Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och TEXTINTEL FZE, ägaren och leverantören av denna webbplats. TEXTINTEL tar sekretessen för din information på största allvar. Denna sekretesspolicy gäller för vår användning av alla uppgifter som samlas in av oss eller tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen

Definitioner och tolkning

I denna integritetspolicy används följande definitioner:

 1. Data– kollektivt all information som du skickar till TEXTINTEL FZE via webbplatsen. Denna definition införlivar, i tillämpliga fall, de definitioner som anges i dataskyddslagarna;
 2. Cookies– en liten textfil som placeras på din dator av denna webbplats när du besöker vissa delar av webbplatsen och/eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen. Detaljer om de cookies som används av denna webbplats anges i klausulen nedan (Cookies);
 3. Lagar om dataskydd– tillämplig lag som rör behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till direktiv 96/46/EG (dataskyddsdirektivet) eller GDPR, och alla nationella genomförandelagar, förordningar och sekundärlagstiftning, så länge GDPR gäller i Belgien;
 4. GDPR– Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
 5. TEXTINTEL FZE, vielleross
 6. EU:s cookielag– 2003 års förordningar om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet), i dess lydelse enligt 2011 års förordning om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) (ändring),
 7. Användareellerdu– någon tredje part som har tillgång till webbplatsen och inte är antingen (i) anställd av TEXTINTEL FZE och agerar under sin anställning eller (ii) anlitad som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till TEXTINTEL FZE och får tillgång till webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster; och
 8. Webbplats– den webbplats som du för närvarande använder,https://transkriptor.com/, och alla underdomäner på denna webbplats om de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.

I denna integritetspolicy, såvida inte sammanhanget kräver en annan tolkning:

 1. singular inkluderar plural och vice versa;
 2. hänvisningar till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor till denna integritetspolicy;
 3. En hänvisning till en person inkluderar företag, företag, statliga enheter, truster och partnerskap;
 4. "inklusive" förstås som "inklusive utan begränsning";
 5. hänvisning till någon lagstadgad bestämmelse inkluderar alla modifieringar eller tillägg av den;
 6. Rubrikerna och underrubrikerna utgör inte en del av denna integritetspolicy.

Omfattning av denna integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller endast för TEXTINTEL FZE:s och användarnas handlingar med avseende på denna webbplats. Det omfattar inte några webbplatser som kan nås från denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, eventuella länkar som vi kan tillhandahålla till webbplatser för sociala medier.

I enlighet med gällande dataskyddslagar är TEXTINTEL FZE "personuppgiftsansvarig". Detta innebär att TEXTINTEL avgör för vilka ändamål och på vilket sätt dina uppgifter behandlas.

Data som samlas in

Vi kan samla in följande uppgifter, som inkluderar personuppgifter, från dig:

 1. Namn;
 2. yrkestitel;
 3. yrke;
 4. kontaktinformation som e-postadresser och telefonnummer;
 5. demografisk information som postnummer, preferenser och intressen;
 6. IP-adress (samlas in automatiskt);
 7. webbläsartyp och version (samlas in automatiskt);
 8. operativsystem (samlas in automatiskt);
 9. fysisk adress ;
 10. användningsdata om hur du använder vår webbplats;
 11. register över korrespondens som du har med oss;
 12. ljudinspelningar av möten (endast möten som användaren har gett behörighet till inspelning)

i varje enskilt fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in data på följande sätt:

 1. uppgifter lämnas till oss av dig;
 2. uppgifter tas emot från andra källor; och
 3. Data samlas in automatiskt.

Uppgifter som du lämnar till oss

TEXTINTEL FZE kommer att samla in dina uppgifter på ett antal sätt, till exempel:

 1. när du kontaktar oss via webbplatsen, via telefon, post, e-post eller på något annat sätt;
 2. när du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra produkter/tjänster;
 3. när du fyller i enkäter som vi använder för forskningsändamål (även om du inte är skyldig att svara på dem);
 4. när du använder våra tjänster;

i varje enskilt fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Uppgifter som tas emot från tredje part

TEXTINTEL kommer att ta emot data om dig från följande tredje parter:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Chips;
 4. Typform;
 5. YouTube API*
 6. Google kalendrar

*Användare som väljer att ladda upp filer med uppladdningsintegreringen för YouTube samtycker till att vara bundna av YouTubes användarvillkor (https://www.youtube.com/t/terms), som är relaterade till Google sekretesspolicy (http://www.google.com/policies/privacy).

