Tjänst

Meetingtor tillhandahåller följande tjänst ("Tjänsterna") till dig:

  1. Inspelningar och transkriptioner av videofiler som laddats upp via våra webbplatser

Tillträde

Tillgång till och användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till tjänsterna, den automatiska transkriptionsprocessen, nedladdning av produktinformation och vanliga frågor, tillhandahålls och tillåts tillfälligt och omfattas av dessa villkor. Särskilda villkor kan gälla för specifikt innehåll, produkter, material, tjänster eller information som finns på eller är tillgänglig via denna webbplats eller transaktioner som genomförs via denna webbplats. Sådana specifika villkor kan vara ett tillägg till villkoren eller, om de är oförenliga med dessa villkor, endast i den utsträckning som innehållet eller avsikten med sådana specifika villkor är oförenliga med dessa villkor, kommer sådana specifika villkor att ersätta dessa villkor.

TEXTINTEL garanterar inte tillgängligheten av webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TEXTINTEL förbehåller sig rätten att revidera, ändra, modifiera, ta bort eller avbryta innehållet på någon del av webbplatsen och/eller någon av de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen utan föregående meddelande när som helst efter eget gottfinnande.

TEXTINTEL FZE tar inget ansvar för avbrott eller upphörande av någon eller alla funktioner på webbplatsen eller tjänsten av någon annan anledning än vad som överenskommits någon annanstans direkt med användaren.

TEXTINTEL har ingen skyldighet att uppdatera någon information som finns på webbplatsen. TEXTINTEL förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta åtkomsten till hela eller delar av webbplatsen eller tjänsten med eller utan förvarning.

Innehållet och tjänsten på de listade webbplatserna (https://transkriptor.com/) tillhör Transkriptor eller används under licens från tredje parts upphovsrättsinnehavare och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges får innehållet som publiceras på denna webbplats reproduceras, överföras, återutsändas, publiceras eller distribueras i oförändrad form endast för personligt, icke-kommersiellt bruk eller med uttryckligt skriftligt medgivande från Transkriptor. Med förbehåll för licensen nedan är alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehållna. Alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt ska behållas på alla reproduktioner.

Licens för att använda webbplatsen

Du får använda webbplatsen och informationen och materialet däri för att ladda upp ljudfiler, redigera, dela och exportera dem på icke-exklusiv basis. Med undantag för ljudfiler som du har personligen till ditt Meetingtor konto:

Du får inte återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats), eller reproducera eller lagra material från denna webbplats i något offentligt eller privat elektroniskt söksystem;

Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja, besöka eller på annat sätt utnyttja vår webbplats eller material på vår webbplats i kommersiellt syfte, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

Du får inte använda fotografier, grafik, video- eller ljudsekvenser separat från medföljande text.

Du får inte ändra, dekompilera, redigera eller på annat sätt modifiera något material på webbplatsen.

Vi ger dig en licens att använda alla programvaror som ingår på webbplatsen och endast för de ändamål som görs tillgängliga på webbplatsen. Du får inte översätta, anpassa, ändra, modifiera, distribuera, dekompilera eller bakåtkompilera programvaran för något ändamål, skapa härledda verk baserade på den, tillåta att den kombineras med någon annan programvara, ge tillgång till den eller använda den för att tillhandahålla tjänster till tredje part, förutom i den utsträckning som vi är skyldiga att tillåta detta enligt tillämplig lag. Du får inte använda programvaran på annat sätt än vad som anges i dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från oss. Din användning av tjänster, programvara, information och material som finns tillgängligt på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare villkor som Meetingtor kommer att meddela dig vid tidpunkten för nedladdning eller åtkomst. Din nedladdning eller användning av sådana tjänster, information och material kommer att indikera att du accepterar dessa ytterligare villkor. Om du inte godkänner dessa ytterligare villkor ska du inte använda tjänsterna.

Begränsningar av ansvar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls kostnadsfritt, och du bekräftar att det skulle vara orimligt att hålla oss ansvariga för denna webbplats och informationen på denna webbplats. Även om man har varit noga med att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, tar TEXTINTEL inget ansvar för detta. Allt innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgång". TEXTINTEL friskriver sig härmed uttryckligen från alla utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller om driften av denna webbplats eller innehållet. TEXTINTEL FZE garanterar inte och gör inga utfästelser om säkerheten på denna webbplats. Du är införstådd med att all information som skickas kan komma att avlyssnas. TEXTINTEL FZE garanterar inte att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig eller elektronisk kommunikation som skickas av TEXTINTEL FZE är fria från virus eller andra skadliga element.

