kontaktovaním nás prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: support@transkriptor.com
 3. Ak chcete od Get Safe Online získať podrobné informácie o tom, ako chrániť svoje informácie a počítače a zariadenia pred podvodmi, krádežou identity, vírusmi a mnohými ďalšími problémami online, navštívte stránkuwww.getsafeonline.org.

Uchovávanie údajov

 1. Pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania, budeme vaše údaje uchovávať v našich systémoch iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo kým nepožiadate o vymazanie údajov.
 2. Aj keď vaše údaje vymažeme, môžu zostať na záložných alebo archívnych médiách na právne, daňové alebo regulačné účely.

Vaše práva

 1. Vo vzťahu k vašim údajom máte nasledujúce práva:
  1. Právo na prístup– právo kedykoľvek požadovať (i) kópie informácií, ktoré o vás máme, alebo (ii) aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo vymazali. Ak vám poskytneme prístup k informáciám, ktoré o vás máme, nebudeme vám za to účtovať žiadne poplatky, pokiaľ vaša žiadosť nie je "zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná". Ak nám to zákon umožňuje, môžeme vašu žiadosť odmietnuť. Ak vašu žiadosť odmietneme, povieme vám dôvody.
  2. Právo na opravu- právo na opravu vašich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
  3. Právo na vymazanie– právo požadovať, aby sme vymazali alebo odstránili vaše údaje z našich systémov.
  4. Právo obmedziť naše používanie vašich údajov– právo "zablokovať" nám používanie vašich údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať.
  5. Právo na prenosnosť údajov– právo požadovať, aby sme presunuli, skopírovali alebo preniesli vaše údaje.
  6. Právo namietať– právo namietať proti nášmu používaniu vašich údajov, a to aj v prípade, že ich používame na naše oprávnené záujmy.
 2. Ak máte otázky, uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov (ak je súhlas naším právnym základom na spracovanie vašich údajov), kontaktujte nás prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: support@transkriptor.com
 3. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme sťažnosť, ktorú podáte v súvislosti s vašimi údajmi, môžete svoju sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu na ochranu údajov. V prípade Írska je to Komisia pre ochranu údajov (DPC). Kontaktné údaje DPC možno nájsť na ich webovom sídle na adresehttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Je dôležité, aby údaje, ktoré o vás máme, boli presné a aktuálne. Informujte nás, ak sa vaše údaje zmenia počas obdobia, počas ktorého ich uchovávame.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže z času na čas poskytovať odkazy na iné webové stránky. Nad takýmito webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za ich obsah. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na vaše používanie takýchto webových stránok. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím prečítali zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenie iných webových stránok.

Zmeny vlastníctva a kontroly podniku

 1. TEXTINTEL FZE môže z času na čas rozšíriť alebo obmedziť naše podnikanie, čo môže zahŕňať predaj a / alebo prevod kontroly nad celou alebo časťou TEXTINTEL FZE. Údaje poskytnuté používateľmi budú, ak je to relevantné pre akúkoľvek časť nášho podnikania takto prenesené, prevedené spolu s touto časťou a novému vlastníkovi alebo novej kontrolujúcej strane bude podľa podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov povolené používať údaje na účely, na ktoré nám boli pôvodne poskytnuté.
 2. Údaje môžeme zverejniť aj potenciálnemu kupujúcemu nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti.
 3. Vo vyššie uvedených prípadoch podnikneme kroky s cieľom zabezpečiť ochranu vášho súkromia.