Data som samlas in automatiskt

I den utsträckning du besöker webbplatsen kommer vi att samla in dina uppgifter automatiskt, till exempel:

 1. Vi samlar automatiskt in viss information om ditt besök på webbplatsen. Denna information hjälper oss att förbättra webbplatsens innehåll och navigering och inkluderar din IP-adress, datum, tider och frekvens med vilken du besöker webbplatsen och hur du använder och interagerar med dess innehåll.
 2. Vi samlar in dina uppgifter automatiskt via cookies, i enlighet med cookieinställningarna i din webbläsare. För mer information om cookies och hur vi använder dem på webbplatsen, se avsnittet nedan med rubriken "Cookies".

Vår användning av data

 1. Någon eller alla av ovanstående uppgifter kan krävas av oss från tid till annan för att ge dig bästa möjliga service och upplevelse när du använder vår webbplats. Specifikt kan data användas av oss av följande skäl:
  1. Intern registerföring.
  2. förbättring av våra produkter/tjänster;
  3. överföring via e-post av marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig;
  4. Kontakt för marknadsundersökningsändamål som kan göras via e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen;
 2. Vi kan använda dina uppgifter för ovanstående ändamål om vi anser att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att invända under vissa omständigheter (se avsnittet "Dina rättigheter" nedan).
 3. För leverans av direktmarknadsföring till dig via e-post behöver vi ditt samtycke, oavsett om det är via en opt-in eller soft-opt-in:
  1. Mjukt opt-in-samtycke är en specifik typ av samtycke som gäller när du tidigare har interagerat med oss (till exempel om du kontaktar oss för att be oss om mer information om en viss produkt/tjänst och vi marknadsför liknande produkter/tjänster). Under "mjukt opt-in"-samtycke kommer vi att ta ditt samtycke som givet om du inte väljer bort det.
  2. För andra typer av e-marknadsföring är vi skyldiga att inhämta ditt uttryckliga samtycke; Det innebär att du måste vidta positiva och bekräftande åtgärder när du samtycker, till exempel genom att markera en kryssruta som vi tillhandahåller.
  3. Om du inte är nöjd med vår inställning till marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att ta reda på hur du återkallar ditt samtycke, se avsnittet "Dina rättigheter" nedan.
 4. När du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra tjänster är den rättsliga grunden för denna behandling fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller att vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.
 5. Vi använder de uppgifter vi samlar in, inklusive mötesinformation som mötesnamn, möteslänk, datum och tid, för följande ändamål:

   

  1. För att förse dig med våra tjänster och uppfylla våra avtalsförpliktelser.
  2. För att förbättra och förbättra våra produkter och tjänster, inklusive optimering av mötesschemaläggning och hantering.

Vem vi delar data med

 1. Vi kan dela dina uppgifter med följande grupper av personer av följande skäl:
  1. våra anställda, agenter och/eller professionella rådgivare – För att göra det möjligt för oss att bedriva direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev eller e-postmeddelanden för marknadsföring av produkter och tjänster som tillhandahålls av oss och som vi tror kommer att vara av intresse för dig).;
  2. tredjepartsbetalningsleverantörer som behandlar betalningar som görs via webbplatsen – för att göra det möjligt för tredjepartsbetalningsleverantörer att behandla användarbetalningar och återbetalningar;
 2. Integration med tredjepartsplattformar:
  När du länkar tredjepartsplattformar som Google Calendar och Apple iCal till våra tjänster ger du oss tillåtelse att överföra din angivna information och data, inklusive ditt namn och din e-postadress, till dessa tredjepartstjänster för din räkning. Detta görs för att möjliggöra sömlös integration och förbättra din användarupplevelse.

i varje enskilt fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Hålla data säkra

 1. Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, till exempel:
  1. Åtkomsten till ditt konto styrs av ett lösenord och ett användarnamn som är unikt för dig.
  2. vi lagrar dina uppgifter på säkra servrar.
 2. Tekniska och organisatoriska åtgärder omfattar åtgärder för att hantera eventuella misstänkta dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart genom att kontakta oss via denna e-postadress: support@transkriptor.com
 3. Om du vill ha detaljerad information från Get Safe Online om hur du skyddar din information och dina datorer och enheter mot bedrägerier, identitetsstöld, virus och många andra onlineproblem, besökwww.getsafeonline.org.

Lagring av uppgifter

 1. Om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, kommer vi endast att behålla dina uppgifter i våra system under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller tills du begär att uppgifterna raderas.
 2. Även om vi raderar dina uppgifter kan de finnas kvar på säkerhetskopierings- eller arkivmedia för juridiska, skattemässiga eller regulatoriska ändamål.