Under inga omständigheter ska TEXTINTEL FZE hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, följdskador, straffrättsliga, speciella eller oförutsedda skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av affärer, kontrakt, intäkter, data, information eller affärsavbrott) till följd av, till följd av eller i samband med användningen av eller oförmågan att använda denna webbplats eller innehållet, även om TEXTINTEL FZE har informerats om möjligheten till sådana skador. Alla åtgärder som vidtas mot TEXTINTEL FZE som hänför sig till eller är i samband med denna webbplats måste inledas och meddelas till TEXTINTEL FZE skriftligen inom ett (1) år efter det datum då orsaken till talan uppstod. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedrägeri, för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet, eller för något annat ansvar, som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Du får inte skapa en länk till någon sida på denna webbplats utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Om du skapar en länk till en sida på denna webbplats gör du det på egen risk och de undantag och begränsningar som anges i dessa villkor kommer att gälla för användaren som använder denna webbplats genom att länka till den.

Från tid till annan kan webbplatsen också innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser som inte kontrolleras av TEXTINTEL FZE. Dessa länkar är avsedda att ge ytterligare information och är inte avsedda att betyda att TEXTINTEL stöder sådana webbplatser och/eller deras innehåll eller på något sätt är anslutet till den länkade webbplatsen. TEXTINTEL FZE har inget ansvar för innehållet på den länkade webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera villkoren för alla andra webbplatser du besöker. Ytterligare länkar som tillhandahålls av webbplatsen eller resurserna undersöks, verifieras, övervakas eller stöds inte av TEXTINTEL FZE och används på egen risk.

Underkastelse

Du garanterar att all information, bilder, kommentarer eller data av något slag som du skickar till webbplatsen, via e-post eller på annat sätt, inte är ärekränkande eller stötande, osann, rasistiskt stötande eller en uppmaning till rashat eller på annat sätt bryter mot en individs rätt till integritet eller mänskliga rättigheter eller kan åtalas enligt lag i någon jurisdiktion. I händelse av att du skickar in sådant material på webbplatsen förbehåller sig TEXTINTEL rätten att ta bort det utan hänvisning till dig och samarbeta med eventuella utredningar av myndigheter eller domstolsbeslut som rör det, alla konsekvenser som direkt eller indirekt kan följa kommer att vara helt och hållet ditt ansvar och inte TEXTINTEL FZE:s ansvar. Du samtycker till att gottgöra och hålla TEXTINTEL FZE skadeslös från alla åtgärder eller konsekvenser som kan uppstå under sådana omständigheter, inklusive eventuella anspråk från tredje part. Du garanterar vidare att alla uppgifter från tredje part som tillhandahålls av dig, oavsett om det är genom att skicka meddelanden till våra e-postadresser, fylla i formulär, använda någon onlinechattjänst eller på annat sätt, tillhandahålls av dig med fullständigt informerat samtycke från den relevanta parten och är korrekta. TEXTINTEL har rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att information eller material som du tillhandahåller, publicerar eller laddar upp på webbplatsen utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet utan ansvar gentemot dig.

Konfidentiell information och utlämnande av konfidentiell information

I samband med tillhandahållandet av tjänsten kan det vara nödvändigt eller önskvärt för dig eller TEXTINTEL att lämna ut viss icke-offentlig konfidentiell information till den andra. I dessa Villkor avses med "Konfidentiell Information" all icke-offentlig, konfidentiell och skyddad information som rör Parterna, deras respektive kunder och Tjänsten, som har avslöjats eller kommer att avslöjas av en Part muntligen eller enligt vad som anges skriftligen eller som finns i någon annan påtaglig form. Den mottagande parten samtycker härmed till att hålla strikt konfidentiell och att använda alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen för all konfidentiell information som avslöjas av den avslöjande parten enligt dessa villkor och får inte avslöja konfidentiell information utan uttryckligt, skriftligt förhandsmedgivande från den avslöjande parten, med undantag för följande:

Information som vid tidpunkten för offentliggörandet är tillgänglig för allmänheten, eller därefter blir tillgänglig för allmänheten genom offentliggörande eller på annat sätt, på annat sätt än genom brott mot detta avtal av den mottagande parten.