Cookies

 1. Táto webová stránka môže vo vašom počítači umiestňovať a pristupovať k určitým súborom cookie. TEXTINTEL FZE používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku z používania webových stránok a na zlepšenie našej ponuky služieb. Spoločnosť TEXTINTEL FZE starostlivo vybrala tieto súbory cookie a podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby vaše súkromie bolo vždy chránené a rešpektované.
 2. Táto webová stránka môže umiestniť nasledujúce súbory cookie: Nižšie je uvedený zoznam súborov cookie, ktoré používame. Snažili sme sa zabezpečiť, aby to bolo úplné a aktuálne, ale ak si myslíte, že sme vynechali súbor cookie alebo existuje nejaký rozpor, dajte nám vedieť.
  1. Nevyhnutne potrebné súbory cookie – Ide o súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku našej webovej stránky. Zahŕňajú napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí našej webovej stránky, používať nákupný košík alebo využívať služby elektronickej fakturácie.
  2. Analytické/výkonnostné súbory cookie – umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po našej webovej stránke, keď ju používajú. To nám pomáha zlepšovať spôsob fungovania našej webovej stránky, napríklad tým, že zabezpečuje, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.
  3. Funkčné cookies – používajú sa na to, aby vás rozpoznali, keď sa vrátite na našu webovú stránku. To nám umožňuje prispôsobiť vám náš obsah, privítať vás menom a zapamätať si vaše preferencie (napríklad výber jazyka alebo regiónu).
 1. Zoznam súborov cookie, ktoré používame, nájdete v Harmonograme súborov cookie.
 2. Môžete sa rozhodnúť povoliť alebo zakázať súbory cookie vo svojom internetovom prehliadači. V predvolenom nastavení väčšina internetových prehliadačov akceptuje súbory cookie, ale to je možné zmeniť. Ďalšie podrobnosti nájdete v ponuke pomocníka vo vašom internetovom prehliadači.
 3. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať; môžete však stratiť akékoľvek informácie, ktoré vám umožnia rýchlejší a efektívnejší prístup na webovú stránku, vrátane, ale nie výlučne, nastavení prispôsobenia.
 4. Odporúča sa, aby ste sa uistili, že váš internetový prehliadač je aktuálny a aby ste sa obrátili na pomoc a pokyny poskytnuté vývojárom vášho internetového prehliadača, ak si nie ste istí úpravou nastavení ochrany osobných údajov.
 5. Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie vrátane toho, ako ich zakázať, nájdete v časti aboutcookies.org. Nájdete tu aj podrobnosti o tom, ako odstrániť súbory cookie z počítača.
Vyhlásenie
 
 1. Pri používaní a prenose informácií získaných z Google rozhraní API spoločnosťou TEXTINTEL FZE do akejkoľvek inej aplikácie sa budú dodržiavať zásady používateľských údajov Google API služieb vrátane požiadaviek na obmedzené použitie.

Všeobecné

 1. Nesmiete previesť žiadne zo svojich práv podľa týchto zásad ochrany osobných údajov na žiadnu inú osobu. Naše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov môžeme previesť, ak sa odôvodnene domnievame, že vaše práva nebudú ovplyvnené.
 2. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že niektoré ustanovenie týchto zásad ochrany osobných údajov (alebo časť akéhokoľvek ustanovenia) je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie alebo jeho časť sa bude v požadovanom rozsahu považovať za vymazané a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov nebude ovplyvnená.
 3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, žiadne omeškanie, konanie alebo opomenutie strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku sa nebude považovať za vzdanie sa tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku.

Deti do 16 rokov

 1. Webová stránka nie je zameraná na deti mladšie ako 16 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, nepoužívajte naše služby ani nám neposkytujte žiadne informácie prostredníctvom webovej stránky. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili alebo prijali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, tieto informácie odstránime. Ak si myslíte, že by sme mohli mať akékoľvek informácie od alebo o dieťati mladšom ako 16 rokov, kontaktujte nás na adrese support@transkriptor.com

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

 1. Spoločnosť TEXTINTEL FZE si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, ak to budeme z času na čas považovať za potrebné alebo ak to vyžaduje zákon. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na webovej stránke a predpokladá sa, že ste prijali podmienky zásad ochrany osobných údajov pri prvom použití webovej stránky po týchto zmenách.

TEXTINTEL FZE môžete kontaktovať e-mailom na adrese support@transkriptor.com