Dina rättigheter

 1. Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:
  1. Rätt till tillgång– rätten att när som helst begära (i) kopior av den information vi har om dig, eller (ii) att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig kommer vi inte att debitera dig för detta, såvida inte din begäran är "uppenbart ogrundad eller överdriven". Om vi har laglig rätt att göra det kan vi neka din begäran. Om vi avslår din begäran kommer vi att berätta varför.
  2. Rätt till rättelse– rätten att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
  3. Rätt till radering– rätten att begära att vi raderar eller tar bort dina uppgifter från våra system.
  4. Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter– rätten att "blockera" oss från att använda dina uppgifter eller begränsa det sätt på vilket vi kan använda dem.
  5. Rätt till dataportabilitet– rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina uppgifter.
  6. Rätt att göra invändningar– rätten att invända mot vår användning av dina uppgifter, inklusive när vi använder dem för våra legitima intressen.
 2. Om du vill göra förfrågningar, utöva någon av dina rättigheter som anges ovan eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter (där samtycke är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter) kan du kontakta oss via den här e-postadressen: support@transkriptor.com
 3. Om du inte är nöjd med hur ett klagomål du gör i samband med dina uppgifter hanteras av oss, kan du hänvisa ditt klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. För Irland är detta Data Protection Commission (DPC). DPC:s kontaktuppgifter finns på deras webbplats påhttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Det är viktigt att de uppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina uppgifter ändras under den period som vi lagrar dem.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan från tid till annan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa sekretesspolicyn eller uttalandet för andra webbplatser innan du använder dem.

Förändringar av företagets ägande och kontroll

 1. TEXTINTEL FZE kan, från tid till annan, utöka eller minska vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och/eller överföring av kontroll över hela eller delar av TEXTINTEL FZE. Uppgifter som tillhandahålls av användare kommer, där de är relevanta för någon del av vår verksamhet som överförs på detta sätt, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nya kontrollerande parten kommer, enligt villkoren i denna integritetspolicy, att tillåtas att använda uppgifterna för de ändamål för vilka de ursprungligen lämnades till oss.
 2. Vi kan också lämna ut uppgifter till en potentiell köpare av vår verksamhet eller någon del av den.
 3. I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder i syfte att säkerställa att din integritet skyddas.

Cookies

 1. Denna webbplats kan placera och komma åt vissa cookies på din dator. TEXTINTEL använder cookies för att förbättra din upplevelse av att använda webbplatsen och för att förbättra vårt utbud av tjänster. TEXTINTEL har noggrant valt ut dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas och respekteras.
 2. Denna webbplats kan placera följande cookies: Nedan finns en lista över de cookies som vi använder. Vi har försökt se till att detta är fullständigt och uppdaterat, men om du tror att vi har missat en cookie eller om det finns någon avvikelse, vänligen meddela oss.
  1. Absolut nödvändiga cookies – Det här är cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. De inkluderar till exempel cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en kundvagn eller använda e-faktureringstjänster.
  2. Analytiska/prestandacookies – De gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna enkelt hittar det de letar efter.
  3. Funktionscookies – Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll för dig, hälsa dig med namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel ditt val av språk eller region).
 1. Du hittar en lista över cookies som vi använder i cookie-schemat.
 2. Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies, men detta kan ändras. För mer information, se hjälpmenyn i din webbläsare.
 3. Du kan när som helst välja att ta bort cookies. Du kan dock förlora all information som gör att du kan komma åt webbplatsen snabbare och effektivare, inklusive, men inte begränsat till, personliga inställningar.
 4. Det rekommenderas att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar hjälpen och vägledningen från utvecklaren av din webbläsare om du är osäker på hur du justerar dina sekretessinställningar.
 5. För mer allmän information om cookies, inklusive hur du inaktiverar dem, se aboutcookies.org. Du hittar också information om hur du tar bort cookies från din dator.
Friskrivning
 
 1. TEXTINTEL FZE:s användning och överföring till någon annan app av information som tas emot från Google API:er kommer att följa Google API Tjänsternas användardatapolicy, inklusive kraven för begränsad användning.

Allmänt

 1. Du får inte överlåta någon av dina rättigheter enligt denna integritetspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna integritetspolicy där vi har rimliga skäl att tro att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 2. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna integritetspolicy (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses vara raderad, och giltigheten och verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna integritetspolicy kommer inte att påverkas.
 3. Om inget annat överenskommits ska ingen försening, handling eller underlåtenhet av en part vid utövandet av någon rättighet eller gottgörelse anses vara ett avstående från den eller någon annan rättighet eller gottgörelse.

Barn under 16 år

 1. Webbplatsen riktar sig inte till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är under 16 år ska du inte använda våra tjänster eller lämna någon information till oss via webbplatsen. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 16 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha information från eller om ett barn under 16 år, vänligen kontakta oss på support@transkriptor.com

Ändringar i denna integritetspolicy

 1. TEXTINTEL förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy som vi kan anse nödvändig från tid till annan eller som kan krävas enligt lag. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

Du kan kontakta TEXTINTEL FZE via e-post på support@transkriptor.com