Information som den mottagande parten kan fastställa genom tidigare registrering var redan känd för dem eller var i deras besittning vid tidpunkten för avslöjandet och erhölls inte, direkt eller indirekt, från den yppande parten.

Information som den mottagande parten erhåller från en tredje part; dock under förutsättning att sådan information inte erhölls av nämnda tredje part, direkt eller indirekt, från den yppande parten under tystnadsplikt gentemot den yppande parten.

Information som den mottagande parten kan upprätta har utvecklats oberoende av deras anställda eller entreprenörer som inte hade någon kontakt med och inte var medvetna om innehållet i den konfidentiella informationen.

Den mottagande parten får lämna ut konfidentiell information om den tvingas till det av en domstol, administrativ myndighet eller annan behörig domstol, dock under förutsättning att den mottagande parten i sådana fall, omedelbart efter att ha mottagit meddelande om att utlämnande kan krävas, skriftligen meddelar den tillhandahållande parten via fax och expresspost så att den tillhandahållande parten kan begära ett beslut om säkerhetsåtgärder eller annan gottgörelse från nämnda domstol. Under alla omständigheter ska den mottagande parten endast avslöja den del av den konfidentiella informationen som, enligt deras juridiska ombuds uppfattning, enligt lag måste lämnas ut och kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att sådan information som lämnas ut på detta sätt kommer att behandlas konfidentiellt av nämnda domstol eller tribunal genom skyddsorder, förseglade arkiveringar och andra lämpliga medel.

Den mottagande Parten får inte använda den Konfidentiella Informationen för något annat ändamål än i samband med Tjänsten eller för att förbättra eller utveckla nya tjänster. Den mottagande parten kommer endast att lämna ut konfidentiell information till sina styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, tjänsteleverantörer eller associerade företag, som alla ska vara bundna av villkor som inte är mindre betungande än dessa villkor.

Den mottagande parten ska vidta alla rimliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, de åtgärder som vidtas för att skydda sin egen information, data eller annan materiell eller immateriell egendom som de betraktar som äganderättsskyddade eller konfidentiella, för att säkerställa att den konfidentiella informationen inte avslöjas eller dupliceras för användning av någon tredje part, och ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter (i förekommande fall) som har tillgång till den konfidentiella informationen från att avslöja eller använda konfidentiell information på ett obehörigt sätt, eller från att begå handlingar eller försummelser som kan leda till brott mot dessa villkor.

På skriftlig begäran av den yppande parten ska den mottagande parten omedelbart återlämna allt material och alla dokument, liksom alla data eller andra medier (inklusive datordata och elektronisk information), tillsammans med eventuella kopior därav, eller förstöra nämnda konfidentiella information och på begäran av den yppande parten, tillhandahålla ett intyg om förstörelse

TEXTINTEL FZE behandlar information om besökare på webbplatsen och information som mottagits i enlighet med policyn. Genom att använda webbplatsen samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla användaruppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

Begränsad åtkomst

Åtkomsten till vissa delar av vår webbplats är begränsad. Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till delar av vår webbplats, eller till och med hela vår webbplats, efter eget gottfinnande. Om vi ger dig ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på vår webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att ditt användar-ID och lösenord hålls konfidentiella. Du tar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt användar-ID eller lösenord. Vi kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord efter eget gottfinnande om du bryter mot någon av de policyer eller villkor som styr din användning av vår webbplats eller någon annan avtalsförpliktelse som du är skyldig oss.

Hela avtalet

Denna webbplatsinformation utgör hela avtalet mellan dig och oss i samband med din användning av vår webbplats och ersätter alla tidigare avtal med avseende på din användning av denna webbplats.

Lag och jurisdiktion

Denna webbplatsinformation kommer att styras av och tolkas i enlighet med turkisk lag, och eventuella tvister som rör detta meddelande ska omfattas av de turkiska domstolarnas exklusiva jurisdiktion

Returer och återbetalningar

I de fall du inte är nöjd med kvaliteten på transkriptionen eller våra tjänster kommer vi att återbetala hela din sista prenumerationsavgift om du meddelar oss inom (7) kalenderdagar efter betalningsdatumet. Varje användare kan bara begära återbetalning en gång.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta (support@transkriptor.com) oss angående alla frågor som rör dessa villkor eller meddelandet.